Search form

MANEUTNYI 31

Tö Huveū-en Kunti Vamī lnrūkui ngam Mā

(Man 35.30—36.1)

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Yĕh meuk, i minë-eny ṙô Chin havëken Pisalël öp kikōnyö kūön Uri, öp kikōnyö kūön Hör, aṅ i miyöngö Yūta: 3Ngaich chin hatööḵlen ò tö ma-alaha aṅ im Tēv, i mikah, i mikah el mat, i inkaha, ane inrē i nup tökeuheūttöre vinī-i, 4Nö halēn vinī-i nup tömilichngen la-en, la-en i humlum, i rupīö, i mās, 5I ṙinātö nup ihong, tö vīhötvö, i kinīpö mirun chōn, tö huveū-en i nup tökeuheūttöre mihëṅṙö vinī-i. 6Yĕh meuk, vīlen Oholiāp Chin nö hol ò, öp kikōnyö kūön Ahīsamak, aṅ i miyöngö Tën; ane inrē ellōn öich kēhöt mikah, hòṅ cha nö ṙòkhöre vahī tö nup tinöölô meh tö Chu; 7Rūkui inmūlö kasòng, öp tökô-en inmeuktö, anūichö miṙēlōn inrē öp i kui e, ṙòkhöre inrē nup chehen öp rūkui inmūlö. 8Tö ngam mīs tö nup chehen e inrē, töp töhet chūök rööntö manyaṅk tö nup chehen e inrē, tö ngam tahāklö lōpān; 9Tö ngam tahāklö töföngö tökētu ṙòkhöre nup chehen e inrē, tö ngam chūök sanöich töp lā kūö e inrē; 10Tö nup tö vāyö vinī-iṅ inyut, nup töhet inyut Āròn öp Kūönṙô tö nup inyut yip kikōnyö kūön ò inrē, nö meukṙen nö i chūök Kūöṙô; 11Öp tavī-i incham, lōpān inrē tötahūsa nö im töhet chūök: asā nup ṙô chu cha-a min nö la-evṙen tö nup tinöölô meh tö chu.

Töhet, Sakāmö Anôilö

12Ngaich ngam Mā Tēv inrē nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 13Vë-ekūö yip kūön Israĕl man inrē, ngö ṙô, Kô-en yin min öi hòṅ haköpkö në anôilö chu: pò e nö minkahngö nö i hôi chu tö yīö inrē i tumkölchap yīö; hòṅ yīö akahalōn tö chu öich Mā Tēv ma-ahetlen yīö. 14Lökten yin min haköpkö ngam anôilö; tön in yīö an nö töhet: öp töng mahachōichngö e öthōḵ min nö öt kumpahaivah: pò öp tö la-evṙen tö töng la-en hē e, anga-aṅ min tarik tö rökiṙen nö i yip tarik ò. 15Keuheūten nup min la-en i ël tö tafūöl sumkam; im sinātö pöri sakāmö angū-ö nö anôilö tö hayīchö nö haneūheu, töhet nö i ngam Mā Tēv: öp tö la-evṙen tö töng la-en hē sakāmö anôilö, öthōk min nö öt kumpahaivah. 16Lökten yin vē kūön Israĕl min nö haköp ngam anôilö, haköpkö ngam anôilö i tumkölchap cha, nö tö iṙūöhen nö kinlēḵngô. 17Minkahngö an i hôi chu tö yip kūön Isarĕl inrē nö tö örheūheu: pòn vī ngam halīöngö tumlat inrē ngam Mā Tēv nö tafūöl sumkam; ngaich heūheure anga-aṅ im sinātö, ngaich uhāvlöre.

18Ngaich kē-ĕkūö Môsös anga-aṅ, tö nuk tö nët tömitāk tö aṅ mat tö ngam tökô-en inmeuktö, hē kinheūtö ṙô Ò nö vë-ekūö ò nö i kui öp rôngö Sinai, nuk tömitāk ihong, tö kūichö mat tö kuntī ngam Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index