Search form

MANEUTNYI 33

Kētö Chöngö Yik Israĕl Ngam Mā Tēv Nö Ṙāngö Rung Sināi.

1Ngaich vë-ekūö Môsös ngam Mā Tēv, Kuṙòh, kiröönngöre yin ngaich ṙā-ang ihih, më-eṅ tö më tarik inrē më kahënyö meh ṙā-ang ngam panam Aikup, ip panam ṙô Chu kilēkngôre in Aprahām, in Isāk, in Yāköp inrē, Öich ngö ṙô, Kētö e chin min in yip kūön meh: 2Tīnngö ma-ahānga Chin min hĕng tak urēhĕkūö meh; ngaich ahōngö yip aṅ Kanā-an min Chu-ö yip Amôr, yip Hitāit, yip Perisāit, yip Hivāit, yip Yepusāit inrē: 3Ip panam tö hëmö kūö tö aṅteh hönī inrē: tön rö-ö Chin min kiröönngöre in meh; pò yīö tökëhe likeun öi tarik: hòṅ yīö öt keuheūtngöre vah tö tī chu el talöökö.

4Ngaich hē yik tarik nö hang në töchōich tö vënyu, ngaich cha-a nö haṙivlōn; ngaich öt hĕng tak tarik mahanyöötlöre tö yanöṅtö. 5Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Môsös, Ngö ṙô in yip kūön Israĕl, Tökëhe likeun yin öi tarik: yē Chu kiröönngöre in yīö höng rahëichtaṙen, keūheūtngöre vah yī-ö min tö tī Chu: lökten yin töngamuh luhngö minë yanöṅtöre ṙā-ang in yīö, hòṅ Chu akahalōn tö tīre tö yīö. 6Ngaich yik kūön Israĕl nö luhngö nuk yanöṅtöre nö ṙā-ang in cha löktökūö ip rôngö Hōröp nöng iṙūöhen.

Rūkui Ngam Mā Tēv

7Ngaich ang Môsös nö kēḵ öp rūkui inmūlö ngaich vīten e nö lā uk öp elyöngö, marôvat tö ngam elyöngö; ngaich kaheūkö e anga-aṅ, nö rūkui inmūlö. Ngaich ngö inlahen angū-ö, öp tö hòṅ chöh ngam Mā Tēv kunyī-inyre ngaich anga-aṅ nö chuh im rūkui inmūlö, öp lamā uk ngam elyöngö. 8Ngaich ngö inlahen angū-ö hē Môsös nö kunyī-inyre nö im rūkui inmūlö, choholre ngaich yik tarik nö ṙòkhöre, ngaich sökhaka, nö hatīönngö rit Môsös, hanöng saha ò nö ngaich nö el ök rūkui inmūlö. 9Ngaich ngö inlahen angū-ö, hē Môsös nö ngaich nö el ngam rūkui inmūlö, ngaich teungtöre ök taṙul, ngaich söktöheichṙen nö i kūö inkūp ök rūkui inmūlö: ngaich vë-ekūö Môsös ngam Mā Tēv. 10Ngaich ṙòkhöre yik tarik nö meuk ök taṙul nö söktöheich nö i kūö inkūp ök rūkui inmūlö: choholre ngaich ṙòkhöre yik tarik nö salām, nöng kö i kūö inkūp rūkuire. 11Vë-ekūö, Môsös ngam Mā Tēv, nö sā tarik nö vë-ekūö holre nö havööhen höö kūö. Havan hēk anga-aṅ nö im elyöngö: hö-ö pöri Yôsuā ök mameukṙen ò, ök kūön Nön, ök ṙāl tarik, nö kiröönngöre nö ṙā-ang el ök rūkui inmūlö.

Kilēḵngôre Ngam Tēv Töre Nö Holröön Yip Tarik Ò

12Ngaich ngö ṙô Môsös tö ngam Mā Tēv, Yĕh meuk, ngö ṙô man yih tö chu, Kēlö yip tarik man: ngaich hö-ö pöri Më-eṅ mikahtölōn chu töp tahīntö Meh hol chu. Ngaich pöri öm ngö ṙô, I minë-eny meh mikahkūö Chin tö meh, ngaich më-eṅ inrē tö inkôluṙô i kūö chu. 13Lökten yĕh, vë-ekūö meh chin yē chu tö inkôluṙô i kūö Meh, hameuktö nup talöököre man yĕh, hòṅ chu akahakūö tö meh hòṅ chu öich teūngen tö inkôlòre i kūö meh: ngëicha inrē tö vē pumnāmö tarik nö tarik meh. 14Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, In meh chin min kiröönngöre, ngaich kētö haneūheu meh chu-ö min. 15Ngaich ngö ṙô anga-aṅ tö ò, Uh in yēḵ kē-ĕyö ṙā-ang ihih, yē meh öt hòṅ in chu. 16Sitih lökten öng min nö akahaiṙen tö chu öich inkôluṙô i kūö meh, chū-ö, tö vē tarik meh inrē? Röh önguh nö angū-ö ngam kinrööngö meh in ih, hòṅ ih haköösiṙen, chū-ö, tö vē tarik Meh, ṙā-ang i vē taṙòkhöre tarik i kūö ngam tumlat?

17Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Kēkö kaha ngih Chin min inrē ngih ṙô meh: pò meh tö inkôluṙô i kūö Chu ane inrē i minë-eny meh mikahkūö Chin tö meh. 18Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Vë-ekūö Meh chin, hameuktö ngam minā-aṅre Man yĕh in chu. 19Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Vīten në lanöököre Chin min nö urēhĕkūö meh; ngaich ahangkö minë-eny ngam Mā Tēv min öich urēhĕkūö meh; aheūkölōn chin min ip chūökre aheūkölōn, hameuktö miṙēlōnre chin min ip chūökre hameuktö miṙēlōnre. 20Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Ötkô man ngëichkö kūö Chu: pò ngòh tarik min nö ngëichkö kūö Chu ngaich öt aṅ. 21Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv, Yĕh meuk chūökö ap umuh ranghen Chu, söklöre min më-eṅ i kui ap ihong: 22Ngaich ngö inlanhen angū-ö min, Yē ap lanöökö Chu nö chööḵöng umuh, ngaich Chu-ö min chaphöt meh el kinluhu ngam ihong ngaich ruptö kui meh tö këlre hanöng saha Chu chööḵöng umuh: 23Ngaich kē-ĕng tīre Chu-ö min, ngaich më-eṅ min meuk uk Chu: öt meūkö pöri min ngam kūö Chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index