Search form

MANEUTNYI 4

Kē-ěvkūö Môsös tö la-en pinngangkūö tö ngam Tēv

1Ngaich ngöṙô Môsös nö sapṙô, Yĕh meuk, hö-ö pöri min chā-a nö ṙātö ellōnre nö in chu, ötrēhĕn nö hangṙô chu: pòn ngöṙô min chā-a, Rö-ö an ngam Mā Tēv nö meūkö tö meh. 2Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv tö ò, Asuh öng ngam eltī meh? Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Tinkung an. 3Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Sukngen ò el tumlat. Sukngen ò ngaich angā-aṅ nö el tumlat, vīngöre ngaich angā-aṅ nö pēch; falngöre ngaich Môsös tö ò. 4Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv tö ò, Hateutnyö këlre man, kē rit ò. (Hateutnyö këlre ngaich angā-aṅ, ngaich kē an, ngaich vīngöre angā-aṅ nö tinkung nö eltī ò:) 5Hòṅ cha nö ṙātö ellōnre tö ngam Mā Tēv, ngam Tēv yik yöng cha, Tēv Aprahām, Tēv Isāk, Tēv Yāköp inrē, nö meūkö tö meh. 6Ngöṙô inrē ngam Mā Tēv tö ò, Hayulhöt këlre man elngòhre. Ngaich hayulhöt këlre angā-aṅ nö elngòhre: ngaich hē ò nö hōknyö e, yeūnyu ngaich ök kël ò, sā insōho tacham tökënngöre. 7Ngaich ngöṙô angā-aṅ nö hēk, Hayulhöt këlre man elngòhre hēk. (Ngaich angā-aṅ nö hayulhöt këlre nö hēk. Ngaich hē ò nö hōknyö e nö ṙā-ang elngòhre, vīngöre angū-ö hēk nö sā nup alaha ò tahëng.) 8Ngaich min, yē cha nö öthòṅ ṙātö ellōnre nö in meh, ötrēhĕn nö hangṙô ngam raneh minkahngö, ṙātö elōnre Cha-a min nö im innëtö minkahngö. 9Ngaich yē cha min nö ötrēhĕn nö ṙātö ellōnre im innëtö minkahngö ötrēhĕn nö hangṙô meh, ngaich më-eṅ kē mak ngam tahël, ngaich ṙöhtö e nö el tanyô; ngaich ap mak ap kahë meh el ngam tahël, nö vīngöre min nö mahām nö el tanyô.

10Ngaich Môsös nö ngöṙô tö ngam Mā Tēv, Ō Mā, hö-ö chin tösötô, ötrēhĕn chin töngamuh, ötrēhĕn misī, ik hēten Meh vë-ekūö ngòh kūönre; pò chu töha-aṅṙô töha-aṅ litāk inrē. 11Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv tö ò, Achīö ap vamī elvāng tarik? Hēk achīö vamī tarik nö öthuveū-euṙô, hēk öthang, hēk meuk, hēk ötmeuk? Röh Öich, Öich Chū-ö Mā Tēv? 12Kuṙòh lökten kiröönngöre elvāng meh Chin min, Öich haköpten meh töp ṙô meh min. 13Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Ō Mā, vë-ekūö Meh chin, tīntö e löktö eltī öp tahīntö Meh min. 14Ngaich hūlökūö lanīnö ngam Mā Tēv nö in Môsös, ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Röh ap kahëm meh Āròn nö umuh, ap kūön Lēvī? Akahalōn Chin tö ò nö töhuveū-euṙô. Yĕh meūkan inrē, yih ap min nö höngkūö meh: hē ò min nö meukkūö meh, ngaich ṙāmölōn min angā-aṅ. 15Ngaich vë-ekūö ò min më-eṅ, chaphöt minë ṙô elvāng ò: hol ngam elvāng meh Chin min, hol ap elvāng ò inrē, ngaich sumlohten meh min töp inlahen meh. 16Angā-aṅ ap min tö ṙôtö ṙô meh nö i yip tarik: ngaich angā-aṅ min inrē nö elvāng meh, ngaich më-eṅ in ò öm sā ṙēngen ngam Tēv. 17Ngaich më-eṅ kē ngòh tinkung nö eltī meh, aṅtī meh tö nup minkahngö.

Havantöre Môsös Nö I Aikup

18Ngaich Môsös nö havantöre nö ik yöng pīhöre ang Yītörō, ngaich ngöṙô tö ò, Vë-ekūö meh chin, öm halöngngen chu öich havantöre in yip holre yip i Aikup, öich ngëichken cha yē cha nö ṙòngmö aṅ. Ngaich ngöṙô Yītörō tö Môsös, Ngaich man kuṙòh im kumchikṙen. 19Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv tö Môsös nö i ṙô aṅ Mītiā, Kuṙòh, havantöre man i Aikup: tön ṙòkngöre vah yik nö kapah yik chamöh ngam nômö meh. 20Kēḵ ök pihöre ngaich Môsös tö nak kūön ò kikōnyö, ngaich ha-ūichlen cha nö i uk köttö, ngaich havan nö im panam, Aikup: ngaich ang Môsös nö kēḵ tinkung ngam Tēv, nö eltīre.

21Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Yē meh ngaich havan i Aikup, la-evṙen pömchö ikūö Fërō, tö nup minkahngö nuk eltī meh nö ngaich tö tī chu: hangëngö ellōn ò pöri min Chū-ö, ngaich öthalöngngen yip tarik min angā-aṅ. 22Ngaich ngöṙô min më-eṅ tö Fërō, Ngöṙô an ngam Mā Tēv, Kūön chu an Israĕl, lanòh chu: 23Ngöṙô Chin tö meh. Hökngen ngam kūön chu nö kiröönngöre, hòṅ ò nö lök la-en chu: ngaich më-eṅ sōten ò nö kiröönngöre. Yĕh meuk, fëlngö ngam kūön meh chin min ngam lanòh meh.

24Ngaich el talöökö ò nö chuh ik chūökre, ngaich meuk kūön ò ngam Mā Tēv, ngaich nö hòṅ fëlngen ò. 25Ngaich ang Sipōra nö kēḵ töngëḵ ihong, ngaich tunyinyngö ök kūönre, ngaich kavaltö e nö i röön Môsös; ngaich ngöṙô angā-aṅ, Kata kô-en man öm mahāmu tī öm pīhö chu. 26Ngaich angā-aṅ nöng hökngen ò: Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Töpīhuvö man öm tö mahāmu tī, tökūö ngam tunnyinyngö.

27Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv, tö Āròn, Kuṙòh chuh el tönyaṅlnyi man höngkūö Môsös, Kiröönngöre ngaich angā-aṅ, ngaich meukkūö ò nö ikui ap rôngö ngam Tēv, ngaich hāmkūö ò. 28Ngaich ang Môsös nö keuheūtnyöre ṙô nö vë-eny nang Aròn, tö nuk ṙô ngam Mā Tēv, nup tinīntö ò, ṙòkhöre nup minkahngö tinölöṙô ò tö Ò. 29Kiröönngöre ngaich nā Môsös, nā Āròn, ngaich hamūl yik mākūö, yik kūön Israĕl nö ṙòkhöre; 30Ngaich Āròn nö keuheūtnyöre ṙô tö nuk ṙô ngam Mā Tēv, nö in Môsös, ngaich tī tö minkahngö nö ikūö yik tarik. 31Ṙātö ellōnre ngaich yik tarik: ngaich hē cha nö hang ngam Mā Tēv, tö Ò inrē nö meuk kanihngen cha, ngaich sōntö kuire chā-a nö Salām.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index