Search form

MANEUTNYI 4:14

14Ngaich hūlökūö lanīnö ngam Mā Tēv nö in Môsös, ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Röh ap kahëm meh Āròn nö umuh, ap kūön Lēvī? Akahalōn Chin tö ò nö töhuveū-euṙô. Yĕh meūkan inrē, yih ap min nö höngkūö meh: hē ò min nö meukkūö meh, ngaich ṙāmölōn min angā-aṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index