Search form

MANEUTNYI 13

Inhetlö Yip Lanòh

1Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, 2Ahetlö yip lanòh nö ṙòkhöre nö in Chu, öp lamöpnyökūö chūök kanūönö in yip kūön Israĕl, hĕnghöre i tarik i töṙeūla inrē: Chū-ö Chu yip achā-a, nup anū-ö inrē. Nyinā Aṅ Ngam Töt-aföhlöng Ròtī 3Ngaich ngö ṙô Môsös tö yik tarik, Köpölōn tö ngih sakāmö, ngih hēnyö yīö ṙā-ang Aikup, ṙā-ang el ap patī inkövö; pòn lökten i kumlēḵ kël ngam Mā Tēv nö ṙānyen yīö ṙā-ang ip chūökö angū-ö: öt nyā-aṅ min tö-aföhlöng rôtī. 4Sakāmö ngòh chingëṅt ön ngih, ngòh Apip hēnyö yīö. 5Ngaich mīnö hē ngam Mā Tēv nö kēten yīö im panam aṅ Kanā-an, aṅ Hitāit, Aṅ Amôr, aṅ Hivāit; aṅ Yapus inrē, ngam kinë-eṅ kūö meh tö Ò nö chūöku ṙô nö i yik muvöhngö meh, öp panam töhëmö aṅkūö tö aṅteh hönī inrē, haköpkö ngih la-en më-eṅ min i ngòh chingëṅt. 6Sat sumkam min më-eṅ nyā töt-aföhlöng rôtī, im sinat sumkam tökiröng min nö nyinā-aṅ im Mā Tēv. 7I el minë tö sat sakāmö nö nyā-aṅ öp töt-aföhlöng rôtī; öt meūkö min tö-aföhlöng rôtī nö in meh, ötrēhĕn min nö meūkö töt-aföhlöng rôtī nö in meh, ṙòkhöre i kūöngö ngih panam meh. 8Ngaich vë-eny nang öp kūönre më-eṅ ip sakāmö angū-ö, ngö ṙô, Pò e nö tī ngam Mā Tēv tö chu hē chu kunyī-inyre ṙā-ang Aikup. 9Minkahngö an min angū-ö nö in meh, nö i kël meh, inköpkölōn inrē nö i hôi mat meh, hòṅ ngam Chöngö ngam Tēv nö elvāng meh: pòn holtö kumlēk këlre ngam Mā Tēv nö ṙānyen meh ṙā-ang Aikup. 10Lökten man min haköpkö ngih Chöngö i tum samyeūheu.

Yip Lanòh

11Ngaich hē ngam Mā Tēv min nö kēten meh ip panam aṅ Kanā-an, sā ṙô Ò nö in meh nö i yik muvöhngö meh inrē, nö kētö e nö in meh. 12Haköhngen öp lamöpnyökūö chūök kanūönö i ngam Mā Tēv, nup mu-urĕhnyi inrē kūön töṙeūla in meh: minë-eny ngam Mā Tēv min nup kōiny. 13Nup mu-urĕhnyi kūön köttö haṙëni anū-ö tö meh tö kūön pököre; ngaich yē meh öt haṙënngen u, ngaich lireukngö likeun u më-eṅ; ṙòkhöre inrē yip lanòh tarik i yip kūön meh nö haṙëniṙen. 14Ngaich mīnö hē öp kūön meh min nö hatönö meh ip hē e, nö ngö ṙô, Suh öng ngih? Ngaich ngö ṙô më-eṅ min tö ò, Kēnyen ih an ngam Mā Tēv misī ṙā-ang Aikup, nö i kumlēḵ këlre, ṙā-ang el öp patī inkövö. 15Ngaich angū-ö hē Fërō nö öt halöngngen ih kiröönngöre ngaich ngam Mā Tēv nö kapahatī tö yik lanòh nö ṙòkhöre im panam Aikup, hĕnghöre lanòh tarik, lanòh töṙeūla inrē: lökten chin kētö tökētu im Mā Tēv tö nup kōiny lamöpnyö kūö chūök kanūönö; ṙòkhöre pöri yip lanòh kūön tarik kikōnyö kūön chu nö haṙëni tö chu. 16Ngaich angū-ö min nö minkahngö nö i kël meh minkahngö inrē nö i māl meh, i hôi mat meh: pòn i kumlēḵ këlre ngam Mā Tēv nö kēnyen ih ṙā-ang Aikup.

Machööḵlö Taṙul Tö Ngam Machööḵlö Tameūyö

17Ngaich ngö inlahen angū-ö, hē Fërō nö ngaich nö hökngen yik tarik nö kiröönngöre, öt lök i panam Filistain ngam Tēv nö hachōḵkūö cha, pòrô chā-a nö havöötö ellōnre, yē cha nö meuk kinyūngö, ngaich havan nö i Aikup. 18Ngaich pöri ngam Tēv nö hachōḵngö yik tarik nö lök ip talöökö tönyaṅlnyi nö lök ip mai Itöm, Ngaich yik kūön Israĕl nö kiröönngöre īnu tö chehetī kumyung nö ṙāngö ap panam Aikup. 19Ngaich Môsös nö kēḵ nuk tangëḵ Yôsĕf nö kumre: pòn chipnyi ṙô angā-aṅ nö chūökuṙô nö in yik kūön Israĕl nö ngö ṙô, Kô-en yin min chöhka tö ngam Tēv; kumtö nup tangëḵ chu pöichö yē yīö ṙā-ang ihih. 20Kiröönngöre chā-a ngaich nö ṙā-ang Sakòt, ngaich iyöng Ētam nö i kūöngö öp tönyaṅlnyi. 21Ngaich ngam Mā Tēv nö urēhĕkūö cha tö sakāmö nö el taṙul; nö hachōḵkūö cha tö talöökö; tö hatööm inrē nö el tameūyö, nö ëāṅvö cha; pòn hōtu chā-a nö kiröön tö sakāmö tö hatööm inrē: 22Taṙul tö sakāmö, tameūyö tö hatööm, ötṙākenre urēhĕkūö yik tarik.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index