Search form

MANEUTNYI 29

Inchōḵten Inchamkūi Āròn Tö Yik Kūön Ò

(Lēvi 8.1-36)

1Angū-ö ön ngih tī meh in cha öm ahetlen cha, nö meukṙen chu nö i chūök Kūönṙô: kēḵ kōiny man kūön nuā hĕng nòng, nët nòng inrē kōiny kūön sīṅp nö tötkasutka alaha tö vah, 2Tötaföhlöng ròtī inrē, kalūöchö tö tavī-i, vēföör inrē tötaföhlöng töhachāmö tö tavī-i: vī-i u pömchö nö aṅ i töpahīöya atra vīt. 3Ngaich chaplö u min me-eṅ el öp kuvôkö, ngaich kētö u nö el öp kuvôkö, töp kōiny nuā tö nup tö nët nòng inrē kōiny kūön sīṅp. 4Ngaich me-eṅ inrē min kēten Āròn tö yip kūön ò kikōnyö nö i kūö inkūp ngam rūkui inmūlö, ngaich söichö cha tö mak. 5Ngaich kēḵ nup inyut me-eṅ, ngaich hayutlen Āròn töp inyut alaha, töp tö arūḵuti inrē inyut ngam efòt, tö ngam efòt inrē, tö ngam lanak elngòh, ngaich fūmlö ṙat ò tö ngam tömilichngen kinpātö sörplis ngam efòt: 6Sumpīövlö kui ò me-eṅ inrē tö ngam sapīöv ane inrē sumpīövlö ngam töhet sapīöv rācha nö i kui ngam sapīöv. 7Ngaich me-eṅ min kēḵ ngam tavī-i incham, vōktö e i kui ò, ngaich hachāman. 8Kētö yip kūön ò inrē me-eṅ kikōinyö, ngaich hayutlen cha tö inyut alaha. 9Ngaich me-eṅ min fūmlen cha tö sörplis, Āròn tö yip kikōnyö kūön ò inrē, nyëktö nup töngëṅ sapīöv cha inrē: ngaich cha-a min inrē nö Kūönṙô nö lökten ngam töt chanūhuvṙen Chöngö: ahetlen Āròn me-eṅ inrē min tö yip kikōnyö kūön ò.

10Kētö öp kōiny nuā min më-eṅ i kūö ngam rūkui inmūlö: ngaich Āròn tö yip kikōnyö kūön ò min nö ṙātö eltīre nö i kui ngam kōiny nuā. 11Ṙatnyö likeun ngam kōiny nuā min më-eṅ i kūö ngam Mā Tēv, ranghö ngam inkūp ngam rūkui inmūlö. 12Ngaich më-eṅ min kēḵ ip mahām lūöptö e tö kuntīre i kui nup sinrōl ngam tahāklö; ngaich ṙöstö ngam mahām min më-eṅ nö ṙòkhöre i rööntö ngam tahāklö. 13Kēḵ nup tösangöö min më-eṅ nö ṙòkhöre nup hanum ellōn, töp tö-angūö ip alip, nup tö nët elkilpong, tö nup ayū in u inrē, ngaich föngö u el ngam tahāklö. 14Öp alaha ngam kōiny nuā pöri, töp uk alaha ò, töp sôḵ ò, haṙāpi tö meh nö i kūö tameūyö elkahôyö töm elyöngö: tökētu an angū-ö pôkūö tökööl.

15Hĕng nòng kahë me-eṅ inrē tö kōiny sīṅp; ngaich Āròn tö yip kikōnyö kūön ò min nö ṙātö eltīre nö i kui ngam kōiny sīṅp. 16Ngaich më-eṅ min ṙātnyö likeun ngam kōiny kūön sīṅp ngaich kēḵ öp mahām ò min më-eṅ; ngaich havīngö tīre kichenytö e im el ngam tahāklö. 17Ngaich më-eṅ min pinyeny ngam alaha ngam kōiny sīṅp nö rökö, ngaich söich ellōn ò, nup kalröön ò inrē, ngaich chaplen u i nup töpinyënyö töp kui inrē. 18Ngaich më-eṅ min öm föng ngam kōiny sīṅp el ngam tahāklö nö keuheūtlöre nö nòngre: töföngö an angū-ö tökētu nö im Mā Tēv: tötahūsa ana, tökētu nö i ngam Mā Tēv nö lökten i kūö tameūyö.

