Search form

MANEUTNYI 17

Mak Lamöknyö Mat Ihong

(Kinṙeūkö 20.1-13)

1Ngaich ṙòkhöre yik ṙôngö kūön Israĕl nö ṙā-ang ök tönyaṅlnyi i Sin nö kiröönngöre, im kinröönngö cha, sā ngam inchöngten tö ngam Mā Tēv, ngaich vītö chūökre nö i Rifitim: ngaich öt ôku yik tarik tö mak nö umuh. 2Lökten yik tarik nö lā-alkūö Môsös, nö ngö ṙô, Kētö mak in ih hòṅ ih òk. Ngaich Môsös nö ngö ṙô tö cha, Kūöyòh öyih lā-alkūö chu? Kūöyòh öi kalah ngam Mā Tēv? 3Ngaich yik tarik nö umuh nö yal tö mak; ngaich siṙös ṙôre yik tarik nö lā-alkūö Môsös, nö ngö ṙô, Kūöyòh öm kēnyen ih ṙā-ang Aikup, öm kumpaha ih tö vē kūön ih tö në nuā ih inrē öm aṅtī tö yanālö? 4Ngaich ngö ṙô Môsös nö vë-ekūö ngam Mā Tēv, sitih inlahen tī öichvö tö vē tarik? Höngöre yin nö ngaich nö kuleh kui chu tö ihong. 5Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Iṙūöhöröön man urēhĕkūö më tarik, ngôḵ yip mākūö Israĕl inrē nö hol meh; kuṙòh kiröönngöre, kēḵ öp tinkung nö eltī meh, öp aṅtī meh foh el ap tahël. 6Yĕh meuk, sökhak chin min i kui öp ihong i Hôrep; foh öp ihong pömchö, ngaich hëmnyi min öp mak nö ṙā-ang in ò, hòṅ yip tarik nö òk. Ngaich ngatī Môsös nö i kūö yik mākūö Israĕl. 7Ngaich kaheuk minë-eny ök chūökö angā-aṅ nö Masa, Meripā inrē, kūö ngam linā-alkūö tö yik kūön Israĕl, ane inrē kūö cha nö kalah ngam Mā Tēv nö ngö ṙô In hī Ang kan ngam Mā Tēv, hö-ö ṙöng?

Kinyungö Lā-al Aṅ Amelek

8Yih ngaich Amelek, ngaich kiyūngö Israĕl nö i Rifitim. 9Ngaich ngö ṙô Môsös tö Yôsuā, Katöllö tarik hī man, kuṙòh kiröönngöre, kiyūngö Amelek: sökhak chin huṙöich i kui ngam rung öich kumtö ngam tinkung ngam Tēv nö eltī chu. 10Ngaich ngatī Yôsuā sā ṙô Môsös tö ò, ngaich kiyūngö Amelek: peūlöre nö i kui ngam rung ang Môsös, Āròn, Hör inrē. 11Ngaich ngö inlahen, hē Môsös nö hachônglö këlre, mihôiṅ ngaich Israĕl, hē ò nö ṙātö këlre, ngaich mihôiṅ Amelek. 12Langan pöri nuk kël Môsös; kēḵ ihong ngaich chā-a hĕng, ngaich ṙāten ò nö el katòh ò, ūichngöre ngaich angā-aṅ nö i kui ò; ngaich Āròn Hör inrē nö ṙāpkö kël ò, hĕng tak im töhĕng lā, ngaich im tahëng lā ngam tahëng taka; öt halöinyköre nuk kël ò ngaich, hanöng saha maneutti ngam tavūöi. 13Mihôiṅ tī ngaich Yôsuā tö Amelek tö yik tarik ò inrē nö nyahaṅtī tö sanët.

14Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Kūchö e i mat līpöre nö inköpkölōn, ahangnyö e inrē elnang Yôsuā: tö Chu min ahetngö inköpkölōn tö Amelek nö sīchi el katòh ngam halīöngö. 15Ngaich vīhö tahāklö ang Môsös, ngaich kaheuk minë-eny e nö Yehōvanisi: 16Ngaich ngö ṙô angā-aṅ, chūöku ṙô an ngam Mā Tēv nö kilēḵngôre: lā-al Amelek an min ngam Mā Tēv nö kiyung i tumköl chap.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index