Search form

MANEUTNYI 21

Inlanken Yip Tö Hakövö

(Invan 15.12-18)

1Në nun inkaha fālen ṙahātö meh i kūö cha. 2Yē meh havah tarikre tö Hīprū, tafūöl samyeūheu anga-aṅ min nö kūön alaha meh; ngaich im sinātö angā-aṅ min nö kiröönngöre nö ṙā-ayö nöng ötṙāyu. 3Yĕn höng kahngenre anga-aṅ nö yih, ngaich kahngenre anga-aṅ nö kiröönngöre: yĕn töpīhövö anga-aṅ, ngaich kumröön ò öp pīhö ò nö kiröönngöre. 4Yē öp yōmṙen ò nö kētö pīhö ò, ngaich kūönu anga-aṅ tö kikōnyö; ngaich ngam inpīhö tö yip kūön ò min nö amin ngam yöngṙen ò, ngaich höng hĕng tak anga-aṅ nö kiröönngöre. 5Yē ngam kūön alaha pöri nö halöökṙôre nö ngö ṙô, Hāngenlōn chin tö ngam yōmṙenre, töm pīhö chu, tö më kūön chu inrē; hö-ö chin hòṅ ṙānyuvö: 6Ngaich ngam yōmṙen ò nö kēten ò nö im kamhôṅka; ngaich kēten ò nö im inkūp, hēk inrē im machööḵlö ngam inkūp; ngaich ngam yōmṙen ò nö tufunngö nang ò nö lòk nang ò; ngaich anga-aṅ min nö urāḵngen nö kūön alaha ò.

7Yĕn hĕng tak öp tarik mi-inyihngö kūönre tö kikānö nö kūön alaha, hö-ö min anga-aṅ nö kiröönngöre nö sā ngam kūön alaha kikōnyö. 8Yĕn öt kuchīkölōn tī anga-aṅ tö ngam yōmṙenre, ngam mahapīötöre nö in ò, ngaich hökngen ò min anga-aṅ nö inyihngen ò, nö i aṅ tahëng tarik, michīlṙen an yĕn ngatī tī tö ò. 9Ngaich yĕn hapīöten ò nö ip kūönre kikōnyö, ngaich anga-aṅ min nö sā tīre tö kūönre kikānö tö ò. 10Yĕn kēḵ pīhöre anga-aṅ tö ahëng: öt hakūönngö tīre min anga-aṅ tö nyā-aṅ, tö hilā, töp inlahen ò nö pīhö ò inrē. 11Yĕn öt ngatī tī tö në tö lūöi anga-aṅ nö im kikānö, ngaich ngam kikānö min nöng ötfëhevṙen nö kiröönngöre, öt ṙāyu tö rupīö.

Chöngö I Alaha Nup Tinṙōlen La-en

12Angā-aṅ ngòh töchökutī tö tarik, töp lökngen ò nö kapah, kumpahaivah takô anga-aṅ. 13Yē öp tarik nö öt hayūnan, höng töng kētu pöri anga-aṅ tö ngam Tēv nö eltī ò; ngaich chū-ö min halēnngö öp chūökö chūök ò nö afalngöre.

14Yē öp tarik nö vāngngö tö ngam Chöngö nö ip holre, nö fëlngen ò nö holtö milichngenre; kēḵ an më-eṅ ngaich ṙā-ang im tahāklö Chu, hòn kapah anga-aṅ.

15Angā-aṅ inrē ngòh töchökhutī tö yöngre kikōnyö, hēk tö yöngre kikānö inrē, kumpahaivah takô anga-aṅ.

16Angā-aṅ inrē ngöh muulāingö tarik, ngaich inyihngen ò, hēk inrē yĕn kôti nö in ò, kumpahaivah takô anga-aṅ.

17Angā-aṅ ngòh tötlamëkôre tö yöngre tö kikōnyö, hēk tö yöngre tö kikānö, kumpahaivah takô min anga-aṅ. 18Yē yip tarik nö kilöönö höö, ngaich chökhutī tö höö nö aṅtī tö ihong hēk aṅtī tö tökirumhak uktī, öt kapah anga-aṅ, ôyöre pöri anga-aṅ nö el chamamre: 19Yĕn chahōklöng anga-aṅ nö hēk, ngaich havötköre nö kinchīṙu, ngaich anga-aṅ min ngam töchökutī tö ò nö ṙāḵlöngö: höng tī-iv pöri anga-aṅ tö yanëngen ngam ṙētak ò, ngaich meukṙen ò min nö lööken takô-en.

