Search form

MANEUTNYI 19

I Rung Sīnāī Yik Israĕl

1Im linūöyö chingëṅt unôichrit yik kūön Israĕl nö kunyī-inyre nö ṙā-ang panam Aikup, im sakāmö angū-ö chā-a nö sölta ip tönyaṅlnyi i Sināi. 2Ngaich hē cha nö ṙā-ang Rifitim, ngaich yih nö ip tönyaṅlnyi i Sināi, vītö chūökre chā-a ngaich nö el ök tönyaṅlnyi; ngaich in e Israĕl nö iyöngtöre nö i kūö ök rôngö. 3Peūlöre ngaich Môsös nö chuh im Tēv, ngaich ngam Mā Tēv nö löknyö i kui rôngö ṙô nö havëken ò, nö ngö ṙô, Vë-ekūö yip aṅ patī Yāköp man, öm ngö ṙô, Vë-eny nang yip kūön Israĕl inrē; 4Meuk nuk tī chu yin ngaich i yik aṅ Aikup, tö inlahen chu inrē in yīö öich keūnö yīö i rōi kël matēṙö, öich kēten yīö in Chu inrē. 5Lökten yĕh, yē yīö min kô-en hang ṙô chu, öi haköp ngih kinlēḵngô Chu inrē, ngaich yī-ö min chehen Chu takô-en öi aṅ i vē taṙòkhöre tarik: pòn ṙòkhöre ngih panam nö Chū-ö: 6Ngaich yī-ö min öi pūlngö in Chu öi kūönṙô, töhet öi pumnāmö tarik inrē. Anū-ö nun ṙô meh vë-ekūö yip kūön Israĕl.

7Yihtöre ngaich Môsös ngaich havëkö yik mākūö yik tarik, ngaich ṙātu nö i kūö cha nuk ṙô ngam Mā Tēv nö tölṙô ò. 8Ngaich ṙòkhöre ṙô yik tarik nö sap ṙô ò, nö ngö ṙô, La-evṙen in min tö minë ṙô ngam Mā Tēv nö ṙòkhöre. Ngaich Môsös nö vënyö nuk ṙô ngam Mā Tēv nö i yik tarik. 9Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Yĕh meuk, yih Chin in meh el ap tökufëi taṙul, hòṅ më tarik nö hang ṙô Chu vë-ekūö meh, hòṅ cha inrē nö örheūheu nö ṙātö ellōnre nö in meh. Ngaich Môsös nö vë-eny nuk ṙô yik tarik nö i ngam Mā Tēv. 10Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Kuṙòh yihtöre man i yip tarik, ahetlen cha tö taheui huṙöich inrē, hökngen cha nö söich nup hilāre. 11Hòn lēn ip linūöyö sakāmö: pòn ip linūöyö sakāmö ngam Mā Tēv min nö yih nö i kūö yip tarik nö ṙòkhöre i kui ngam rôngö Sināi. 12Vītö inrahkūö më tarik pömchö nö havīṙi, ngö ṙô, Ṙēmen yin töre, öi ui peūlöre im rôngö, hēk inrē ui lūölkö ngam kūöngö e: öp töng lamūölkö ngam rôngö kumpaha min: 13Öt këlu lamūölkö e, pò ò min nö kulehe tö ihong, hēk inrē nö lirënyö; öt aṅ angā-aṅ min: yĕn marô-òtö ṙô öp römpet, peūlöre chā-a ngaich nö i kui ngam rôngö. 14Peūtöre ngaich Môsös nö i yik tarik nö ṙā-ang kui ngam rôngö, ngaich ahetlö yik tarik; ngaich chā-a nö söich nuk hilāre. 15Ngaich ngö ṙô angā-aṅ tö yik tarik, Lēn pöichö ip linūöyö sakāmö: un haröhtöre i kikānö pīhöre.

16Ngaich ngö inlahen im linūöyö sakāmö, hē e nö ngaich nö peuheū, ngaich kunṙôkö angū-ö hanyālö inrē, kufëyö aṅ kui inrē ngam rôngö tö taṙul, pōitô inrē ök römpet; ngaich ṙòkhöre yik tarik nö kichëyöre yik më-el ök elyöngö. 17Ngaich Môsös nö kēnyö yik tarik nö ṙā-ang ök elyöngö nö höngkūö ngam Tēv; ahëmlö ngam rôngö chā-a nö sökhak. 18Keuheūtngöre ngaich ngam rôngö Sināi nö lūlu, pò ngam Mā Tēv nö yônti nö i kui e nö i kūö tameūyö; ngaich ök lul nö kū-ö tö lā tulöng nö sā lul töhū tameūyö, keuheūtlöre ngaich ngam rôngö nö kayīna. 19Ngaich hē ngam römpet nö ṙūölöre kumlēḵṙô, kahôka ṙô ang Môsös, ngaich ngam Tēv nö ṙô-òv nö sapṙô ò. 20Ngaich yihtöre ngam Mā Tēv nö i kui ap rôngö Sināi, el chalòngkui ngam rôngö: ngaich havëlen Môsös ngam Tēv nö el chalòngkui ngam rôngö; yônlö ngaich Môsös. 21Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Môsös, Yônti man tölṙô yip tarik, hòṅ cha nö öt tilunghötre nö im Mā Tēv nö hatīöna ngaich ṙōlhangvah min tö cha tö kapah. 22Hökngen yip Kūönṙô inrē nö ahetlöre, yip maharöhtöre nö i ngam Mā Tēv, hòṅ ngam Mā Tēv nö öt tilungnyöre nö in cha. 23Ngaich ngöṙô Môsös tö ngam Mā Tēv, Ötkô yip tarik nö yônlö nö i kui rôngö, Sināi; pò meh ngaich tölṙô ih, Öm ngö ṙô, Vītö nup inrahkūö nö chuvīlö ngam rôngö, ngaich ahetlö e. 24Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö ò, Kuṙòh yônti man; ngaich yônlö pömchö, holten Āròn: un halöngtuṙen pöri yip Kūönṙô tö yip tarik inrē nö tilunghötre nö yônlö nö i ngam Mā Tēv, hòṅ Ò Angā-aṅ nö öt tilungnyöre nö i kui cha. 25Yônti ngaich Môsös nö i yik tarik, ngaich vë-eny nang cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index