Search form

MANEUTNYI 16

Mannā Tö Nuk Kuīl

1Pòkngöröönre chā-a ngaich nö ṙā-ang Ēlim, ṙòkhöre inrē yik ṙôngö kūön Israĕl nö yih ik tönyaṅlnyi i Sin, ök ihôi Ēlim tö Sinai, im tinneui sīön sakāmö ngam innëtö chingëṅt unôichrit cha nö ṙāngö ap panam Aikup. 2Ngaich ṙòkhöre yik ṙôngö kūön Israĕl nö siṙös ṙôre nö lā-alkūö Môsös, lā-alkūö Āròn inrē nö el tönyaṅlnyi: 3Ngö ṙô yik kūön Israĕl tö cha, Ĕhten in öre kapahtö tī ngam Mā Tēv ip panam Aikup, isaha ih ūichhakṙen i nup tanīönyö tö aṅtö alaha, isaha ih tööḵngen nyā rôtī; pò nā ngaich kēnyen ih löö el ngih tönyaṅlnyi, vē tömaṙôngö nö kumpahaivah tö neūköre.

4Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Yĕh meuk, löktö el halīöngö tī Chin min hōngtö nyā-aṅkūö yīö; ngaich min më tarik nö hamūl nyā-aṅkūö i töhĕng sakāmö nö kaheuk sakāmö, hòṅ Chu Öich kalaha cha, yē cha min nö lök im Chöngö Chu, hēk yĕn rö-ö. 5Ngaich ngö inlahen im tinfūölö sakāmö, vī nuk kumṙenre min cha-a, nët sumkam ṙôken min anū-ö nö sā ṙôken hamūl cha i töhĕng sakāmö. 6Ngaich ngö ṙô nā Môsös nā Āròn tö yik kūön Israĕl nö ṙôkhöre, Ip harap, möl yī-ö min akahalōn tö ngam Mā Tēv nö kēnyen yīö ṙāngö öp panam Aikup: 7Ip peuheū möl yī-ö min meuk minā-aṅ ngam Mā Tēv; pò Ò nö hang ṙô yīö siṙös ṙôre lā-alkūö ngam Mā Tēv: asuh ai āyö, töp lökten yīö siṙös ṙôre lā-alkūö ai? 8Ngaich ngö ṙô Môsös, Ngaich ön min nö ngatī, ip hē ngam Mā Tēv min nö kētö kāḵ yīö tö alaha, tö harap, ngaich peuheū rôtī nö pōyen; pò ngam Mā Tēv nö hang sinṙöösö ṙô yīö öi lā-alkūö Ò siṙös ṙôre: asuh ai āyö? Öt linā-alkūö ai nup sinṙöösö ṙô yiö, tön linā-alkūö ngam Mā Tēv.

9Ngaich ngö ṙô Môsös tö Āròn, Ngö ṙô man tö yip ṙôngö kūön Israĕl nö ṙòkhöre, Tā-a haröhtöre i kūö ngam Mā Tēv: tön hang sinṙöösö ṙô yīö An. 10Ngaich ngö inlaha angū-ö, hē Āròn nö vë-ekūö yik ṙôngö, nö hōten cha nö kū-ö tö ök tönyaṅlnyi mat nö ngëicha, ngaich ngëicha, meūkö ngaich ök minā-aṅ ngam Mā Tēv nö el taṙul. 11Ngaich vë-ekūö Môsös ngam Mā Tēv, ngö ṙô, 12Hang sinṙöösö ṙô yip kūön Israĕl chin: vë-ekūö cha, ngö ṙô, Kāḵ alaha yin min tö harap, tö peuheū inrē öi tööḵngen min tö rôtī; ngaich akahalōn yī-ö min tö Chu öich Mā Tēv, Tēv yīö.