19Ngaich më-eṅ min inrē kēḵ ngam tahëng nòng kōiny kūön sīṅp; ngaich Āròn tö yip kikōinyö kūön ò min nö ṙātö eltīre nö i kui ngam kōiny kūön sīṅp. 20Ngaich më-eṅ min ṙatnyö likeun ngam kōiny kūön sīṅp, ngaich kēḵ öp mahām ò, ngaich sòhtö e ip lā hāmö rōi nang Āròn, i nup lā hāmö rōi nang yip kikōinyö kūön ò, i nup lā hāmö inrē inyöng kuntī cha, lā hāmö inrē inyöngö kunröön cha, ngaich havīngö tīre kichenytö ngam mahām el ngam tahāklö. 21Ngaich më-eṅ min kēḵ ngam mahām ngam el ngam tahāklö, ngam tavī-i incham inrē, kichenytö e in Āròn, i mat nup inyut ò inrē, in yip kikōinyö kūön ò, i mat nup inyut yip kikōinyö kūön ò inrē in ò: ngaich min anga-aṅ nö het, tö nup inyut ò, yip kikōinyö kūön ò inrē, tö nup inyut yip kikōnyö kūön ò inrē in ò.

22Ngaich më-eṅ min kēḵ tösangöö ngam kōiny kūön sīṅp öp tösangöö lamrit inrē, tö nup hanum ellōn, tö öp tö-angūö im alip, kēḵ nup tö nët inrē elkilpong, nup ayū inrē in u, töp lā hāmö takeun kël; pò ò nö inhetlö ngam kōiny kūön sīṅp: 23Hĕng öp tö-aföhlöng ròtī, hĕng kēk ròtī tö tavī-iv, hĕng vēföör aṅ i nup el öp kuvôkö tötaföhlöng ròtī ap mi-i kūö ngam Mā Tēv. 24Chaplö u min më-eṅ nö ṙòkhöre nö eltī Āròn, eltī yip kikōinyö kūön ò inrē; ngaich kuvāilö u min nö i kūö ngam Mā Tēv nö tökētuvö: 25Ngaich kē-ĕ u min ṙā-ang eltī cha, föngö u ngaich el ngam tahāklö i kui nup töföngö tökētu, nö tötahūsa nö i kūö ngam Mā Tēv: tökētu an angū-ö nö i ngam Mā Tēv nö lökten i kūö tameūyö.

26Ngaich më-eṅ min kēḵ öp lanuhlö öp kōiny kūön sīṅp inhetlö Āròn, kuvāilö e nö tökētu nö i kūö ngam Mā Tēv: minchööḵö meh min angū-ö. 27Ngaich më-eṅ min ahetlö ngam lanuhlö ngam tökuvāilöng tökētu, tö ngam takeun kël töhatāilöng tökētu, öp tö ngāichö kinvāillö, tö ngāichö intāilö inrē, aṅ im kōiny kūön sīṅp inhetlö, aṅ ip lumnöörö Āròn, ane inrē aṅ ip lumnööṙö yip kikōinyö kūön ò: 28Ngaich angū-ö min nö tö örheūheu nö lumnööṙö Āròn tö yip kikōinyö kūön ò inrē nö tī yip kūön Israĕl: pò e nö töhatāilöng nö tökētu: töhatāilöng min angū-ö nö tökētu nö aṅ i yip kūön Israĕl, aṅ i nup kahëtö cha nup tökētu inlām, nup hatāilö cha nö tökētu nö i ngam Mā Tēv.

29Ngaich nup töhet inyut Āròn min nö inyut yip kikōinyö kūön unôichrit ò, inyuttö u nö hachāmö, inyuttö u inrē nö ahetlöng. 30Sat sumkam min ngam kikōinyö kūön öp Kūönṙô, öp ṙënngen ò nö inyuttö u, ip hē ò nö kuhēthötre nö el rūkui inmūlö nö meukṙen nö ël ngam töhet chūök.

