Search form

MANEUTNYI 34

Nët Milòhò Tö Mitāk Ihong

1Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Fas nup ihong man nët tömitāk sā nuk mu-urĕh: ngaich kūich nup ṙô Chū-ö min i mat u nup mi-i mat nuk mu-urĕh, nuk likukngö meh. 2Lēn pömchö ip peuheū, ngaich yônlö im rôngö Sināi ip peuheū, ngaich umuh hameuktöre in chu i kui ap rôngö. 3Un tarīku pöchö min hol meh nö yônlö, unrēhĕn nö tariku tö meūkö nö keuheūtngöre chūök nö im rôngö; unrēhĕn manūlö nup töṙeūla ötrēhĕn manūlö nup tö hĕng mihëṅṙö töṙeūla nö nyā nö lataṙeū ngam rôngö. 4Ngaich anga-aṅ nö fas tömitāk ihong nët sā nuk mu-urĕh; ka-euilökūö ngaich Môsös nö choholre tö peuheū, ngaich yônlö im rôngö Sināi sā hinôtö ò tö ngam Mā Tēv, ngaich kēḵ nuk tömitāk ihong nët nö eltīre. 5Ngaich el taṙul ngam Mā Tēv nö yônti, ngaich sökhak nö in ò nö umuh, ngaich havëkö minë-eny ngam Mā Tēv anga-aṅ. 6Ngaich ngam Mā Tēv nö chööḵöng kūö ò ngaich ṙô-òv, Ngam Mā Tēv, Ngam Mā Tēv, Tēv an tööḵlö tö miṙēlōn neūkölōn inrē, töt veūtö lanīnö, tö pōyen miṙēlōn i tö köṅnyu aṙēlö; 7Ṙātö miṙēlōn i tö köṅnyu aṙēlö ötlanöökö tanôichngen tökööl inrē: rö-ö pöri angū-ö nö ṙināngö tö fāluṙen nö öt sācha; chöhka öt lanöökö yip yöng nö i yip kūön, i yip kūön yip kūön inrē, im linūöyö, finën kölchap cha inrē. 8Ngaich ka-eūyen Môsös, ngaich sōntö kuire nö el tumlat, ngaich salām. 9Ngaich ngö rô anga-aṅ, Yē chu töngamuh tö inkôluṙô i kūö meh, ō Mā vë-ekūö meh chin hökngen ngam Mā, nö kiröönngöre nö in ih; tön tökëhe likeun yin vē tarik; aṙēlö kanöölö tökööl ih inrē, ngaich kēḵĕ ih öi amin meh.

Tumfömlöngö Ngam Chöngö

(Man 23.14-19; Invan 7.1-5; 16.1-17)

10Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Yĕh meuk, vītö kinlēḵngô chin hĕng: vītö pinngangkūö chin kūö më tarik meh nö ṙòkhöre, nup tö öl nö kēkaṙen nö i në panam nö ṙòkhöre, ötrēhĕn nö i në pumnāmö tarik: ngaich ṙòkhöre min yip tarik in meh nö meuk la-en ngam Mā Tēv min, pòn pinhë-eṅkūö öp tī Chu in meh.

11Haköpkö e man ngam tinöölô meh tö chu töngamuh: yĕh meuk, ahōngö vē aṅ Amôr chin nö i kūö meh, aṅ Kanā-an, aṅ Hitāit, aṅ Perisāit, aṅ Hivāit, aṅ Yepusāit inrē. 12Haṙēmngenre man töre, hòṅ meh öt vī kinlēḵngôre in yip aṅ ngam panam ngam kū-ö meh, hòṅ e nö öt tinngöp meh nö öt rònglö nö in meh. 13Tiṙölngö nup tahāklö cha pöri min yī-ö, kiṙöpngö nup machööḵlö u, kūölngö öp insā Asērim: 14Tön rö-ö man min salām tahëng tēv: pò ngam Mā Tēv, ngam tö kunyahaṅlōn minënyi, nö tö kunyahaṅlōn nö Tēv: 15Hòṅ meh öt vī kinlēḵngôre in yip aṅ ngam panam, ngaich cha-a inrē nö asĕhkö nup tēv cha, ngaich kētö tökētu inrē nö i nup tēv cha, ngaich hĕng tak mahavëka më-eṅ, ngaich nyā-aṅvkūö töp tökētu tö ò; 16Ane inrē kēḵ kūön cha më-eṅ tö kikānö nö pīhö yip kikōnyö kūön meh, ngaich yip kūön cha kikānö nö tömrit nup tēvre, ngaich vīten yip kūön meh kikōnyö nö tömrit nup tēv cha.

17Uh man vī tēvre tö tömiyëṙi mās.

