Search form

MANEUTNYI 37

Vinīlö Ngam Kasòng Chöngö

(Man 25.10-21)

1Ngaich Pisalël nö vī kasòng ngam Chöngö tö sittim chōn nët sumkôngö ròngtī rôta e, hĕng sumkôngö ròngti inrē ṙôktāk e, hĕng sumkôngö ròngti inrē rô-òl kaha e. 2Lūöpö e anga-aṅ tö tötkatĕhka humlum lā uk inrē, vī humlum sapīöv inrē nö havinngö kaha e. 3Ngaich anga-aṅ nö fënö vahī tö humlum töchuvī ël nö chanit e, i minë töfën kalröön e; nët nup töchuvī-ël ik töhĕng lā, nët töchuvī-ël ip tahëng lā. 4Ane inrē anga-aṅ vī kaneun tö sittim chōn, lūöpö u inrē tö humlum. 5Ngaich anga-aṅ nö kalonghöt nup kaneun nö ël nup töchuvī ël i kaha ngam kasòng Chöngö, nö kaneun ngam kasòng Chöngö. 6Ane inrē anga-aṅ vī anūichö miṙēlōn hĕng nö humlum tötkatĕhka: nët sumkôngö rôta e, hĕng sumkôngö ròngtī inrē ṙôktāk e. 7Ane inrē anga-aṅ vī kërup nët tö humlum; tö röömö vinī-i nup anū-ö, i nuk tö nët taseū ngam anūichö miṙēlōn; 8I taseū ngam tö hĕng, hĕng kërup, i taseū ngam tahëng inrē hĕng kërup; vī minë kërup anga-aṅ nöng hĕng milôhò chōn nö im anūichö i minë tö nët taseū e. 9Ngaich minë kërup nö nyāṅkhaka kël nö lā tulöng, ruptökui ngam anūichö miṙēlōn tö minë këlre, nö kö havööhen höö kūö; kū-ö tö ngam anūichö miṙēlōn minë kūö u.

Vinīlö Mīs Ròtī Tökētu Nö Im Tēv

(Man 25.23-30)

10Ngaich anga-aṅ nö vī ök mīs nö sittim chōn: nët sumkôngö rôta, hĕng sumkôngö ṙôktāk inrē, hĕng sumkôngö ròngti inrē rô-òl kaha e. 11Lūöpö e anga-aṅ tö tötkatĕhka humlum, ane inrē vītö humlum sapīöv nö havinngö kaha e. 12Ngaich vītö taseū e anga-aṅ nö vinngö nö sā ṙôktāk eltī, ane inrē vī humlum sapīöv i taseū e nö vinngö. 13Vī humlum inrē anga-aṅ töchuvī-ël fën nup töchuvī-ël inrē nö i nuk tö fën nang e nup mī-i kui minë tö fën kalröön e. 14Röhta nö i taseū minë töchuvī-ël, chūök kaneun kineūnö ngam mīs. 15Ngaich vī kaneun anga-aṅ tö sittim chōn, lūöpö u inrē tö humlum, nö kaneun ngam mīs. 16Ngaich vī nup chehen anga-aṅ nup me-ël ngam mīs, pingāṅl, sanël, töchilū pingāṅl, insëṙö, nö chūök tö-asënyu, nö humlum tötkatĕhka.

Vinīlö Chūök Röön Tö Manyaṅk

(Man 25.31-40)

17Vī chūök rööntö manyaṅk anga-aṅ inrē tö humlum tötkatĕhka: tö römö vinī-i, tī anga-aṅ tö ngam chūök rööntö manyaṅk, öp rööntö e; töp haṙah e inrē, nup chūök tavī-i e, nup mòng e, tö nup pūl e inrē, töng hĕng milôhò angū-ö nö chōn: 18Tafūöl ngaich nuk pak e nö kū-ö tö taseū e; lūöi nuk pak ngam chūök rööntö manyaṅk im tö hĕng lā, lūöi inrē nuk pak ngam chūök rööntö manyaṅk im tahëng lā: 19Lūöi nup chūök tavī-i nö sā panöpnyökūö ṙòng almön i tö hĕng pak, hĕng mòng hĕng pūl inrē; lūöi inrē nup chūök tavī-i nö sā panöpnyökūö ròng almön im tahëng pak, hĕng mòng hĕng pūl inrē: ngatī minë tö tafūöl pak nö löknyö im chūök rööntö manyaṅk. 20Fën nup chūök tavī-i im chūök rööntö manyaṅk tövī-i nö sā panöpnyökūö ṙòng almön, tö nup mòng e, pūl e inrē. 21Hĕng öp mòng elkatòh nup tö nët pak nö alaha e nöng hĕng, hĕng inrē öp mòng elkòh nup tö nët pak nö alaha e nöng hĕng, hĕng inrē öp mòng elkatòh nup tö nët pak alaha e nöng hĕng, pò minë tö tafūöl pak nö kiyāngnyöre nö löknyö in e. 22Nup mòng tö nup pak u inrē töng hĕng nö alaha e: keuheūtlöre angū-ö nö röömö vinī-i nö tötkatĕhka nö humlum. 23Vī nuk ëāṅvö anga-aṅ, sat nup tanôp inrē, innyangngö kūö ëāṅvö inrē, humlum tötkatĕhka. 24Hĕng tālen (35 kilō) humlum tötkatĕhka angū-ö nö Vī-i tö ò, nup chehen e inrē nö ṙòkhöre.

Vinīlö Tahāklö Chūōk Fīnöngö

Tötahūsa (Man 30:1-5)

25Ane inrē anga-aṅ vī tahāklö lōpān tö sittim chōn: hĕng sumkôngö rôta, hĕng sumkôngö (45 centimitre) ṙôktāk inrē fën mireṙö; nët sumkôngö rô-òl kaha; nup sinrōl e höng hĕng milôhò nö alaha e. 26Lūöpö e ngaich anga-aṅ tö humlum tötkatĕhka, i kui e, i kaha e inrē nö vinngö, tö nuk sinrōl e inrē: ngaich anga-aṅ inrē nö vītö humlum sapīöv nö in e nö vintakūö. 27Ngaich anga-aṅ nö vī humlum töchuvī-ël, nët, elkatòh ngam sapīöv, i minë ranūmö e tö nët, i minë tö nët lā-a kaha e, nö chūök minë kaneun nö kaneun e. 28Ngaich anga-aṅ nö vī nuk kaneun sittim chōn, lūöpö u inrē tö humlum.

Vinī i Tavi-i Incham Kui Tötahūsa Inrē

(Man 30.32-38)

29Ngaich anga-aṅ inrē nö vī töhet tavī-i incham, tötahūsa inrē tötkatĕhka lōpān, nö sā tī vamī tötahūsa.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index