31Ngaich më-eṅ min kēḵ ngam kōiny kūön sīṅp inhetlö, ngaich sum öp alaha ò in öp töhet chūök. 32Ngaich Āròn min tö yip kikōinyö kūön ò nö kāḵ alaha ngam kōiny kūön sīṅp, töp ròtī öp el öp kuvôkö, i kūö inkūp ngam rūkui inmūlö. 33Ngaich cha-a min nö nyā-avkūö tö u minë löktö inlāmö, nö haköslö u ahetlen u inrē: hö-ö pöri öp aṅ tahëng nö nyā-aṅ u, pò u nö töhet. 34Yē öp inhetlö öp alaha hēk öp ròtī nö söl peuheū nö ōtren, ngaich më-eṅ min haṙāpngen öp tö-ōtren i kūö tameūyö: öt nyā-aṅ min angū-ö, pò e nö töhet. 35Ngati tī më-eṅ min in Āròn, in yip kikōinyö kūön ò inrē, sā nup tinöölô meh tö chu nö ṙòkhöre: sat sumkam më-eṅ min ahetlen cha. 36Kaheuk sakāmö min më-eṅ kētö kōiny nuā nö inlāmö kūö tökööl: ngaich ahetlö ngam tahāklö më-eṅ, yē meh kētö inlām tökööl tö pôkūö e; ngaich hachāmö e min më-eṅ, öm ahetlö e. 37Sat sumkam më-eṅ min halām tökööl: tö kūö ngam tahāklö, ngaich ahetlö e, ngaich min ngam tahāklö nö tölngö töhet; nup töng suöhtöre min nö im tahāklö het minö.

Nup Tö-örheūheu Tökētuvö

(Kinṙeūkö 28.1-8)

38Në nun mīnö tökētu nö el ngam tahāklö; nët nòng nup kōiny sīṅp kūön aṅ im raneh samyeūheu kaheuk sakāmö öt latôkiṙen. 39Hĕng nòng öp kōiny sīṅp tökētu tö meh tö peuheū; ane inrē öp tahëng kōiny sīṅp kētu tö meh tö harap: 40Hol ngam kōiny sīṅp hĕng i tö söm nyanum öp töpahīöya atra kalūöichö nö holtö ngam tö sōngö tavī-i; hĕng i nup tö fën i tö hĕng hin (hĕng kilōkrām) ṙôken; ane inrē hĕng i nup tö fën i tö hĕng hin (hĕng kilōkrām) öp vāin nö tö-ôkö tökētu. 41Ngaich öp tahëng kōiny sīṅp min nö kētu tö meh tö harap, ngaich höng sā tīre min më-eṅ tö nup nyā-aṅkūö tökētu tö peuheū ane inrē sā öp tö-ôkö tökētu, nö tötahūsa, tökētu nö i ngam Mā Tēv nö lökten i kūö tameūyö. 42Ngaich min angū-ö nö töt latôkaṙen nö töföngö tökētu nö i kūö inkūp ngam rūkui inmūlö i kūö ngam Mā Tēv, i tumkölchap yīö: i chūök chu min höngkūö meh, öich vë-ekūö meh. 43Umuh Chū-ö min inrē höngkūö yip kūön Israĕl; ngaich ngam rūkui min nö ahetlöngö tö ngam lanöökö chu. 44Ngaich Chū-ö min ahetlö ngam rūkui inmūlö, tö ngam tahāklö: ahetlen Āròn chin min inrē tö yip kikōinyö kūön ò inrē, nö meukṙen chu i chūök Kūönṙô. 45Iyöng i yip kūön Israĕl Chin min inrē, Tēv cha chin min inrē. 46Ngaich cha-a min nö akahakūö tö Chu Tēv cha Öich Mā Tēv, öich kamëḵnyen cha ṙā-ang panam Aikup, hòṅ Chu iyöng in cha: Chū-ö Chin Tēv cha Öich Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index