Search form

MANEUTNYI 32

Humlum Kun Nūā

(Invan 9.6-29)

1Ngaich hē yik tarik nö meūkö Môsös nö hāṅtö yīhih nö yônti nö ṙā-ang kui ngam rôngö hamūlöre ngaich yik tarik nö in Āròn, ngaich ngö ṙô tö ò, Choholre man, vī tēv ih öp mu-urēhĕkūö ih min nö kiröönngöre; tön öt akahalōn in tö Môsös töp lāinyngen ò, öp tarik kamënyen ih ṙā-ang öp panam Aikup. 2Ngaich Aròn nö ngö ṙô tö cha, Likölnyö nup humlum yin inlök nang, nup mi-i nang yip pīhö yīö, i yip kikōnyö kūön yīö, in yip kikānö kūön yīö inrē, ngaich kēten u in chu. 3Ngaich ṙòkhöre yik tarik nö likölnyö nuk humlum inlök nang nuk mi-i nang cha. 4Ngaich kē-ĕ e anga-aṅ nö ṙā-ang eltī cha, ngaich vī-i e nö chehetī tö kin-ip, ngaich vi-i e nö kun nuā nö miyëṙi: ngaich ngö ṙô cha-a, Ō Israĕl, ngòh ön tēv meh, ngòh kamënyen meh ṙā-ang öp panam Aikup. 5Ngaich hē Āròn nö meūkan, vīlö tahāklö ngaich anga-aṅ nö i kūö ò; ngaich ahānga ang Āròn nö ngö ṙô, Huṙöich öp tökiröng sakāmö ngam Mā Tēv. 6Ka-euilökūö cha-a ngaich nö choholre im huṙöich, ngaich kētö töföngö tökētu, kumtö inlāmö inrē tökētu; ūichngöre ngaich yip tarik nö nyā òk inrē, ngaich choholre nö nyamtô.

7Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Kuṙòh, yônti man; tön hachōichngöre yip tarik meh, yip kahënyö meh ṙā-ang öp panam Aikup. 8Ka-eūyen yip nö kānngöre nö ṙā-ang el ngam talöökö hinôḵtö cha tö Chu; vī kun nuā yip tömiyëri, ngaich salāman, nö ngö ṙô, Ō Israĕl ngòh ön tēv, ngòh kamënyen meh ṙā-ang ap panam Aikup. 9Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Ngaich Chin meuk vē tarik, yĕh meuk, tö këhe likeun yin nö tarik. 10Lökten yēḵ hökngen Chu, hòṅ ngam lanīnö Chu nö ṙāich nö in cha: ngaich vīlen meh min Chu-ö tökiröng pumnāmö tarik.

11Ngaich Môsös nö vë-ekūö ngam Mā Tēv ngam Tēv ò nö hòṅ aṙētu ṙô, nö ngö ṙô, Mā Tēv, kūöyòh öng ngam lanīnö Meh nö ṙāich nö i vē tarik Meh, vē kahënyö Meh nö ṙāngö ngam panam Aikup öm hol tö minhôiṅyöre kumlēḵ këlre inrē? 12Kūöyòh yip min aṅ Aikup nö hōḵnyu ṙô, nö ngö ṙô, Chööḵöinytö tö chōich An nö kēnyen cha pòn hòṅ fëlngen cha nö i kui minë rôngö, ahatngen cha inrē nö ṙā-ang i kūö ngih tumlat? Havööngökūö ngam tanānyöre man yĕh, havanrit ngih töchōich nö ṙā-ang i vē tarik meh. 13Köpölōn tö Aprahām, Isāk, Israĕl inrē, yik tarik meh, yik chūök ṙô meh inrē kilēḵngôre, öm ngö ṙô tö cha, Ṙūölö ṙôken ngam kūön meh chin min sā taneūsömat ngam halīöngö, ngaich keuheūtlöre min ngih panam ngih ṙô chu nö kētu min tö chu ip kūön meh, ngaich cha-a min nö amin tö e nö örheūheu. 14Ngaich ngam Mā Tēv nö havanrit ök töchōich ök ṙô ò tī ò lang nö i yik tarik ò.

