Search form

MANEUTNYI 28

Chinhë-nen Yip Kūönṙô

(Man 39.1-7)

1Kēten Āròn me-eṅ öp kahëm meh, tö yip kūön kikōnyö in ò, nö röhta nö in meh nö ṙā-ang in yip kūön Israĕl, hòṅ ò nö meukṙen Chu nö el chūök Kūönṙô, ang Āròn Nātap, Apihū inrē, Elīēsör, Itamār inrē, yip kūön Āròn. 2Vī töhet pömchö inyut Āròn öp kahëm meh, nö ineū-eu tövai inrē. 3Ngaich ṙòkhöre yip tö akahaṙa nö vë-evkūö tö meh min, yip tö hatööḵlöng ellōn tö chu min tö mikah, hòṅ cha nö vī in yut Āròn nö ahetlen ò, hòṅ ò nö meukṙen Chu nö i chūök Kūönṙô. 4Në nun inyut tö vī-i min tö cha, hĕng lanak elngòh, hĕng efòt, hĕng tökiröng inyut, hĕng inyut alaha inrē, hĕng sapīöv, hĕng sörplis; vī töhet cha-a min inrē inyut Āròn öp kahëm meh, tö yip kikōnyö kūön ò inrē, hòṅ ò nö meukṙen Chu nö el chūök Kūönṙô.

5Ngaich cha-a min nö kēḵ humlum, tölingūṅ, tököinyö nganāvö mat, tövai hilā inrē, 6Vī efòt min cha-a nö humlum, tölingūṅ, tököinyö nganāvö mat, laturë, tövai hilā inrē, vahīṙen yip tö milichngen vahī. 7Nëtö elranôṙö min angū-ö nö taptu i nup taseū e; hòṅ e nö taphen höö. 8Ane inrē tö milichngen kinpātö sörplis nö in e, inmöplö e angū-ö nö tö ngatī vinī-i nöng tö sā e inrē; nö humlum, tölingūṅ, tököinyö nganāvö mat, laturë, tövai inrē hilā. 9Ngaich kēḵ ihong me-eṅ min nët ònik, ngaich i mat u kūich minë-eny yip kūön Israĕl: 10Tafūöl nup minë-eny cha i mat öp tö hĕng ihong, ngaich nup tö ōtre tö tafūöl minë-eny i mat öp tahëng ihong, sā kinyôḵnyö cha. 11Ka-ip nup tö nët ihong min me-eṅ nö la-en öp kamip ihong, tö sā kinīpö öp minkahngö, asā minë-eny yip kūön Israĕl: vī-i u pömchö nö halaphötvö nö i humlum. 12Vītö nup tö nët ihong min me-eṅ inköpkölōn tö yik kūön Israĕl: ngaich min Āròn nö keun nup minë-eny cha nö i kūö ngam Mā Tēv nö nët lā-a elranôṙö nö inköpkölōn. 13Vī nup humlum pömchö inlap; 14Nët nup sayōk töt katĕhka humlum; vī-i u pömchö nö sā tökuvaha nö chuvīṙö ël; ngaich halaphöt minë töchuvī-ël sayōk nö i nup inlaphöt.

Lanak Elngòh

(Man 39.8-21)

15Ngaich me-eṅ min vī lanak elngòh hĕng inkaha fālen, nö tö milichngen vinī-i; sā vinī-i efòt tī pömchö tö e; nö humlum, tölingūṅ, tököinyö nganāvö mat, lāturë, tövai hilā inrē, tī meh min tö e. 16Fën mirëṙö öp min nö hachāpö; sā ṙôktāk eltī min ap rôta e, sā ṙôktāk eltī inrē ap ṙôktāk e. 17Vīhöt ihong pömchö inrē i mat e, fën mitöökö nup ihong: hĕng mitöökö rupīö, tòpas, karpöngköl inrē min nö raneh mitöökö; 18Emëröl im innët mitöökö hĕng, safir hĕng, hĕng inrē taimön; 19Ngam linūöi mitöökö inrē ampör hĕng, hĕng akēt; hĕng inrē emetis; 20Ngam finën mitöökö hĕng kilsitoni, hĕng ònik, hĕng inrē yaspis: chūök tö humlum min anū-ö nö ip chūök vinīhötre. 21Sā minë-eny yip kūön Israĕl min nup ihong, nët sīön, asā nup minë-eny cha; sā kiniphöt i minkahngö, kö asā nup minë-eny cha, mi-in yip tö nët sīön miyöngö min anū-ö. 22Ngaich min me-eṅ vī sayōk tö sā tökuvaha im lanak elngòh nö töchuvīṙö-ël vinī-i nö humlum tötkatĕhka. 23Nët nup min vahī tö meh im lanak elngòh töchuvīrö-ël humlum, vītö nup tö nët töchuvī-ël nö i nup tö nët nang ngam lanak elngòh. 24Ngaich me-eṅ min yohhöt minë tö nët töchuvī-ël sayōk humlum nö ël minë tö nët töchuvī-ël i nang ngam lanak elngòh. 25Ngaich inrē minë tö nët kūö nup tö nët töchuvī-ël sayōk nö halaphötvö nö i nup tö nët inlap, ngaich vītö u ip efòt elranôṙö e, nö lā kūö. 26Nëtö vahī min me-eṅ tö humlum töchuvī-ël, vītö u pömchö i nup tö nët nang ngam lanak elngòh, i taseū e, öp tö kū-ö tö taseū ngam efòt nö lā ël. 27Nëtö vahī min me-eṅ tö humlum töchuvī-ël, ngaich vīhöt u min i nup tö nët elranôṙö ngam efòt elkatòh, nö lā kūö, röhta nö ip chūök inmöptökūö e, lātulöng tö nup tö milichngen kinpātö sörplis ngam efòt. 28Ngaich anū-ö min nö kapòktu nö im lanak elngòh nö löktökūö i minë töchuvī-ël nö i minë töchuvī-ël im efòt nö yanòhtö öp tölingūṅ, öp mi-ip tömilichngen kinpātö sörplis ngam efòt, hòṅ ngam lanak elngòh nö öt tahēṙi nö im efòt. 29Ngaich Āròn min nö keun minënyö yip kūön Israĕl i mat ngam lanak elngòh inkaha fālen kamtöp fanöinylö ò, yē ò nö kuhēthötre nö el ngam töhet chūök, nö i kūö ngam Mā Tēv nö im inköpkölōn töt chanūhuvṙen. 30Ngaich me-eṅ min chaphöt nup Urim, Tumim inrē el ngam lanak elngòh inkaha fālen, in Āròn min anū-ö kamtö öp fanöinylö ò, ip hē ò nö kuhēthötre nö i kūö ngam Mā Tēv: ngaich Āròn min nö keun ngam inkaha fālen yip kūön Israĕl kamtö öp fanöinylö ò nö i kūö ngam Mā Tēv nöng örheūheu.

