Search form

MANEUTNYI 24

Haköpiyö Ngam kinlēḵngô

1Ngaich ngö ṙô Anga-aṅ tö Môsös, Tā-a yônlö man im Mā Tēv, më-eṅ, Āròn inrē, Nātap, Apihū inrē, sat anāi inrē yip minṙöinylen i Israĕl; salām yī-ö inrē marôvat. 2Höng hĕng tak Môsös min nö yih nö haröhtöre nö i ngam Mā Tēv; hö-ö pöri chā-a nö yih nö röhta; ötrēhĕn min yip tarik nö yônlö nö in ò.

3Ngaich Môsös nö yihtöre ngaich keuheūtnyöre ṙô nö i yip tarik tö nuk ṙô ngam Mā Tēv, ṙòkhöre nuk inkaha fālen inrē: ngaich ṙòkhöre yik tarik nö hēngòng ṙô nö sapṙô, nö ngö ṙô, Kēken nup ṙô ngam Mā Tēv in min nö ṙòkhöre. 4Ngaich ang Môsös nö kūich nuk ṙô ngam Mā Tēv, ngaich ka-euilökūö nö chōholre tö peuheū, ngaich vīlö tahāklö hĕng el katòh ngam rôngö, nët sīönö machööḵlö, sā tum miyöngö yik kūön Israĕl. 5Ngaich angā-aṅ nö tīnngö ṙāl tarik aṅ i yik kūön Israĕl, yik kamëtö töföngö tökētu, ane inrē kamëtö tökētu nö i lanāmö nö i ngam Mā Tēv, tö kōiny nuā. 6Ngaich Môsös nö ròngti kahë tö mahām, ngaich chaplö e nö el pēsön; ròngti inrē ök mahām kicheny tö ò nö el öp tahāklö. 7Ngaich kēḵ ngam līpöre kinlēḵngô anga-aṅ, ngaich vë-ekūö e nö el ṙôngö yik tarik; ngaich ngö ṙô chā-a, Kēken nup ṙô ngam Mā Tēv in min nö ṙòkhöre, hang Chöngö inrē. 8Ngaich Môsös nö kēḵ ök mahām ngaich kichenytö e nö i kui yik tarik, nö ngö ṙô, Yĕh meuk ngam mahām ngam kinlēḵngô, ngam kinlēḵngô ngam Mā Tēv nö in yīö tö inlahen në ṙô nö ṙòkhöre.

9Ngaich yônlö Môsös, Āròn inrē, Nātap, Apihū inrē, sat anāi inrē yik minṙöinylen Israĕl: 10Ngaich chā-a nö meuk ngam Tēv Israĕl; ngaich el katòh röön Ò ök tösā safir ihong tö sumītiyö, tösā ngam tökô-en halīöngö tö sanehngöre. 11Öt ṙātö eltīre anga-aṅ nö i kui yik mā i yik kūön Israĕl: meuk ngam Tēv achā-a, ngaich nyā, òk inrē.

I Kui Rung Sīnāi Ang Môsös.

12Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Yônlö man in Chu i kui ngam rôngö, ngaich ngöh umuh; ngaich kē-ĕkūö meh min Chu-ö tö nup tömitāk ihong, tö ngam Chöngö inchöngten inrē, nup tökūichiyö tö Chu, hòṅ meh haköpten cha. 13Chōholre ngaich Môsös, Yôsuā inrē ök mameukṙen ò: ngaich Môsös nö yônlö nö im rôngö ngam Tēv. 14Ngaich ngö ṙô anga-aṅ tö yik minṙöinylen, Ihih yin höng ngöh hökken ai, hanööngen ai yih hēk in yīö: yĕh meuk, in yīö an Āròn Hör inrē: öp töng chööḵnyu, hökngen ò nö yihtöre nö in cha.

15Ngaich yônlö Môsös nö im rôngö ngaich ök taṙul nö kahultö kui ök rôngö. 16Ngaich ngam lanöökö ngam Mā Tēv nö i kui ngam rôngö Sināi, tafūöl sumkam angū-ö nö kahultö kui e: ngaich im sinātö sakāmö Anga-aṅ nö havëken Môsös nö löknyö ellōn ök taṙul. 17Ngaich ngam mineūkö lanöökö ngam Mā Tēv nö sā öp tameūyö tökalēḵĕkūö tö mat yik kūön Israĕl nö i kui ngam rôngö. 18Ngaich meuthötre Môsös nö ellōn ök taṙul, ngaich yônlö nö im rôngö: fën anāi sakāmö fën anāi hatööm inrē ang Môsös nö i kui ngam rôngö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index