13Ngaich ngö inlahen im harap, yih nuk kuīl, ngaich löpngöre tī töm elyöngö: ngaich tö peuheū hulalhaka tacham havīlö ök elyöngö. 14Hē nuk tacham töhulalhaka nö rö-ö, yĕh meuk, i kui tumlat ngam tönyaṅlnyi nuk kun töchuvī töhëich nö el tumlat, sā tö-isoh tökënngöre tacham. 15Ngaich hē yik kūön Isarĕl nö meūkö e, ngö ṙô cha-a tö höö, Asuh önguh? Pò cha nö öt akahakūö tö e. Ngaich Môsös nö ngö ṙô tö cha, Rôtī an kahëtö ngam Mā Tēv nö nyā-aṅkūö yīö. 16Ngih ön Chöngö ngam Mā Tēv, NGòh töhĕng tak tarik hamūl nyā-aṅkūöre asā ṙôkvatre, hĕng nyanum i töhĕng tak, nö kē-ĕ min tö yīö sā tumtak yīö; kö kēḵ nyā-aṅkūö yip tarik el inrūkui Ò. 17Ngaich ngatī yik kūön Israĕl, rīkre töpōyen hamūl, rīkre tökūönen hamūl. 18Ngaich hē cha nö kalah tum nyanum e tö nyanūmö, angā-aṅ ngòh töpōyen hamūl öt sinṙaklu kūö tī, angā-aṅ öp tökūönen hamūl öt hanātu kūö; kö sā ṙôkvat töhĕng tak tarik hamūl achā-a. 19Ngaich ngö ṙô Môsös tö cha, Un tarīku ṙāmākö e nö söllö peuheū. 20Hö-ö pöri chā-a nö hangṙô Môsös; rīkre pöri tö cha ṙamākö e nö söllö peuheū, kamlöku ngaich angū-ö, ngaich hangeūṅtu: ngaich tainy Môsös tö cha. 21Kaheuk peuheū chā-a nö hamūlö e, kö sā ṙôkvat töhĕng tak: ngaich hē ngam tavūöi nö kalē-ĕ mat, ayëri ngaich angū-ö.

22Ngaich ngö inlahen, im tinfūölö sakāmö chā-a nö hamūl nyā-aṅkūö tö nët sumkam, kö nët nyanum i tö hĕng taka: ngaich ṙòkhöre yik mākūö yik tö maṙôngö nö yihtöre nö vë-enynang Môsös. 23Ngaich ngö ṙô angā-aṅ tö cha, Angū-ö ön ngih ṙô ngam Mā Tēv, Tökiröng öp nö haneūheu huṙöich töhet nö anôilö nö i ngam Mā Tēv: kahulngö nup kahulre yī-ö, sum nup sahumre inrē; ngaich ṙòkhöre nup tö ōtre ṙāḵtö u ṙanākö kūö yīö söl ip peuheū. 24Ngaich ṙāḵkö e chā-a nö söllö peuheū, sā tinöölôre tö Môsös: ngaich öt hangeūṅtu angū-ö, ötrēhĕn nö kamlöku. 25Ngaich ngö ṙô Môsös, Nyā-aṅ e töngamuh; tön anôilö ön töngamuh nö i ngam Mā Tēv: hö-ö yin min kôtökūö tö e el kahôyö töngamuh. 26Tafūöl sumkam yin hamūlö e; anôilö pöri ngam sinat sumkam, hē e angū-ö nö rö-öv. 27Ngaich ngö inlahen im sinātö sakāmö, yip tarik rīkre kumröönngöre nö hamūl, ngaich öt kanôtu kūö chā-a. 28Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Môsös, Irô-òten öi sōḵ haköp në inchöngten tö Chu në Chöngö Chu inrē? 29Meuk yin, tön kē-ĕkūö yīö an ngam Mā Tēv tö anôilö, lökten An nö kē-ĕ kūö yīö im tinfūöl sumkam tö rôtī tönët sumkam; kö ngöhö yin el chūökre, un tarīku ṙamā-ang chūökre ip sinātö sakāmö. 30Lökten yik tarik nö heūheure ik sinātö sakāmö.

31Ngaich yik aṅ patī Israĕl nö kaheuk minë-eny e nö manna: sākulöl Tania, isoh; sā nyinā-aṅ vēför angū-ö tö hol tö hönī. 32Ngaich ngö ṙô Môsös, Angū-ö ön ngih hachöngten ngam Mā Tēv Hĕng nyanum öp pöchö nö ṙātu inmeuktö e i yip kūön yīö min; hòṅ cha nö meuk ngam rôtī nahlö yīö tö Chu el tönyaṅlnyi, hē Chu kēnyen yīö ṙāngö ap panam Aikup. 33Ngaich Môsös nö ngö ṙô tö Āròn, Kēḵ tanīöyö man hĕng hōnglö aṅ e tö manna, ngaich ṙātö e i kūö ngam Mā Tēv, nö ṙātu inmeuktö e in yip kūön yīö min. 34Sā ṙô ngam Mā Tēv, nö tölṙô Môsös, lökten Āròn nö ṙātö e i kūö ngam Chöngö, nö haköpkö e. 35Nyā manna yik kūön Israĕl nö fën anāi samyeūheu, hanöng saha yanīhi cha nö ik panam tö-aṅhaṅvkūö; nyā manna cha-a, hanöng saha cha nö sölta nö i kūöngö öp panam Kanā-an. 36Töhĕng an ngam Ōmör i tö söm Efah (20 Lītör).

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index