Search form

MANEUTNYI 38

Vīnīlö Tahāklö Chūök Finöngö Tökētu

(Man 27.1-8)

1Ngaich anga-aṅ inrē nö vī tahāklö töföngö tökētu tö sittim chōn: taneui sumkôngö (22 Metre) rôta, taneui sumkôngö ṙôktāk inrē, fën mirëṙö: lūöi sumkôngö (1.3 Metre) rô-òl kaha inrē. 2Ngaich anga-aṅ nö vītö sinrōl nö i nup tö fën nang e; töng hĕng milôhò ök chōn nuk sinrōl: haṙūngö e inrē anga-aṅ tö mās. 3Vī nup chehen ngam tahāklö anga-aṅ, tanīöyö, sanël tameūyö, pēsön inrē, vòk alaha, chūök tameūvö; ṙòkhöre nup chehen e nö mās nö vī-i tö ò. 4Vī mās anga-aṅ tö sā mat inhāṅl nö im tahāklö, elkatòh ngam inrāngö havīngö e nö lā taṙeū, söllö nö i ṙat e. 5Ngaich anga-aṅ nö fënö vahī tö töchuvī-ël, nö i minë tö fën nang ngam mās tö sā mat inhāṅl, nö chūök nup kaneun. 6Vī nup kaneun anga-aṅ nö sittim chōn, ngaich haṙūngö u tö mās. 7Ngaich anga-aṅ nö kuṙōlhöt nup kaneun nö ël nup töchuvī-ël i kaha ngam tahāklö, nö mëngö ël nö aṅtī tö savaich.

Vinīlö Mās Chūök Sanöich

(Man 30.18)

8Vī chūök sanöich inrē anga-aṅ tö mās, töp i rööntö e inrē mās, tinmëlkūö yip kikānö töla-evṙen yip i kūö inkūp ngam rūkui inmūlö.

Rananglö Ël Inrūkui Ngam Mā

(Man 27.9-19)

9Vī elmilūkö anga-aṅ: nö lā lòhngö kū-ö tö lòhngö nö hēngòng sumkôngö (44 Metre) nup hilā ranangkūö ngam elmilūkö nö tövai nö hilā: 10Nët anāi nup machööḵlö u, nët anāi inrē nup löp u, nö mās; rupīö nup kinvòk nuk machööḵlö tö nuk tachöklö u inrē. 11Ane inrē hēngòng im lā kapā, nët anāi nup machööḵlö u, nët anāi inrē nup löp u nö mās; rupīö nuk vòk i nuk machööḵlö, i nuk tachöklö u inrē. 12Im lā sūng nup ranangkūö nö taneui anāi sumkôngö (22 Metre), söm nup machööḵlö u, söm inrē nup löp u; rūpiö nuk vòk nuk machööḵlö rupīö inrē nuk tachöklö u. 13Taneui sumkôngö inrē lā chuhöt. 14Taneui sīön sumkôngö (66 Metre) nup ranangkūö tö hĕng lā im inkūp, lūöi nuk machööḵlö u, lūöi inrē nup löp u. 15Ngatī inrē im tahëng lā; lök lā hih lök hī-a inrē im inkūp ngam elmilūkö nuk ṙanangkūö, taneui sīön sumkôngö: lūöi machööḵlö u, lūöi inrē nuk löp u. 16Vinngö nuk ranangkūö ngam elmilūkö nö tövai hilā. 17Mās inrē löp nup machööḵlö; rupīö nuk vòk nuk machööḵlö, tö nuk tachöklö u inrē; rupīö inrē nuk kui u; ṙòkhöre nuk machööḵlö ngam elmilūkö nö tachöklö tö rupīö. 18Vahī chamôktö mirun nuk innyatngö ngam inkūp ngam elmikūkö, tölingūṅ, tököinyö nganāvö mat, laturë, tövai hilā inrē: nët anāi sumkôngö inrē rôta e, taneui sumkôngö (2 Metre) inrē rô-òl im ṙôktāk e, ṙongta nö i nuk ranangkūö ngam elmilūkö. 19Fën nuk machööḵlö e inrē, fën inrē nuk löp u, nö mās; rupīö nuk vòk u, rupīö inrē nuk tachöklö kui u. 20Ṙòkhöre nuk tumnôkö ngam rūkui inmūlö ngam elmilūkö inrē nö vinngö nö mās.

Humlum Tö Vītu El Ngam Inrūkui Ngam Mā

21Ngih öng yih ṙôken nup chehen ngam rūkui inmūlö, ngam rūkūi inmūlö tökô-en inmeuktö, sā kinṙeūkö u, i Chöngö Môsös, nö i la-en yip Lēvī, nö löktö eltī Itamār, ök Kūönṙô kūön Āròn. 22Ngaich Pisalël ök kikōnyö kūön Urī ök kikōnyö kūön Hör, aṅ i miyöngö Yūtā, nö ṙòkhöre vahī tö nuk tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv. 23Hol ò inrē Oholiāp, kikōnyö kūön Ahisamak, aṅ i miyöngö Tën, kam-ip, tömilichngen vahī inrē, chamôktö mirun tö tölingūṅ, tököinyö nganāvö mat, laturë, tövai hilā inrē.

24Ṙòkhöre nuk humlum tö vītu nö i ngam la-en i nup tökeuheūttöre la-en ngam töhet chūök, nuk humlum tökētu, nët anāi machūötöre tālen, (hĕngòng kilō) satòng lūöi anāi siköl (3430 kilō), sā siköl ngam töhet chūök. 25Ngaich nuk rupīö cha nuk tökaheūkö tö yik ṙôngö tarik nö hēngòng tālen, hĕng köiny sātòng sat anāi taneui siköl, nö sā siköl ngam töhet chūök. 26Hĕng pēka (34 Kilō) i tö hĕng tak, ngam tö ròngti nö siköl, tö sā siköl ngam töhet chūök, tī tö hĕng tak öp mahavāngtöre nö in cha yip tökaheūkö nö ngaich, löktökūö tö nët anāi samyeūheu lā tulöng inrē, in yip tö tafūölòng köṅny, ane inrē tö lūöi köṅny taneūyòng taneui anāi tarik. 27Nuk tö hēngòng tālen rupīö vī-i nö löp ngam töhet chūök, löp rananglö inrē; hēngòng löp i tö hēngòng tālen, hĕng tālen i tö hĕng löp. 28I nuk tö hĕng köiny sātòng sat anāi taneui siköl anga-aṅ nö vī kinvòk machööḵlö, innyööt kui u inrē, tachöklö u inrē. 29Sat anāi tālen nuk mās tökētu, ane inrē nët köiny fënòng siköl. 30Vī-i u anga-aṅ nö löp öp inkūp ngam rūkui inmūlö, öp mās tahāklö inrē, öp mās tö sā mat inhāṅl in e inrē, ṙòkhöre inrē nup chehen ngam tahāklö, 31Nuk löp ngam elmilūkö tövinngö, nuk löp ngam inkūp ngam elmilūkö inrē, ṙòkhöre inrē nup tumnôkö inrē nup tumnôkö ngam elmilūkö nö vinngö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index