Search form

MANEUTNYI 14

Havāng Ngö El Ngam Mai Ētöm

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, ngö ṙô, 2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, hòṅ cha nö havöökūöre nö i-yöng lākūö Pihahiròt, i hôi Miktöl tö ngam mai, lā kūö Pē-alsefòn: lā in e yī-ö min iyöng lā ip mai. 3Ngaich ngö ṙô min Fërō tö yip kūön Israĕl, Sānngökūö yin nö im panam, öpngökūö cha an ngam tönyaṅlnyi. 4Ngaich Chū-ö min hangëḵngö ellōn Fërō ngaich angā-aṅ min nö tömkörit cha; ngaich Chū-ö min kēḵ ineū-euṅre in Fërō, in yip in ò inrē kumyung nö ṙòkhöre; ngaich akahalōn min yip aṅ Aikup tö Chu Öich Chū-ö Mā Tēv, Ngaich ngatī chā-a.

5Ngaich vënyu nang ök rācha aṅ Aikup tö yik tarik nö falngöre: haṙīngöre ellōn ngaich Fërō tö yik tarik ò inrē, nö in yik tarik, ngaich ngö ṙô cha-a, Suh öng ngih inlahen hī, öi hökngen yik aṅ Israĕl nö kiröönngöre nö ṙāngenre nö vī vahīṙen hī? 6Ngaich angā-aṅ nö halēn nuk inröl, ngaich ngôḵ yik tarikre nö in ò: 7Ngaich angā-aṅ nö kēḵ nuk tö-atöllöng inröl, tafūölòng, ṙòkhöre inrē nuk inröl i Aikup, yöngṙen kumyung inrē in u nö ṙòkhöre. 8Ngaich ngam Mā Tēv nö hangëḵngö ellōn Fërō ök rācha aṅ Aikup, ngaich angā-aṅ nö lūḵ yik kūön Israĕl: pò yik kūön Israĕl nö öt pa-ekūö nö kiröönngöre. 9Ngaich yik aṅ Aikup nö lūḵu cha, ṙôkhöre nuk kōra inröl Fërō inrē, tö yik aṅ uk kōra ò, yik kumyung in ò inrē, ngaich kôtikūö tö cha nö iyöng ip mai, ap tö röhta nö i Pihahiròt, lā kūö Pē-alsefòn.

10Ngaich hē Fërō nö haröhtöre, chônga ngaich yik kūön Israĕl, ngaich meuk yik aṅ Aikup nö unôichrit cha nö kiröönngöre; pōi pinhë-eṅkūö chā-a ngaich. Ngaich hūḵkö ngam Mā Tēv yik kūön Israĕl. 11Ngö ṙô chā-a tö Môsös, Kūö tö rö-ö anūlö hòng i Aikup, öm kēngen ih kapah el tönyaṅlnyi? Kūöyòh öm ngati tī tö ih, öm kēnyen ih ṙā-ang Aikup? 12Röh öng nö angū-ö ṙô ih vë-ekūö meh i Aikup, öi ngö ṙô, Hökngen ih, vī vahīṙen vē aṅ Aikup? Pò ih ĕhten vī vahīṙen aṅ Aikup, tö ih kapah el tönyaṅlnyi 13Ngö ṙô ngaich ang Môsös tö yik tarik, Uh yin pa-ekūö, sökhaka ui halöinyköre, meuk ngam inyööken tī ngam Mā Tēv, ngam tī Ò min tö taheui nö chööḵnyen tö yīö; pò më aṅ Aikup më maheuṅk yīö töngamuh, hö-ö yin min meūkö cha hēk. 14Ngam Mā Tēv an min kumyunglen yīö, uh yī-ö min ṙô-òvö inrē. 15Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Môsös, Kūöyòh öm hūḵken Chu? Vë-ekūö më kūön Israĕl, hòṅ cha nö kiröönö kūöre. 16Hachônglö ngam tinkungre më-eṅ hateutnyö këlre inrē i kui ngam mai, harēvö e: hòṅ më kūön Israĕl min nö lök ellōn ngam mai nö el tanyô. 17Yĕh meuk öm, hangëḵngö ellōn yip aṅ Aikup Chin min Chū-ö, ngaich chā-a min nö tömrit cha: ngaich Chū-ö min kēḵ ineū-euṅre in Fërō, in yip kumyung in ò inrē nö ṙòkhöre, i nup inröl ò yip aṅ uk kōra ò inrē. 18Hòṅ yip aṅ Aikup min nö akahalōn tö chu Öich Mā Tēv, yē chu min teūngen tö ineū-eure in Fërō, i nup inröl ò, in yip aṅ uk kōra ò inrē.