Nup Tahëng Chinhë-nen Kūönṙô

(Man 39.22-31)

31Ngaich me-eṅ min vī öp tö arūḵ inyut ngam efòt nö tölingūṅ nö ṙòkhöre. 32Ngaich angū-ö min nö hamëngnyu nö harònglöng nö lökhöt kui: rehënu min angū-ö töp tökupātö nö vinngö i taseū öp tömëngö in e, tö sā öp tömëngö ip vët inyut, hòn öt takaich. 33I nup taseū e vītö ṙòng anār me-eṅ nö lingūṅ, köinyö nganāvö, laturë inrē nö vinngö nö i taseū e; i hôi u nö havīṙi nup humlum kungkrū: 34Hĕng humlum kungkrū hĕng inrē ṙòng anār, hĕng humlum kungkrū hĕng inrē ṙòng anār, i taseū ngam tö aṙūḵ inyut nö vinngö. 35Fuk in Āròn öp min mineukṙen: hāngö nup min ṙô u ip kunhëthöt ò nö el ngam töhet chūök nö i kūö ngam Mā Tēv, ane inrē ip kunnyī-iny ò hòṅ ò nö öt kapah.

36Ane min me-eṅ vī humlum tötkatĕhka nö tömitāk, kā-īpö e, sā nup tö ka-iphötvö i minkahngö, Töhet im Mā Tēv. 37Ngaich yoho e me-eṅ tö yanòh tölingūṅ, i kaha öp sapīöv; lā māl öp sapīöv min angū-ö. 38Ngaich angū-ö min nö i māl Āròn, ngaich Āròn min nö keun nup tökööl nup töhet chehen, nup tö ahetlöngö tö yip kūön Israĕl i nup töhet tī cha inlōnti nö ṙòkhöre, örheūheu min angū-ö nöng i māl ò, hòṅ cha nö hōḵovö nö i kūö ngam Mā Tēv.

39Kupāt inyut alaha me-eṅ tö tömirūnömat tövai hilā,vī tövai hilā inrē me-eṅ min nö sapīöv, vī sörplis me-eṅ min hĕng, vahīṙen chamôktö mirun tö ta-īö.

40Vī inyut alaha yip kikōnyö kūön Āròn me-eṅ min, vī sörplis cha me-eṅ min, vī töngën sapīöv kui cha inrē, nö tö eū-eu nö tövai. 41Hayutlö u min me-eṅ in Āròn öp kahëm meh, in yip kikōnyö kūön ò inrē in ò; hachāmö cha inrē, hatööḵöl eltī cha, ahetlen cha inrē, hòṅ cha nö meukṙen chu nö i chūök Kūönṙô. 42Ngaich me-eṅ min inrē vī nup tövai pachūma cha töngëṅ nö lā taṙeū tö kui kinmônö nö inyunngö nup tölichôi alaha cha, löktökūö ṙat tölngökūö kinmônö minë takeun: 43In Āròn min anū-ö, i yip kikōnyö kūön ò inrē, ip hē cha nö kuhēthötre nö el rūkui inmūlö, hēk ip hē cha nö haröhtöre nö ip tahāklö nö meukṙen el ngam töhet chūök; hòṅ cha nö öt keunkö tökööl, ngaich kapah: Chöngö min angū-ö nö tö örheūheu söl ip kūön ò unôichrit ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index