Search form

MANEUTNYI 30

Tahaklö Finöngö Tö Tahūsa

(Man 37.25-28)

1Ngaich më-eṅ min inrē i tahāklö chūök finöngö lōpān; vī-i e min më-eṅ nö chōntö sittim chōn. 2Hĕng sumkôngö öp min rôta e, hĕng sumkôngö inrē ṙôktāk; fën mirëṙö öp min: nët sumkôngö min rô-òl e: ngaich höng urā-ang nup sinrōl e nö töng hĕng milôhò nö in e min. 3Ngaich lūöpö e min më-eṅ tö töt katĕhka humlum, öp ël e, tö nup kaha e inrē nö vinngö, tö nup sinrōl inrē; ngaich më-eṅ min inrē vī sapīöv rācha tö humlum nö vinngö i kaha e. 4Nëtö vahī min më-eṅ inrē tö humlum töchuvī-ël chanit e elkatòh ngam humlum sapīöv, i nup tö nët ranūmö e, vītö u min më-eṅ i nup tö nët kaha e; ngaich anū-ö min inrē nö chūök nup kaneun nö kaneun e. 5Vī nup kaneun min më-eṅ nö sittim chōn, lūöpö u inrē tö humlum. 6Ngaich ṙātö e min më-eṅ i kūö öp ranangkūö öp ranghö öp kasòng tökô-en inmeuktö i kūö ngam anūichö miṙēlōn ngam i kui ngam tökô-en inmeuktö, i chūök chu min meuk kūö meh. 7Ngaich min Āròn nö föng tötahūsa lōpān nö i kui e: kaheuk peuheū, i hē ò nö chöm nup ëāṅvö, anga-aṅ min nö föngö e. 8Ngaich hē Āròn nö tōttökūö nup ëāṅvö tö harap, föngö e min anga-aṅ, nö i kūö ngam Mā Tēv nö töt chanūhuvṙen nö lōpān, i tumkölchap yīö. 9Un kētu tötohtöre lōpān nö ël e, un rēhĕn töföngö tökētu, un rēhĕn nyā-aṅkūö tökētu ël e. 10Ngaich Āròn min inrē nö kētö inlāmö tökööl nö i kui nup sinrōl e hĕng heuh i tö hĕng samyeūheu nö kētöp mahām inlāmö kūö tökööl tö pôkūö e i tumkölchap yīö: tölngö töhet an angū-ö nö im Mā Tēv.

Ṙāi Inrūkui Ngam Tēv

11Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô. 12Ip hē meh kaheuk yip kūön Israĕl nö sā cha yip tö kaheūkö nö ngaich in cha, ngaich acha-a min nö kö kētö ṙënngen nômö re nö im Mā Tēv, ip hē meh kaheūkö cha; hòn öt lanëlngu tökūö invah nö in cha ip hē meh kaheūkö cha. 13Ngih ön kahëtö cha min kö i tumtak cha yip mahavāngtöre nö in cha yip tö kaheūkö, ròngti i tö hĕng siköl (rūpiö) tö sā siköl (rūpiö) ngam töhet chūök; (tö nët anāi kēra (lumngan) ön ngih siköl i töhĕng siköl:) tökētu nö i ngam Mā Tēv öp tö ròngti siköl (rūpiö). 14Kö i tumtak yip mahavāngtöre nö in cha yip tö kaheūkö, löktökūö tö nët anāi samyeūheu ṙēti söl lā tulöng, nö kētö tökētu nö i ngam Mā Tēv. 15Öt pōyen tī an min ngam tökôlò, ötkūönen tī inrē ngam tötkôlò, tö töròngti siköl (rūpiö), ip hē cha nö kētö tökētu, nö inlāmö tö kūö nup nômö yīö. 16Ngaich më-eṅ min inrē kēḵ rupīö inlām tökööl in yip kūön Israĕl, ngaich vī-il e min nö lamök i la-en ngam rūkui inmūlö; hòṅ e min nö inköpkölōn tö yip kūön Israĕl nö i kūö ngam Mā Tēv, nö inlām tökööl tö kūö nup nômö yīö.

