Search form

MANEUTNYI 27

Tahāklö

1Vī öp tahāklö min me-eṅ chōn tö sittim chōn, taneui sumkôngö (22 Mitör) rôta, taneui sumkôngö ṙôktāk; ngaich min öp tahāklö nö fën mirëṙö: lūöi sumkôngö (1.3 Mitör) min öp rô-òl e. 2Vī nup sinrōl e pömchö i minë tö fën sinkeukngö e: höng mūlta min nup sinrōl nöng hĕng nö in e; ngaich me-eṅ min haṙungngö e tö mās. 3Vī nup tanīöyö u pömchö nö chūök kinëngö nup tisum kūö e, sanël inrē, pēsön inrē, kinvòk alaha, töp chūök tameūyö e inrē; ṙòkhöre nup chehen e min nö vī-i tö meh nö mās. 4Vī tö sā mat inhāṅl pömchö in e nö mās; ngaich i kui öp inhāṅl vī nup töchuvī-ël me-eṅ min mās fën i minë tö fën nang e. 5Ṙātö e min me-eṅ elkatòh öp inrāngö elkatòh ngam tahāklö nö havīṙi, hòṅ ngam inhāṅl nö söllö nö i ṙat ngam tahāklö. 6Ngaich me-eṅ min vī nup kaneun ngam tahāklö, tö sittim chōn haṙūngö u tö mās.

7Ngaich nup kaneun min nö kuṙōlhötvö nö el nup chanit, I kaha ngam tahāklö min nö nët lā minë kaneun, nö kaneun e. 8Vī-i e min me-eṅ nö holtö nup tömëngö ël savaich: sā inmeukhömat meh ngaich i kui rôngö, ngaich ngati tī cha-a nö vī-i e.

Ël Inrūkui Ngam Mā

(Man 38.9-20)

9Vī elmilukö ngam inrūkui pömchö, im lā lòhngö nö kū-ö tö lòhngö min nup ranangkūö hilā, ranangngökūö ngam elmilūkö tö tövai hilā hēngòng sumkôngö (44 Mitör) rôta nö hĕng lā; 10Nët anāi min nup machööḵlö e nët anāi inrē nup löp u nö mās; nup kinvòk i nup machööḵlö tö nup nyanëk kaha u inrē nö rupīö min. 11Ngatī inrē lā kapā kaha e i rôta e nup ranangkūö hilā min, hēngòng sumkôngö rôta, nët anāi inrē nup machööḵlö, nët anāi nup löp inrē nö mās; nup kinvòk kaha machööḵlö tö nup inmöpṙat u, rupīö anū-ö. 12Sā ṙôktāk öp elmilūkö lā sūng nup ranangkūö taneui anāi sumkôngö; söm nup machööḵlö u, söm nup löp rööntö u. 13Taneui anāi sumkôngö ṙôkti ngam elmilūkö lā chuhöt nö kū-ö tö chuhöt.

14Nup ranangkūö im tö hĕng lā ngam inkūp min taneui sīön sumkôngö: lūöi nup machööḵlö u, lūöi nup löp rit u inrē. 15Ngaich im tahëng lā min nup ranangkūö taneui sīön sumkôngö: lūöi nup machööḵlö, lūöi inrē nup löp rööntö u. 16Ip inkūp ngam elmilūkö min hĕng ap innyatngö nët anāi sumkôngö, tö tövai hilā, tölingūṅ, tököinyö nganāvö mat, laturë inrē nö vahīṙen yip chamôktö mirum tö ta-īö: fën nup machööḵlö fën nup löp rit u inrē. 17Ṙòkhöre nup machööḵlö ngam elmilūkö nö vinngö nö hamöpö ṙat tö rupīö; rupīö nup kinvòk kāha u, mās nup löp rööntö u inrē. 18Hēngòng sumkôngö min rôta ngam elmilūkö, taneui sumkôngö rô-òl inrē, nö tövai hilā mās inrē löp rööntö u. 19Ṙòkhöre nup chehetī im inrūkui i nup la-en e nö ṙòkhöre, ṙòkhöre inrē nup tumnôkö ngam elmilūkö, nö mās min.

Inkumken Ëāṅvö

(Lēvi 24.1-4)

20Ngaich tölṙô yip kūön Israĕl me-eṅ min, hòṅ cha nö kētö töhet tavī-i Òliv tö sōngö nö mak ëāṅvö, hòṅ ngam ëāṅvö nö ötheumköre hanūkūö. 21El ngam rūkui manūlö, lā uk ngam ranangkūö lā kūö ngam tökô-en inmeuktö, Āròn min tö yip kūön ò inrē tö chöngu tö e nö löktökūö harap söllö peuheū nö i kūö ngam Mā Tēv: Chöngö min angū-ö nö tö-örheūheu i tumkölchap cha yip kūön Israĕl.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index