Search form

MANEUTNYI 25

Tökētu Lamöö-im Töhet Inrūkui

1Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös. 2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, hòṅ cha nö kētö tökētuvö nö lamöö in Chu: i tumtak yip tarik töhō-o ellōn yī-ö kēḵ nup tökētu in Chu. 3Ngih ön tökētuvö kahë yīö in cha; humlum, rupīö, mās inrē; 4Tövai hilā tölingūṅ, tököinyö nganāvö mat,lāturë, sanôi pököre inrē, 5Uk kūön kōiny sīṅp vī-i mat nö ngāṅv, uk kapëòng, chōn sittim inrē; 6Tavī-i mak ëāṅvö, tötahūsa tavī-i incham, tinhuslö lōpān inrē, 7Ihong onik, ihong inrē tövīhötvö nö i eföt, ip lanak elngòh inrē. 8Hökngen cha nö vīlö töhet patī Chu; hòṅ Chu iyöng in cha. 9Sā nup hameuktö Chu in meh nö ṙòkhöre, öp insā öp inrūkui, ane inrē insā nup taṙòkhöre chehen e, ngatī tī yī-ö min vī-i e.

Kasòng Chöngö

(Man 37.1-9)

10Vī kasòng Chöngö min cha-a tö chōn sitim: nët sumkôngö (110 Sentimitör) ròngti öp rôta min, hĕng sumkôngö (66 Sentimitör) ròngti ṙòktāk e, hĕng sumkôngö ròngti ṙôktāk e, hĕng sumkôngö ròngti inrē rô-òl kaha e. 11Lūöp uk e min më-eṅ tö töng humlum nyöre, lā-ël e uk e inrē tī meh lūöpö e, ngaich vī öp sapīöv rācha humlum i kui e nö havīṙiyö. 12Fënö vahī min me-eṅ tö humlum töchuvī ël chanit e, ngaich vīten u nö ip chūök u nö fën fīt; hĕng lā in nup tönët töchuvī ël chanit, ngaich nët nup töchuvī ël chanit ip tahëng lā kaha e. 13Vī kaneun pömchö tö sittim chōn, lūöp uk u tö humlum. 14Kuṙōlhöt nup kaneun pömchö el nup töchuvī chanit i kaha ngam kasòng Chöngö; nö kaneun ngam kasòng Chöngö. 15El nup töchuvī chanit ngam kasòng Chöngö min minë kaneun: öt hōkka anū-ö min nö ṙā-ang in e. 16Ngaich me-eṅ min chaphöt aṅ ngam kasòng Chöngö tö ngam minkahngö kanô-en, ap kahë tö Chu min in meh. 17Ngaich me-eṅ min inrē vī öp töng humlum nyöre anūichö miṙēlōn: nët sumkôngö ròngti rôta e min, ane inrē hĕng sumkôngö ròngti ṙôktāk e. 18Nëtö vahī pömchö tö humlum kërup; vī-i u pömchö nö törömö kö i nang öp anūichö miṙēlōn tī me-eṅ vīten u. 19Hĕng öp kërup ip tö hĕng nang e, ngaich hĕng kërup ip tahëng nang e: taptöre tī im anūichö miṙēlōn tö nup kërup i minë tö nët nang e. 20Ngaich nup kërup min nö nyāṅkhaka kël nö lā tulöng, ruptökui ngam anūichö miṙēlōn tö minë këlre, nö kö havööhenhöö kūö; kū-ö tö ngam anūichö miṙēlōn min nup kërup. 21Ngaich më-eṅ min vītö ngam anūichö miṙēlōn i kui ngam kasòng Chöngö; ël ngam kasòng Chöngö tī me-eṅ chaphöt ngam minkahngö kanô-en ngam kahëtö Chu min in meh. 22In e Chin min meukkūö meh, ngaich löknyö kui ngam anūichö miṙēlōn ṙô Chū-ö min vë-ekūö meh, löknyö hôi minë tö nët kërup i kui ngam kasòng Chöngö ngam minkahngö kanô-en, tö nup taṙòkhöre kahëtö Chu min in meh inchöngten yip kūön Israĕl.