Mās Chūök Sanöich

17Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 18Vī mās pömchö inrē chūök sanöich, mās inrē öp lā kūö e nö chūök sanöich: ngaich ṙātö e min më-eṅ i hôi ngam rūkui inmūlö tö ngam tahāklö, asëlö aṅ e më-eṅ min inrē tö mak. 19Ngaich Āròn min tö yip kūön ò kikōinyö inrē nö söich tīre röönre inrē nö in e: 20Ip hē cha nö kuhēthötre nö el ngam rūkui inmūlö, sööichöre min cha-a tö mak, hòn öt kapah min cha-a hēk inrē ip hē cha nö haröhtöre nö im tahāklö nö meukṙen, nö föng tökētu nö im Mā Tēv nö i kūö tameūyö; 21Hòṅ cha min nö söichtīre röönre inrē, hòn öt kapah cha-a: Chöngö an min angū-ö nö in cha nö töng örheūheu, in ò ip kūön ò inrē i tumkölchap cha.

Inchamkui Tavī-i

22Hēk inrē ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 23Kēḵ nup yöngkūö tötahūsa më-eṅ, tö töh mūr taneūyòng siköl (rūpiö), tötahūsa sinamon ròngtī nö ngatī, öp tö nëtòng taneui anāi siköl (rūpiö), nup tötahūsa kalamös nëtòng taneui anāi siköl (rūpiö) inrē. 24Nup kasiā inrē taneūyòng, nö tö sa siköl (rūpiö) öp töhet chūök, tavī-i oliv inrē hĕng hin (hĕng kilōkrām): 25Vī-i e min më-eṅ nö töhet tavī-i incham, tötahūsa nö kalūöichö nö sā tī öp vamī tötahūsa: töhet min angū-ö nö tavī-i incham. 26Hacham ngam rūkui inmūlö pömchö tö e tö ngam, kasòng tökô-en in meuktö inrē, 27Tö ngam mīs tö nup chehen e inrē, tö ngam chūök rööntö manyaṅk tö nup chehen e inrē, tö ngam tahāklö lōpān inrē. 28Tö ngam tahāklö töföngö tökētu holre tö nup chehen e nö ṙòkhöre, töp chūök sanöich, töp lā kūö e inrē. 29Ngaich ahetlö u min më-eṅ, hòṅ u nö tölngö töhet: töhet min öp töng suöhtöre nö in u. 30Hachāmö Āròn min më-eṅ tö yip kikōinyö kūön ò inrē hòṅ cha nö meukṙen chu nö i chūök Kūönṙô. 31Ngaich më-eṅ min vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô, töhet ön min ngih tavī-i nö incham nö in chu nö keuheūt tumkölchap yīö. 32Uh pöngchö nö vōktu nö i alaha tarik ui rēhĕn yī-ö min vī tö sā e, öp tö sā tum milôhò hol e: töhet an angū-ö, ngaich töhet min nö in yīö. 33Öp töng kamlūöich tö ngatī, hēk inrē öp töng samòhtö e nö i alaha öp aṅ tahëng, rökiṙen min anga-aṅ nö ṙā-ang i yip tarikre.

Tö Tahūsa

34Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Kēḵ nup tötahūsa man, istektē, Onicha inrē, kalpanum inrē; tötahūsa nö holtö tötkatĕhka lōpān: hĕngre lumngam kö i tūmö u; 35Ngaich vī-i e pömchö nö lōpān, tötahūsa nö tö sā tī öp vamī tötahūsa, kumchiklöng tö sāl tölöök, töhet inrē: 36Sōngö e min më-eṅ nö pahīöya, ngaich ṙātö e i kūö öp tökô-en inmeuktö chu min meukkūö meh: ngaich angū-ö min nö in meh nö tölngö töhet. 37Ngaich öp lōpān öp vahī meh min tö sā tum mihëṅṙö e uh yī-ö min vī kanahngenre tö e: töhet an min angū-ö nö in meh nö pôkūö ngam Mā Tēv. 38Öp töng vamī tö sā e min, nö tahong ò, rökiṙen min anga-aṅ nö ṙā-ang i yip tarikre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index