Search form

MANEUTNYI 22

Chöngö I Alaha Inṙī-anga

1Yĕn hĕng nòng ulāingö öp tarik tö kōiny nuā, hēk sīṅp, ngaich ṙatnyö likeun ò, hēk inyihngen ò inrē; ngaich taneui nòng tī anga-aṅ tö kōiny nuā nö ṙënngen töhĕng nòng kōiny nuā, ane inrē fën nòng sīṅp nö rënngen töhĕng nòng sīṅp.

2Yē ngam mū-ulāyö nö kôti nö tirōlnyö lökhötre, kapah ngaich anga-aṅ tökūö inchököre, öt töfāluṙen ngaich ngam tö kapaha tī tö ò. 3Yē ngam tavūöi nö meutlö nö i kui ò, fāluṙen ngaich ngam tö kapahatī tö ò: haṙënhangen ngaich anga-aṅ; ngaich yĕn öt huneū-euvṙen anga-aṅ tö tīre inyīhiyö min anga-aṅ tökūö ngam unlāyö töre. 4Yē ngam tö-ulāyi nö nuā ang, hēk köttö, hēk sīṅp; nët nòng tī min anga-aṅ.

5Yē öp tarik nö pô-òvkūö tö öp panô-òṅ hēk öp panô-òṅ vāin nö nyā-aṅyö aṅ, ngaich luhlö öp chehenre töṙeūla, nyā-aṅvkūö anga-aṅ nö el panô-òṅ öp tahëng tak tarik; ngaich anga-aṅ min nö haṙënngen u tö nup tölngö tökôlò aṅ panô-òṅre aṅ öp panô-òṅ vāin inrē. 6Yĕn öktikūö öp tameūyö, ṙūölti inrē nö i nup tö chökhu chōn, ngaich ṙāpngökūö tö nup töhamūli sāiny, hēk tö nup tösökhakaṙen sāiny, hēk töp panô-òṅ inrē; ngaich anga-aṅ min ngam tamôttökūö ngam tameūyö nö tī tö inṙënngen.

7Yĕn hĕng tak öp tarik kamëtö rupīö re nö ip holre hēk chehen re inrē nö hayōmkaṙen, ngaich ulāyi angū-ö nö i patī öp tarik; yĕn kôti öp mū-ulāyö, ngaich nëtö tī anga-aṅ nö kē-ĕti. 8Yĕn öt kôti öp mū-ulāiyö, ngaich öp töpatī-ivö nö yihtöre nö i kamhôṅka, nö hameuktöre yĕn öt lūöltö tīre nö i nup chehen öp holre.

9I tumkangen nup tanôichngen, yĕn i kōiny nuā, yĕn i köttö, yĕn i sīṅp, yĕn i hilā, hēk nup töng chatngen inrē, öp ṙô öp töhĕng tak nö ngö ṙô, Angū-ö ana, ngaich chā-a nyöre nö yih min nö i kūö kamhôṅka nö kumtö ngam chööḵnyöre; öp töfāluṙen tö ṙô ngam kamhôṅka, nëtö tī min nö i ngam holre.

10Yĕn hĕng tak tarik kamëtö köttö re nö ip holre, hēk kōiny nuā, hēk sīṅp, hēk töng ṙeūla inrē, nö hayōmkaṙen; kapah ngaich anga-aṅ, hēk palā-aiṙen; hēk ahōṙiyö, öt meūkö anga-aṅ tö tarik: 11Chūöku ṙô nyöre chā-a ngaich nö i ngam Mā Tēv, yĕn öt lūöltö tīre anga-aṅ nö i nup chehen öp hol ò; ngaich hō-o e ngam töchëhevṙen ngaich anga-aṅ min nö öt haṙënngen ò. 12Yē ò nö ulāyi nö ṙā-ang in ò ngaich haṙënhangen anga-aṅ nö ip tö chehevṙen. 13Yē ò nö chiṙūsö alaha nö panyeny, kēten ò anga-aṅ nö inmeuktö; ngaich anga-aṅ min nö öt harënngen ngam töchaṙūsi.

14Yĕn hĕng tak öp tarik töhaṙūöngu nö i holre, ngaich palā-aiṙen anga-aṅ, hēk kapah, ngaich ngam töchëhevṙen nö öt in ò nö umu, haṙënngen ò min anga-aṅ. 15Yē ngam tö chehevṙen nö in ò, öt haṙënngen ò anga-aṅ min: yē ò nö töhaṙāyö inṙūöngka, ngaich ngam ṙāi inṙūöngkö ò töhavëka.

Tinrikngen Hēnghöre Chöngö Im Tinlööken

16Yē öp tarik nö haṙöingö rēlö öp töt kilē-ĕiṙen nö pīhö ò ngaich ṙōlhak nö in ò kētö ṙāi ò min anga-aṅ nö pīhö ò.

17Yē öp yöng ò kikōnyö nö sōḵ takô nö kēten ò nö in ò, kētö rupīö min anga-aṅ sā ṙôken ṙāi pinīhö rēlö.

18Uh man halöngten tömilūönö nö aṅ.

19Ngòh hamòltöṙah töṙeūla nö ṙōlhaka kumpahaivah min anga-aṅ.

20Ngòh kamëtö tökētu nö i töng tēvaṙa, kumpahaivah min, höng i ngam Mā Tēv pöri.

21Uh man vāchö tī i aṅ tahëng, um rēhĕn hakihten ò: tön aṅ tahëng man misī i panam Aikup.

22Uh man hakihten tafīösi tö chanöökö, hēk kūön yōich inrē. 23Yē meh hakihten cha i töng sitih i chanökö, ngaich peuinyhökūö chu min cha-a, öthō Chū-ö min öt hang ṙô cha; 24Ṙāich min öp lanīnö Chu, kumpahangvah yīö Chū-ö min aṅtī tö sanët; ngaich yip pīhö min nö tafīösi, kūön yōich yip kūön yīö inrē.

25Yē meh kētö rupīö tö haṙūöngka öm i vē töng tarik Chu yip yāich mi-in meh, uh man sā kamëtö hötṙeh in ò, um rēhĕn ṙāyu tī in ò tö inṙūöngkö rupīö. 26Yē meh kētö öp tökiröng inyut ò nö kinlēḵngô, havantö e më-eṅ in ò i maneuttö ngam tavūöi: 27Tön höng töng hĕng an nö kinṙumngö ò, hilā ò an nö kinṙumngö uk alaha ò: ël e min inrē anga-aṅ nö haṙòh, ngaich yē ò min nö peuinyhökūö Chu hangṙô ò Chu-ö min pò Chu öich tö-aṙē-ĕvlōn.

28Uh man ötlēkôre tö kamhôṅka, um rēhĕn rūtngövah öp mahayöng vē tarik meh.

29Uh man ahāṅkenre kētö nup töpōyen ṙòng chōn meh, nup tö-ôkö tö meh inrē. Yip lanòh kikōnyö kūön meh inrē kētu tö meh nö in Chu. 30Ngati tī më-eṅ inrē tö nup kōiny nuā meh, sīṅp meh inrē; sat sumkam anga-aṅ nöng ngöh nö ip yöngre; im hinëvhöre sakāmö më-eṅ kēten ò in Chu.

31Ngaich in Chu yī-ö min töhet öi tarik: lökten yin ui kāḵ nup tökāpö tö töṙeūla el kahôyö kavaltö u pöri i nup am.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index