15Havöökūöre ngaich Môsös, ngaich yônti nö ṙā-ang kui ngam rôngö, kūmu tö nuk tö nët tömitāk ihong ngam tökô-en inmeuktö nö eltī ò; nuk tömitāk ihong tö āṅngöre lā-a kinūichö mat; im tö hĕng lā, im tahëng lā inrē nö kūichö mat anū-ö. 16Vahīṙen ngam Tēv nuk tömitāk ihong, nuk kinūichö inrē kinūichö ngam Tēv, ka-iphötvö nö i nuk tömitāk ihong. 17Ngaich Yôsūa nö hang ṙën ṙô yik tarik isaha ṙô cha nö ayôṙa, ngö ṙô anga-aṅ tö Môsös, Ṙën ṙô kinyūngö öp umuh ip elyöngö. 18Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Rö-ö ap nö ṙën ṙô cha yip ma-ayôkö minhôinyö, öt rēhĕn nö ṙën ṙô cha yip pameuiny öt kanô-òṅre; ṙën ṙô tumkökṙôre pöri öp ahang chu. 19Ngaich ngö inlahen angū-ö, hē ò nö ngaich nö yih nö röhta nö ik elyöngö, ngaich meuk ök kun nuā anga-aṅ meuk kinṙīömö inrē: hūlö kūö ngaich ök tanānyö Môsös, ngaich kavalngö nuk tömitāk ihong anga-aṅ nö ṙā-ang eltīre, ngaich lirakngö u nö i rööntö ök rôngö. 20Kēḵ ök kun nuā ngaich anga-aṅ ök vahī cha, ngaich haṙāpngen ò nö i kūö tameūyö, tilönan inrē nö pihīöyö ngaich tūingen e nö el ap mak, ngaich ha-òk yik kūön Israĕl tö e.

21Ngaich ngö ṙô Môsös tö Āròn, Sitih tī aich vē tarik tö meh, tö meh öm kētö kui cha tö tökiröng tökööl? 22Ngaich ngö rô Āròn, Uh an yēḵ ngam tanānyö ngam mā chu nö hūlökūö: akahalōn man tö vē tarik, tö cha nö hòṅ chōichötī. 23Pòn ngö ṙô cha-a tö chu, Vī tēv ih man öp mu-urēhēkūö ih min nö kiröönngöre, tön öt akahalōn in tö Môsös töp lāinyngen ò, ök tarik kamënyen ih ṙā-ang öp panam Aikup. 24Ngaich ngö ṙô chu-ö tö cha, Yip töng aṅhaṅv in tö humlum, hökngen cha nö lireuknyö e; ngaich kētö e cha-a nö in chu: ngaich tilī-i e chu-ö i kūö tameūyö, ngaich angū-ö nö anga-aṅ ngòh kun nuā.

25Ngaich hē Môsös nö meuk yik tarik nöng chumlal; pò Āròn nöng hökngen cha nöng chumlal, nö minṙēngö cha i yip tökunyāhaṅ elmat tö cha: 26Ngaich söklöre nö i kūö inkūp ök elyöngö, ngaich ngö ṙô, Öp lamā im Mā Tēv hökngen ò nö yihtöre nö in chu. Ngaich ṙòkhöre yik kikōinyö kūön Lēvī nö hamūltöre nö in ò. 27Ngaich ngö ṙô anga-aṅ tö cha, Ngö ṙô an ngam Mā Tēv ngam Tēv Israĕl, Kö hayulhöt nup sanëtre yin i takeunre, kiröönngöre keuheūtkūö minë inkūp im elyöngö, kö fëlngö yip hanöng kisānöre, kö fëlngö yip holre kö fëlngö yip milālöre inrē. 28Ngaich yik kikōnyö kūön Lēvī nöng asā ṙô Môsös; ngaich lūöi köiny yik tarik tö kapah aṅ i yik tarik ik sakāmö angū-ö. 29Ngaich ngö ṙô Môsös, Ahetlöre yin töngamuh i ngam Mā Tēv, tön kö fëlngö kūönre yin tö kikōnyö, kö fëlngö mëm, kahëmre inrē; hòn kētö inkôlò yīö ang i ngih sakāmö.

30Ngaich ngö inlahen angū-ö im huṙöich, nö ngö ṙô ang Môsös tö yik tarik, Kiröngen tökööl yin: ngaich chin yih hòṅ yônlö i ngam Mā Tēv; lohten chin min amahtuṙen vī inlām tökööl yīö. 31Ngaich Môsös nö havanlöre nö i ngam Mā Tēv, ngaich ngö ṙô, Aōla, kiröngö tökööl fālen yin vē tarik, vī tēvre yin nö ngaich tö humlum. 32Yē Meh pöri hòṅ aṙē-ĕl tökööl cha yē Meh rö-ö, vë-ekūö Meh chin, sichngen chu Man ṙā-ang i mat öp līpöre Meh öp kahūichngö Meh nö ngaich. 33Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Öp tököölö fālen nö in Chu, anga-aṅ min tö sīchiyö nö i mat öp līpöre Chu. 34Kuṙòh hachōḵkūö më tarik man ip chūök ṙô Chu tö meh: yĕh meuk, urēhĕkūö meh öp min Mā-ahānga Chu: ane pöri ip sakāmö hē Chu chöha, chöhkö nup tökööl cha min Chū-ö i kui cha. 35Ngaich ngam Mā Tēv nö chökṙen yik tarik, pò cha nö vī kun nuā, ök vahī Āròn.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index