Search form

MANEUTNYI 20

Nuk Tösöm Chöngö

(Invan 5.1-21)

1Ṙô ngam Tēv nun në nö ṙòkhöre, nö ngö ṙô.

2Chū-ö chin Mā Tēv, Tēv meh, öich kamënyen meh ṙā-ang panam Aikup, ṙā-ang ap patī inkövö.

3Uh man tahëngu Tēv nö hol Chu.

4Uh man vī tēvre tö insā, un rēhĕn nup tösā el halīöngö lā tumlat lā taṙeūḵ, un rēhĕn nup tösā el mai lā taṙeūḵ töng tumlat: 5Um sōntö kūöre in u, uh rēhĕn lök la-en u; tön Mā Tēv Chin Chū-ö Tēv meh öich Tēv tölamīn, chöhkö tötṙong chin tī yip yöng, i kui yip nyīö, i kui yip linūöyö ane inrē finënö tumkölchap cha yip tösumrīk tö chu; 6Hameuk tö miṙēlōnre i yip köṅnyu in cha yip tö hāngenlōn tö chu, mahaköp në Chöngö chu inrē.

7Uh man höng töl kēḵ minë-nyö ngam Mā Tēv, Tēv meh; tön rö-ö an nö töt fāluṙen min nö i ngam Mā Tēv ngam töng töl nö kēḵ minënyö Ò.

8Köpölōn tö ngam sakāmö anôilö, Haköpö e nö töhet. 9Tafūöl sumkam më-eṅ la-evṙen, la-evṙen inrē tö nup la-en meh nö ṙòkhöre: 10Anôilö pöri nö i ngam Mā Tēv, Tēv meh, ngam sinātö sakāmö: hē e më-eṅ öt la-evṙen tö töng la-en, më-eṅ, un rēhĕn öp kikōnyö kūön meh, un rēhĕn öp tarik meh kikānö, un rēhĕn nup nuā meh, un rēhĕn öp tarik töt aṅ panam meh öp mi-in meh: 11Pòn vīlö halīöngö tumlat inrē, ngam Mā Tēv nö tafūöi sumkam tī, tö ngam mai ṙòkhöre nup aṅ e inrē, ngaich heūheu im sinat sumkam: lökten ngam Mā Tēv nö hakôlò ngam anôilö sakāmö, ahetlö e inrē.

12Milēṙen man tö nap yöngre: hòṅ nup sakāmö meh min nö marô-òten im panam ngam kinë-eṅkūö meh tö ngam Mā Tēv, Tēv Meh.

13Uh man kumpah tarik.

14Uh man asēha.

15Uh man ulāyö.

16Uh man sūöichkö holre.

17Uh man yikngö patī holre, uh man yikngö pīhö holre, un rēhĕn öp tarik ò kikōnyö, un rēhĕn öp tarik ò kikānö, un rēhĕn öp köttö ò, un rēhĕn nup töng chëhen öp hol meh.

Pahë-ekuö Yik Tarik

(Invan 5.22-33)

18Ngaich ṙòkhöre yik tarik nö meuk ök kunṙôkö, hanyāṅlö inrē, ṙô römpet inrē, lūlu kui inrē ngam rôngö: kichëyöre yik tarik hē cha nö meūkö e, ngaich sökhaka nö marôvat. 19Ngaich ngö ṙô chā-a tö Môsös, vë-ekūö ih man më-eṅ, hang ṙô meh in min: uh pöri ngam Tēv nö vë-ekūö ih, hòṅ ih öt kapah. 20Ngaich Môsös nö ngö ṙô tö yik tarik, Uh yin pa-ekūö: tön yih an ngam Tēv nö kalaha yīö, hòn i kūö yīö, öp pinhë-eṅkūö yīö tö Ò, hòṅ yīö öt köölö fālen.

21Ngaich yik tarik nö marôvat nö sökhaka, ngaich ṙūötöre Môsös nö i chūök ngam Tēv ik tökufëi singūlö. Chöngö I Alaha Minë Tahāklö 22Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Ngö ṙô pömchö tö yip kūön Israĕl, Kôta mat yin ngaich tö Chu löknyö el halīöngö ṙô vë-ekūö yīö. 23Uh yin vī nup tahëng tēv nö hol Chu, nup rupīö tēv, hēk nup humlum tēv, un vī-i tö yīö nö tēv yīö. 24Vī tahāklö Chu tö tumlat, ngaich kētö nup kahëtö meh nö töföngö nö i kui e, ane inrē nup tökētuvö inlām, sīṅp meh, kōiny nuā meh inrē: kö i nup chūökö min Öich haköpngö minë-enyre, yih inrē min in meh, ngaich hakôlò meh. 25Yē meh vīlö tahāklö Chu tö ihong, uh më-eṅ vīlö e nö ihong tö töfāsö ihong: pò meh min kuvīöṙö tī tö e, yē meh chātngö öp aṅtīre öm i kui e. 26Uh më-eṅ rēhĕn yôklö ip tahāklö Chu, löklö nup vanānglö, hòṅ ngam linchôyö meh nö öt hameuknyu nö i kui e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index