20Ngaich yē öp tarik nö chökhutī tö tarik kikōnyö, hēk tarikre tö kikānö, nö aṅtī tö chōn, ngaich kapah anga-aṅ tö tī ò; asāchi min anga-aṅ. 21Yē ò pöri nö hĕng sumkam hēk nët nö aṅ, öt asāchi anga-aṅ: pò ò nö rupīö ò.

22Yĕn kilöönö höö yip tarik, ngaich chökhutī töp kikānö puyōsö, ngaich taṙōlköiny öp kūön ò, hö-ö pöri nö hōlu tö kanihngen: tī-iv min anga-aṅ tö yanëngen, sā ṙôken ṙô ngam pīhö öp kikānö nö in ò; ngaich anga-aṅ min nö tī-ivö i Chöngö yip kamhôṅka. 23Yĕn hōlu pöri angū-ö tö kanihngen, ngaich më-eṅ kētö nômö nö ṙënngen nômö. 24Mat ṙënngen tö mat, kanap ṙënngen tö kanap, kël ṙënngen tö kël, kalröön ṙënngen tö kalröön. 25Finöngö ṙënngen tö finöngö, tökônyi vah ṙënngen tökônyi vah, finôhò ṙënngen tö finôho. 26Yē öp tarik nö chökhutī tö mat öp tarikre kikōnyö, hēk mat öp tarik ò kikānö, nö lakukköiny tī tö e; hökngen ò ngaich anga-aṅ nö kiröönngöre nö ötṙāyu nö chööḵnyö tö öp matre. 27Ngaich yĕn tiṙölnyö kanap öp tarikre kikōnyö anga-aṅ, hēk öp tarik ò kikānö; ngaich hökngen ò anga-aṅ nö kiröönngöre nö ötṙāyu nö chööḵnyö tö öp kanapre.

I Kui Yip Tö Amīnuvö

28Ngaich yē öp kōiny nuā nö sirōl öp tarik kikōnyö hēk kikānö, ngaich kapah cha-a: kulehe kui ngaich öp kōiny nuā tö ihong, ngaich öt kā-a öp alaha ò; ṙāḵlöng pöri min öp tö chehevṙen tö ngam kōiny nuā. 29Yĕn töha-eh pöri ngam kōiny nuā nö lā urĕh nö sirōl, ngaich ngam yōm ò nö vënyu nang tö ò, ngaich rö-ö nö löpngö kūö ò, ngaich pöri anga-aṅ nö kapaha tī tö tarik kikōnyö hēk kikānö inrē; kulehe kui min ngam kōiny nuā tö ihong, ngaich kumpaha min inrē öp tö chehevṙen tö ò. 30Ngaich yĕn hōtu anga-aṅ nö havahare, ngaich anga-aṅ nö kētö öp ṙāi nômöre öp töng hinôtö ò. 31Yĕn pòrô nö sirōl nyīö kikōnyö, hēk sirōl nyīö kikānö, sā inkaha ngih fālen ngatī min angū-ö nö in ò. 32Yē ngam kōiny nuā nö sirōl öp kikōnyö tarik alaha hēk öp kikānö tarik alaha; ngaich anga-aṅ min nö lūöi anāi siköl tī tö rupīö nö ip tö tarīku, kulehe kui ngam kōiny nuā min tö ihong. 33Yē öp tarik nö luvënyö kūö öp anūlö, hēk yē öp tarik min nö ul öp anūlö ngaich nö öt rupngö kui e, ngaich suktöre öp kōiny nuā hēk öp köttö nö ël e; 34Ngaich halöökö e min öp yōm anūlö, ngaich anga-aṅ min nö kētö rupīö, öptö chehevṙen tö u; ngaich ngam tökapah mīnö nö chehen ò. 35Yē öp kōiny nuā öp töhĕng tak tarik nö chökhutī tö kōiny nuā tahëng ngaich kapaha tī tö ò; ngaich achā-a nö inyihngö ngam tö-aṅ kōiny nuā, ngaich michööḵöre töp ṙāi ò; ngatī chā-a inrē min nö michööḵöre töm tö kapah. 36Hēk yē ò nö tö-akahaiṙen tö ngam kōiny nuā nö sirōl nö lā urĕh, ngaich öp töchehevṙen nö öt öpngökūö ò; ngaich tī-iv min anga-aṅ tö kōiny nuā nö ṙënngen ngam kōiny nuā; ngaich chehen ò min ngam tökapah.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index