Search form

MANEUTNYI 18

Chöhken Môsös Ang Yītörō

1Ngaich ang Yītörō, ök kūönṙô aṅ Mītia, yöng pīhö Môsös, nö hang nuk tī ngam Tēv tö pòkūö Môsös, pòkūö Israĕl inrē yik tarik ò, tö tī ngam Mā Tēv nö kēnyen Israĕl nö ṙā-ang Aikup. 2Ngaich Yītörō, ök yöng pīhö Môsös, nö ngôḵòṅ Sipōra, ök pīhö Môsös, unôichrit Môsös nö tīnngörit ò. 3Tö nak kikōnyö kūön ò; hĕng tak ök tö ngö minë-nyi Kersōm; pòn ngö ṙô angā-aṅ, iyöng i panam aṅ tahëng chin rahëichhangkūö: 4Ēlīsör minënyi ök tahëng; pòn ngö ṙô angā-aṅ, Holṙen chu an ngam Tēv ök yöng chu, ṙānyen chu inrē ṙā-ang i kūö sanët Fërō: 5Ngaich Yītörō, ök yöng pīhö Môsös, nö yih nö hol tö nak kūön ò kikōnyö tök pīhö ò inrē nö in Môsös nö el tönyaṅlnyi, i chūök ò nö iyöngtöre, ranghö öp rôngö ngam Tēv: 6Ngaich ngö ṙô angā-aṅ tö Môsös, Yih chin in meh chū-ö Yītörō öich yöng pīhö meh tö ngòh pīhö meh, hol ò inrē nak kūön ò kikōnyö. 7Kunyī-inyre ngaich Môsös, nö höngkūö ök yöng pīhöre, salāman ngaich, hāmkūö ò inrē; ngaich kö hatön lanöökenre chā-a nö in höö; ngaich kuhēthötre chā-a nö el inrūkui. 8Ngaich ang Môsös nö vë-eny nang ök yöng pīhöre tö nuk tī ngam Mā Tēv nö in Fërō in yik aṅ Aikup inrē tö pôkūö Israĕl, ṙòknyöre ṙô tö kanihngen nuk tameunghö kui cha nö el talöökö, tö tī ngam Tēv inrē nö ṙānyen cha. 9Ngaich Yītörō nö ṙāmölōn tökūö nuk tölöök tī ngam Mā Tēv nö in Israĕl, i ṙinānyö cha nö ṙā-ang eltī yik aṅ Aikup.

10Ngaich ngö ṙô ang Yītörō, Tökôlò an ngam Mā Tēv, ngam ṙamānyen yīö ṙā-ang eltī yip aṅ Aikup, ṙā-ang eltī Fërō inrē; ngam ṙamānyö më tarik nö ṙā-ang eltī yip aṅ Aikup. 11Ngaich chin akahalōn tö ngam Mā Tēv nö tökiröng tö vē tēv nö ṙòkhöre: hôn, i nup tī cha nö hakeūlenre nö lā-al cha. 12Ngaich Yītörō, ök yöng pīhö Môsös, nö kētö töföngö tökētu, ngaich kētu nö i ngam Tēv: yih inrē ang Āròn, ṙòkhöre inrē yik mākūö Israĕl, nö nyā nö holkūö ök yöng pīhö Môsös nö i kūö ngam Tēv.

Kintöllö Kamhòṅka

(Invan 1. 9-18) 13Ngaich ngö inlahen im huṙöich, ang Môsös nö ūichngöre nö kahòkken yik tarik; havīlen Môsös yik tarik inrē nö sökhaka löktö kūö peuheū söl harap. 14Ngaich ök yöng pīhö Môsös nö meuk nuk tī ò nö i yik tarik nö ṙòkhöre, ngö ṙô angā-aṅ, Asuh öng angū-ö ngih inlahen meh i vē tarik? Kūöyòh öm höng më-eṅ amūichhaka, ngaich sökhaka më tarik nö ṙòkhöre nö havīlen meh löktökūö peuheū söl harap? 15Ngaich ngö ṙô Môsös tök yöng pīhöre, pò vē tarik nö yih nö in chu nö hatönken ngam Tēv: 16Yē cha nö chööḵnyu, ngaich yih chā-a nö in chu; ngaich kahòkken öp töhĕng tak chū-ö tö öp hol ò inrē, ngaich mikahtölōn cha chū-ö tö nup hachöngten ngam Tēv, nup Chöngö Ò inrē. 17Ngaich ngö ṙô ök yöng pīhö Môsös tö ò, Öt tölöök an ngam inlahen meh. 18Cheingö man min më-eṅ, tö vē tarik inrē in meh pò e nö yaha lumngan nö in meh; ötkô man höng hēngö alaha in e. 19Hang ṙô chu man yĕh, töich halēnö meh, in meh an yēḵ ngam Tēv inrē, më-eṅ man yĕh ṙënngö vē tarik lā im Tēv, kētö nup chööḵnyi më-eṅ im Tēv: 20Ngaich haköpten cha më-eṅ inrē tö nup Chöngö hameukhö mat cha inrē tö ngam talöökö tölökö tö cha, tö ngam la-en inrē hinôtö cha nö la-evṙen. 21Hēk inrē më-eṅ meukten cha tö tarik aṅ in më tarik yip tökô, achā-a yip töpa-ekūö tö ngam Tēv, tarik tökô-en, tö sumrīk tö nup taneūngen michūṙen; vīlö yip tö ngatī lā tulöng tö cha, nö mahayöng tököṅnyu, mahayöng töṙôngu, mahayöng tötaneui anāi; mahayöng tösöm inrē: 22Ngaich hökngen cha nö kahòkken yip tarik nö öreūheu: ngaich min angū-ö, öp töng kiröng tökētu tö cha nö in meh, ṙòkhöre pöri nup tökūöṅnö nö kahòkkaṙen tö cha: hòṅ meh öm höhlö, ngaich chā-a inrē min nö hol kūö meh nö keun. 23Yē meh min ngatī hōten meh an inrē ngam Tēv ngatī, ngaich kô min më-eṅ keun, ṙòkhöre min inrē vē tarik nö chuh i chūökre nö im lanāmö.

24Ngaich Môsös nö hangṙô ök yöng pīhöre, ngaich ngatī la-en sā nuk ṙô ò nö ṙòkhöre. 25Ngaich Môsös nö katöllö tökô tarik i yik aṅ Israĕl, ngaich vīlen cha nö yöngṙen nö i yik tarik, mahayöng tököṅnyu, mahayöng töṙôngu, mahayöng tötaneui anāi, mahayöng tösöm inrē. 26Ngaich chā-a nö öreūheu nö kahòkken yik tarik: kētu nö in Môsös, nup tökihngen chööḵnyi, nup tökūöṅnen pöri kahòkkaṙen tö cha. 27Hökiṙen ngaich ök yöng pīhö Môsös nö kiröönngöre, kiröönngöre angā-aṅ ngaich nö chuh panamre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index