Search form

MANEUTNYI 33:5

5Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Môsös, Ngö ṙô in yip kūön Israĕl, Tökëhe likeun yin öi tarik: yē Chu kiröönngöre in yīö höng rahëichtaṙen, keūheūtngöre vah yī-ö min tö tī Chu: lökten yin töngamuh luhngö minë yanöṅtöre ṙā-ang in yīö, hòṅ Chu akahalōn tö tīre tö yīö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index