Search form

MANEUTNYI 3

Havëken Môsös Ngam Tēv

1Aṅtö nuk pököre ök yöng pīhöre ang Môsös, ang Yitörō, ök Kūönṙô aṅ Mītia; hachōḵngö nuk pököre angā-aṅ nö lā uk ök tönyaṅlnyi, ngaich sölta nö ip rôngö ngam Tēv i Hōrep. 2Meūkö ngaich ök ma-ahānga ngam Mā Tēv tö ò, nö el ök töhūkūö tameūyö, nö ellōn ök töyul; ngëicha angā-aṅ, ngaich meuk ök töyul nö hūkūö tö tameūyö, ngaich nöng öt ṙāpngö ök töyul. 3Ngaich ngöṙô Môsös, Hòṅ havāngngöre chin, öich ngëichkö ngih yöng pinngangkūö, kūöyòh öng ngam töyul nö öt ökngö? 4Ngaich hē ngam Mā Tēv, nö meūkan nö havāngngöre nö ngëcha, löknyö el ngam töyul ṙô ngaich ngam Tēv, nö havëken ò nö ngöṙô, Môsös, Môsös. Ihih chini, ngöṙô ngaich angā-aṅ. 5Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Um haröhtöre ihih: hūötnyö minë kunröpöre man ṙā-ang i röön meh, tön töhet an ngam tumlat, chūök meh sökhaka. 6Hēk inrē angā-aṅ nö ngöṙô, Chū-ö Chin Tēv ök yöng meh, Tēv Aprahām, Tēv Isak, Tēv Yāköp inrē. Hanyatngö kūöre ngaich Môsös; pò ò nö hatīönkö ngam Tēv.

7Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv, Meuk kanihngen yip tarik re Chin, yip i Aikup, ngaich Chin hang ṙô cha nö peuiny tökūö tī yip yöngṙen cha nö la-evṙen; akahalōn Chin tö miṙivlōn cha. 8Yih chin ngaich ṙānyen cha ṙā-ang eltī yip aṅ Aikup, kēyen cha inrē ṙā-ang ap panam, nö ip tölöök panam, tökiröng inrē, öp panam töhëmö aṅkūö tö aṅteh, hönī inrē; i chūök yip Kanā-aṅ, Hitāit, Amôr, Perisāit, Hivāit, Yapusāit inrē. 9Yĕh meuk, ngaich ap ṙô yip kūön Israĕl nö peuiny, nö yih nö in Chu: meuk kanihngen cha Chin inrē nö hakihtuṙen tö yip aṅ Aikup. 10Tā-a, lökten, Töich tīnten meh in Fërō, hòṅ meh kēnyö yip tarik Chu yip kūön Israĕl nö ṙā-ang Aikup. 11Ngaich ngöṙô Môsös tö ngam Tēv, Achīö öich chū-ö, öich chamuh in Fërō, öich kēnyö yip Israĕl nö ṙā-ang Aikup? 12Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, In meh takô Chin min; ngih ön min minkahngö nö in meh tö Chu öich tīnten meh: yē meh min ngaich kēnyö yip tarik nö ṙā-ang Aikup. Ngaich yī-ö min lök la-en ngam Tēv ikui ngih rôngö.

13Ngaich Môsös nö ngöṙô tö ngam Tēv, Yĕh meuk, yē chu min yih i yip kūön Israĕl, ngaich ngöṙô tö cha, Tīntu chin töp Tēv yik yöng yīö; ngaich ngöṙô min chā-a tö chu, Achīö ap minë-eny Ò? Sitih ṙô min chū-ö ngaich tö cha? 14Ngaich ngöṙô ngam Tēv tö yip kūön Israĕl. Tīntu chin in yīö tö ‘Chū-ö Chin.’ 15Ngöṙô inrē ngam Tēv tö Môsös, Ngöṙô man tö yip Israĕl, Tīntu chin in yīö tö ngam Mā Tēv, Tēv yik yöng yīö, Tēv Aprahām, Tēv Isāk, Tēv Yāköp inrē: angū-ö an minë-eny chu nö örheūheu, angū-ö an inköpkölōn tö Chu i tumköl chap. 16Kuṙòh, hamūl yip mā i Israĕl, ngöṙô tö cha, meūkö an tö chu Ngam Mā Tēv, ngam Tēv yik yöng yīö, Tēv Aprahām, Isāk, Yāköp inrē, ngöṙô an tö chu, Chöhken yīö chini, meuk nup inlanken yīö chin i Aikup: 17Ngaich ngöṙô chū-ö, Hòṅ kēten yīö chin i panam aṅ Kanā-an, Hitāit, Amòrāit, Perisāit, Yapusāit inrē, ap panam töhëmö aṅkūö tö aṅteh hönī inrē. 18Ngaich chā-a min nö hang ṙô meh: ngaich më-eṅ yih ip rācha aṅ Aikup, tö yip mā kūö Israĕl inrē, ngaich ngöṙô min yī-ö tö ò, meūkö kūö in tö ngam Mā Tēv, ngam Tēv yip Hīprū: yĕh, vë-ekūö meh in, hökngen ih kiröönngöre el tönyaṅlnyi, lūöi sumkam rô-òlkūö, hòṅ ih kētö tökētu im Mā Tēv, ngam Tēv ih. 19Akahalōn chin töp rācha min aṅ Aikup nö öt halöngngen yīö min kiröönngöre, hö-ö, ötlöktö i kumlēḵ kël. Chū-ö min hateutnyö këlre, ngaich hachökö Aikup aṅtī tö nup pinngangkūö, nup tī Chu min in e: ngaich unôich tö e min angā-aṅ nö hökngen yīö kiröönngöre. 20Kētö neukhö vē tarik chin min nö ikūö yip aṅ Aikup: ngaich yī-ö min öthöng chanlööpṙen, ip hē yīö min kiröönngöre: 21Kö vë-ekūö yip holre pöri min yip kikānö, angā-aṅ inrē öp mi-īyöng el patī ò, tö rupīö yanöṅtö, tö humlum yanöṅtö, hilā inrē: ngaich yī-ö hanyöṅtlö u i yip kūönre kikōnyö, kikānö inrē; ngaich yī-ö min hayëḵngen yip aṅ Aikup.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index