18Haköpkö ngam tökiröng sakāmö man ngam tötaföhlöng ròtī. Sat sumkam kūö öm nyā tötaföhlöng ròtī, sā tinöölô meh tö Chu; ip hē töhalēnlöng ip chingëṅt Apip: pò meh kunyī-iyre ṙā-ang Aikup im chingëṅt Apip. 19Ṙòkhöre nup lanòh nö chū-ö; ṙòkhöre nup nuā meh inrē, nup lanòh kōiny sīṅp inrē. 20Nup lanòh kōiny kūön köttö haṙëni tö meh tö kōiny kūön sīṅp: ngaich yē meh öt haṙënngen ò, lireukngö likeun ò më-eṅ. Ṙòkhöre yip lanòh yip kūön meh kikōnyö nö haṙëniṙen tö meh. Öt hĕng tak min tömeūkö nö i kūö Chu nöng chanlööpṙen.

21Tafūöl samkam më-eṅ la-evṙen, heūheure pöri min më-eṅ im sinat sumkam: ip hē kunköhö tumlat ane inrē inmūlö ṙòng heūheure më-eṅ min. 22Haköpkö ngam tökiröng sakāmö minë afta min më-eṅ, öp inmūlö ranehlòng vīt, ane inrē tökiröng sakāmö inmūlhöt i kinheūṅtö öp samyēuheu. 23Lūöi heuh min i tö hĕng samyeūheu yip kikōnyö in meh nö hameuktöre nö i kūö ngam Mā Tēv, ngam Tēv Israĕl. 24Tön kavalngö yip pumnāmö tarik Chin min nö i kūö meh, ṙūönyö ngam kūö panam inrē: ötrēhĕn nö tarīku min tö hòṅ lōnu tö ngam panam meh, yē meh hameuktöre lūöi heuh i tö hĕng samyeūheu i kūö ngam Tēv ngam Mā Tēv meh.

25Uh man kētö öp mahām öp tökētu nö in Chu nö holtö tö-aföhlöng ròtī; unrēhĕn min öp tökētu ip tökiröng sakāmö ngam Chinööḵöng nö ṙātu nö söllö peuheū. 26Nup ranehlö ṙòng chōn aṅ ap taṙeūḵ meh kētu tö meh nö i patī ngam Mā Tēv ngam Tēv meh. Uh më-eṅ min sum kūön pököre i aṅteh öp yöng ò. 27Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Kūich në man ṙô: tön asā talöökö ṙô u Chin ngaich vī tö kinlēḵngô in meh in Israĕl inrē. 28Ngaich umuh anga-aṅ im Mā Tēv nö fën anāi sumkam fën anāi mitööm inrē; ötrēhĕn anga-aṅ nö nyā ròtī, ötrēhĕn nö òk mak. Ngaich kūich në ṙô kinlēḵngô anga-aṅ nö i mat nup tömitāk ihong, ngam tö söm Chöngö.

Yòntī Ang Môsös Nö Ṙa-angkui Sīnāi

29Ngaich ngö inlahen angū-ö hē Môsös nö yônti nö ṙā-ang kui ngam rôngö Sināi nö kumtö nuk tö nët tömitāk ihong ök tökô-en inmeuktö nö eltī Môsös, hē Môsös nö yônti nö ṙā-ang kui öp rôngö öt akahngen uk alaha kūöre anga-aṅ nö angāṅya, isaha ò nö vë-ekūö Ò. 30Ngaich hē Āròn ṙòkhöre inrē yik kūön Israĕl nö meūkö Môsös, angāṅya uk alaha ök kūö ò nö meūkö; ngaich pa-ekūö cha-a nö haröhtöre nö in ò. 31Havëken cha ngaich Môsös; ngaich ṙòkhöre hēḵ Āròn tö yik mahayöng yik ṙôngö tarik nö havantöre nö in ò; ngaich vë-ekūö cha ang Môsös. 32Unôich ngaich ṙòkhöre yik kūön Israĕl nö yih nö haröhtöre: ngaich holtö Chöngöre anga-aṅ nö kē-ĕkūö cha tö nuk ṙô ngam Mā Tēv nö in ò nö i kui rôngö Sināi. 33Hē Môsös nö keuheūtô nö in cha, rupngö kūöre ngaich anga-aṅ. 34Hē Môsös pöri nö kuhēthötre nö i kūö ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Ò, kēngö ök ranup kūöre anga-aṅ hanöng saha ò nö kunyī-inyre. Kunyī-inyre anga-aṅ ngaich, ngaich vë-ekūö yik kūön Israĕl tö ök tinöölò ò. 35Ngaich yik kūön Israĕl nö meuk ök kūö Môsös, nö angāṅya ök uk alaha kūö ò: ngaich hēk Môsös nö rupngö kūöre, hanöng saha ò nö kuhēthötre nö vë-ekūö Ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index