Search form

MANEUTNYI 15

Tīnkökö Môsös

1Tīkökṙôre ngaich Môsös tö yik kūön Israĕl inrē nö i ngam Mā Tēv, tö ngih tinkökö, ṙô-òv inrē nö ngö ṙô.

Tikökṙôre chin i ngam Mā Tēv,

pòn ineū-euṅv angā-aṅ i

minhôiṅyöre:

Fuk el mai tī Angā-aṅ tök kōra

tök aṅ uk ò inrē.

2Ngam Mā Tēv an kumlēḵ chu

tinkökö inrē, vītöre An nö

inyööken chu:

Angā-aṅ An ngòh Tēv chu,

ha-öinyö Ò chin min; Tēv

ök muvöhngö chu, hapōilen

Ò chin min.

3Kumyung An ngam Mā Tēv:

Mā Tēv an ngam minë-eny Ò.

4Fuk el mai tö tī Ò nuk inröl Fërō yik kumyung ò inrē; Yik tökatöllöng yöngṙen kumyung ò lōngti nö el mai Ētöm. 5Kahultö kui cha minë mai: Lōngti chā-a nö lā taṙeūḵ sā ihong 6Ō Mā Tēv, tö-ineū-euvö an ngam lā hāmö kël Meh im minhôiṅyö Meh: Ō Mā Tēv, pinyāṅchngö ngam lā-al An ngam lā hāmö kël Meh, nö panyeny. 7Ane inrē i ṙôkö lanöökö Meh Öm kuringngen cha yip chamôhòlre nö lā-al Meh: kēnyö ngam lanīnöre Më-eṅ, ngaich ṙāpngö chā-a sā kaṙālö afō. 8Kūö ngam kuföt elmeh Meh minë mai nö mūlngö, söklöre minë tötöh nö chiphaka sā töfônghaka, kënngöre minë mai nö ellōn ngam mai. 9Ngö ṙô ngam lā-al, Lūḵ chin min, kô-òl chin min, michööḵöre chin min tö pôre; Tööḵngen ap min töyal lōn chu nö in cha; hōknyö sanëtre chin min, halëlngen cha min ngih kël chu. 10Fööhang më-eṅ ngaich aṅtī tö ngam kufötre, kahultö kui cha ngaich ngam mai: Lōngti cha-a ngaich sā pirum nö el ngam tökalēḵ mai. 11Ō Mā Tēv, achīö ap tösā Meh, i vē tēv? Achīö ap tösā Meh, ineū-euv im hanëtö, tö ha-öinyö pinhë-eṅ, tö tī tö pinngangkūö? 12Hateutnyö ngam lā hāmö këlre më-eṅ, Ngeūkten cha ngaich ngam tumlat. 13I miṙēlōnre Më-eṅ hachōḵ më tarik më ṙahānyö Meh: i kumlēḵre Më-eṅ hachōḵkūö cha i ngam töhet elyöngö Meh. 14Hang yip tarik, kichëyöre chā-a ngaich: fanëlu ngaich yik aṅ Filistia. 15Uṙeh ngaich yip mā aṅ Ĕtöm; yip tökalēḵ tarik aṅ Mō-ap, löökö alaha chā-a tö kinchëyöre; ṙòkhöre yik aṅ Kanā-an nö kē-ĕngre. 16Fuk kui cha ngaich nganāngö pinhë-eṅkūö inrē; Iṙôkö ngam kël Meh chā-a nöng öt halöinyköre sā ihong; Ō Mā Tēv, hanöngsaha më tarik Meh nö vāngngö, më havah Meh. 17Kēhötvö yin tö Meh, teūichtu inrē tö Meh i kui ngam rôngö, më amin Meh, Ō Mā Tēv, ngam chūökö vahī Meh nö chūök Meh iyöng in e, Ō Mā, ngam töhet chūök, köp nö ngaich, vahī-il minë kuntī Meh. 18Örheūheu An ngam Mā Tēv nö hayöng.

Tinkökö Miriöm

19Pò nuk kōra Fërō nö pökngö holtö nuk inröl ò ane inrē yik aṅ uk kōra ò nö el ngam mai, havantö minë mai inrē nö hēk ngam Mā Tēv nö i kui cha; kiröön pöri yik kūön Israĕl nö lök el tanyô nö ellōn ngam mai. 20Ngaich Miriöm ök kikānö pròfĕt, kanānö Āròn, nö kēḵ timpröl nö eltīre; ṙòkhöre inrē yik kikānö kunyī-inyre nö tömrit ò nö kumtö timpröl nö kirīöm inrē. 21Sap ṙô cha ngaich Miriöm,

Tikökṙôre yin im Mā Tēv, pòn ineū-euv Angā-aṅ im minhôiṅyöre; fuk el mai tī Angā-aṅ tök aṅ uk ò inrē.

Tö Angūṅ-övö Mak

22Ngaich Môsös nö iṙūöhöröön nö hachōḵ yik aṅ Israĕl nö ṙāngö ap mai Ētöm, kiröönngöre chā-a ngaich nö lök el ap tönyaṅlnyi i Sūr; lūöi sumkam röön chā-a nö lök el ap tönyaṅlnyi, ngaich öt kôtökūö tö mak. 23Hē cha ngaich nö sölta nö i Māra, ngaich ötkô chā-a nö òk nuk mak i Māra, pòn angū-uvö anū-ö: lökten ök minë-eny e nö kaheūkö nö Māra. 24Ngaich yik tarik nö ngö ṙô nö siṙös ṙôre nö lā-alkūö Môsös, Suh òk öi vö min? 25Ngaich vë-ekūö ngam Mā Tēv angā-aṅ; ngaich ngam MāTēv nö hameuktö ök chōn nö in ò, hĕng māṅ, ngaich kavalten ò angā-aṅ nö el nuk mak, vīngöre ngaich nuk mak nö kuchik: in e angā-aṅ ngaich nö vītö Chöngö nö in cha inchöngten inrē, in e inrē angā-aṅ nö kalaha cha. 26Ngö ṙô angā-aṅ, Yē meh min hakūötenre hang ṙô ngam Tēv ngam Mā Tēv meh öm la-evṙen töp töchip el mat Ò, ngaich kētö elnangre i në Chöngö Ò nö ṙòkhöre, ngaich chū-ö min öt hēngö hakeunti in meh, tö në invah, në hakeuntö chu in yip aṅ Aikup: pò chu öich Mā Tēv tö lööken tī tö meh. 27Chalôḵ chā-a ngaich nö i Ēlim, i chūök nuk tönët sīön mak töpöklö, sat anāi tum māṅ inrē nuk kachūr: ngaich iyöngtöre chā-a nö ranghö nuk mak.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index