Mīs Ngam Ròtī Tökētu I Ngam Tēv

(Man 37.10-16)

23Vī mīs pömchö hĕng tö sittim chōn: nët sumkôngö rôta, hĕng sumkôngö ṙôktāk ane inrē hĕng sumkôngö ròngti rô-òlkui. 24Lūöp kui e pömchö tö töng humlum nyöre, ngaich vītö humlum sapīöv nö havīṙiyö. 25Vītö taseū e pömchö min sā ṙôktāk tö kinyāṅknyu kuntī nö havīṙiyö, vī humlum pömchö sapīöv im taseū e nö havīṙiyö. 26Ngaich me-eṅ min vīlö chanit e fën töchuvī ël humlum, ngaich vītö nup chanit i nup töfën nang e nup töfën fit in e. 27Röhnyi nö i taseū e nup töchuvī ël chanit min nö chūök nup kaneun ngam mīs. 28Vī nup kaneun min me-eṅ nö sittim chōn, lūöp kaha u tö humlum, hòṅ ngam mīs nö keūnö tö u. 29Vī pingāṅl pömchö sanël inrē, pilön mak inrē tö nup töchilū pingāṅl insëṙö: humlum nyöre nö vī-i tö meh min. 30El ngam mīs tī pömchö ṙātö nup töhet rôtī i kūö Chu nö örheūheu.

Chūökröön Tö Manyak

(Man 37.17-24)

31Vī chūök rööntö manyak pömchö nöng humlum nyöre: vī-i e nö törömö i rööntö e, ip haṙah e inrē; vīlö nup kōp, tö nup manôlnyö ṙòng chōn, pūl e, höng alaha töhĕng angū-ö; 32Tafūöl min nup pak löknyö kaha e; lūöi nup pak ngam chūök rööntö manyak löknyö im töhĕng lā kaha e, lūöi nup pak im chūök rööntö manyak, löknyö ngam tahëng kaha e: 33Lūöi nup kōp tö vī-i nö sā panöpnyö ṙòng almön ip töhĕng pak, hĕng manôlnyö ṙòng hĕng pūl inrē; lūöi inrē nup kōp tö vī-i nö sā panöpnyö ṙòng tö hĕng pūl inrē; lūöi inrē nup kōp tö vī-i nö sā panöpnyö ṙòng almön im tahëng pak, hĕng manôlnyö ṙòng, hĕng inrē pūl: ngatī i minë tö tafūöl pak lamöknyö kaha ngam chūök rööntö manyak: 34I kaha ngam chūök rööntö manyak fën nup kōp vī-i nö sā panöpnyö ṙòng almön, tö nup manôlnyö ṙòng, tö nup pūl inrē. 35Hĕng öp manôlnyö ṙòng el katòh nup tönët pak löknyö im töng hĕng, hĕng inrē öp manôlnyö ṙòng el katòh nup tö nët pak, löknyö im töng hĕng, pò minë tö tafūöl pak nö löknyö kaha ngam chūök rööntö manyak. 36Nup manôlnyö ṙòng u tö nup pak u inrē löknyö in ngam töng hĕng; ṙòkhöre angū-ö nö törömö nöng humlum nyöre. 37Vī nup ëāṅvö min më-eṅ nö sat: ngaich cha-a min nö tōttökūö nup ëāṅvö, hòṅ u nö yangtakūö nö in e. 38Nup tönët nòng tanôp, nup chūök ta-ökkūö ëāṅvö inrē, humlum nyöre min. 39Hĕng tālen (lūöi anāi taneui ṙòken lumngan) min angū-ö nö vī-i nöng humlum nyöre, minë chūökṙen nö ṙòkhöre. 40Meūkö u me-eṅ inrē nö vī-i nö sā inchōḵngenre, ngam töhameuktu nö in meh nö ngaich nö i kui rôngö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index