19Ngaich ök ma-aṅhānga ngam Mā Tēv, ök mu-urēhĕkūö ngam elyöngö Israĕl, nö kē-ĕngre ngaich chuh lā unôich cha; ngaich changāchlöngö ök taṙul nö ṙā-ang i kūö cha ngaich söktöhëich nö lā unôich tö cha: 20Ngaich angū-ö nö yihtöre nö i hôi elyöngö yik Aikup tö elyöngö Israĕl; ngaich taṙul ök umuh singūlö inrē, hanātö tī angū-ö tö el hatööm: ngaich ngam tahëng nö öt yihtöre nö röhta nö im tahëng tö el hatööm.

21Hateutnyö këlre ngaich ang Môsös nö i kui ngam mai; ngaich ngam Mā Tēv nö hōten ngam mai nö havanritre nö aṅtī tö ök töhĕng mitööm tökalēḵ kuföt chuhöt, ngaich vīten ngam mai nö nyôlö ngaich harēvöre minë mai. 22Lök ellōn ngam mai yik kūön Israĕl nö kiröön nö el tanyô: ngaich minë mai nö rananglö cha lā hāmö cha, lā tavē cha inrē. 23Lūḵ ngaich yik aṅ Aikup, ngaich tömrit cha nö el ngam mai, ṙòkhöre nuk kōra Fërō, inröl ò, aṅ uk kōra ò inrē. 24Ngaich ngö inlahen tö peuheū i hôi tönët köiny ṙô tö tötafūöl köiny ṙô, ngam Mā Tēv nö ngëichtö kui yik aṅ Aikup nö löktö el kūö ök tameūyö taṙul inrē, ngaich öt kô-òtī tö yik kumyung aṅ Aikup. 25Tilaknyö nuk kalröön inröl cha angā-aṅ, pòn hōtu chā-a nö sīkö kinröönngö: lökten yik aṅ Aikup nö ngö ṙô, Tā-a töi falngöre ṙā-ang i kūö Israĕl; tön ngam Mā Tēv an kumyunglen cha nö lā-al aṅ Aikup.

26Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Hateutnyö këlre man i kui ngam mai, hòṅ minë mai nö yih nö hēk nö i kui më aṅ Aikup, i kui minë inröl cha, i kui yik aṅ uk kōra cha inrē. 27Hateutnyö këlre ngaich Môsös nö i kui ngam mai, havantöre ngaich ngam mai im peuheū nö holtö kumlēḵre; falngöre ngaich yik aṅ Aikup tö e; ngaich ngam Mā Tēv nö fuk ellōn ngam mai tī tö yik aṅ Aikup. 28Havantöre ngaich ngam mai, tumṙeūḵtö nuk inröl ngaich, yik aṅ uk kōra inrē, ṙòkhöre yik kumyung aṅ in Fërō nö el mai yik lamūḵu cha; ötrēhĕn nöng hĕngtit tak tö-ōtre tö cha. 29Ngaich pöri yik kūön Israĕl nö lök el tanyô nö ellōn ngam mai; ngaich ngam mai nö rananglö cha, lā hāmö cha, lā tavē inrē.

30Ngatī tī ngam Tēv nö hayööken Israĕl ik sakāmö angū-ö, nö ṙā-ang eltī yik aṅ Aikup, ngaich yik aṅ Israĕl nö meuk yik aṅ Aikup nö kapah nö i kūö mai. 31Ngaich yik aṅ Israĕl nö meuk ṙôkö ngam Mā Tēv i tī Ò tö yik aṅ Aikup: pa-ekūö ngaich yik tarik tö ngam Mā Tēv, ngaich chā-a nö ṙātö ellōnre nö i ngam Mā Tēv im tarik ò inrē Môsös.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index