Search form

MANEUTNYI 40

Inlēnken, Töm Inhetlö Ngam Inrūkui Ngam Mā Tēv

1Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, 2Asöklö ngam inrūkui ngam rūkui inmūlö pömchö ip raneh sakāmö ngam raneh chingëṅt. 3El e tī pömchö tö ap kasòng tökô-en inmeuktö, hanyantngö ap kasòng më-eṅ töp ranangkūö. 4Ngaich kēhĕt ngam mīs më-eṅ inrē, halēn nup chehen ël e; kēhĕt öp chūök rööntö manyaṅk më-eṅ inrē, tōttökūö nup ëāṅvö e inrē. 5Ṙātö ngam humlum më-eṅ inrē tahāklö lōpān i kūö ngam kasòng tökô-en inmeuktö, ngaich vīlö öp ranangkūö inkūp ngam inrūkui. 6Ane inrē më-eṅ ṙātö ngam tahāklö töföngö tökētu nö i kūö inkūp ngam inrūkui ngam rūkui inmūlö. 7Ngaich më-eṅ inrē ṙātö ngam chūök sanöich, i hôi ngam rūkui inmūlö tö ngam tahāklö, asëlö mak inrē ël e. 8Halēnlö ap elmilūkö nö havīṙi, seūlö nup ranangkūö ngam lökhöt ngam elmilūkö. 9Ngaich kēḵ ngam tavī-i incham pömchö, ngaich hacham ngam inrūkui nup aṅ e inrē nö ṙòkhöre, öm ahetlö e, ṙòkhöre nup chehen e inrē: ngaich angū-ö min nö töhet. 10Ngaich më-eṅ min inrē hacham ngam tahāklö töföngö tökētu, ṙòkhöre nup chehen e inrē, ngaich ahetlö ngam tahāklö: ngaich ngam tahāklö min nö tölngö töhet. 11Ngaich më-eṅ inrē hacham ngam chūök sanöich tö ngam rööntö e, ngaich ahetlö e. 12Ngaich kēten Āròn më-eṅ tö yip kikōnyö kūön ò nö i kūö inkūp ngam rūkui inmūlö, ngaich söichö cha më-eṅ tö mak. 13Hayutlen Āròn pömchö tö nup töhet inyut, hachāman pömchö, ahetlen ò inrē, hòṅ ò nö meukṙen chu nö i chūök Kūönṙô. 14Kētö yip kikōnyö kūön ò hayutlen cha tö nup inyut: 15Hachāmö cha pömchö, öm sā tī re töp yöng cha, hòṅ cha nö meukṙen chu i chūök Kūönṙô; ngaich ngam inchāmö cha min nö lökten cha nö tö-örheūheu nö Kūönṙô i tumkölchap cha.

16Ngaich ngati tī ang Môsös: sā nup tinöölô ò nö ṙòkhöre tö ngam Mā Tēv, ngati tī anga-aṅ. 17Ngaich ngö inlahen im raneh chingëṅt im in nët samyeūheu, im raneh sakāmö ngam chingëṅt nö asöklöngö ngam inrūkui. 18Ngaich Môsös nö asöklö ök inrūkui, ngaich ṙāḵ nuk löp e, asöklö nuk savaich e inrē, karāntö nuk kinrān e, asöklö nuk machööḵlö e inrē. 19Ngaich anga-aṅ inrē nö haṙĕh rūkui nö i kui ngam inrūkui, kahultö kui ngam rūkui inrē nö lā tulöng tö e; sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv. 20Ngaich anga-aṅ nö kēḵ ök tökô-en inmeuktö chaplö e ngaich nö el ngam kasòng Chöngö, ngaich kuṙōlhöt nuk kaneun nö im kasòng Chöngö, ngaich ṙātö ök anūichö miṙēlōn nö i kui ngam kasòng Chöngö. 21Ngaich anga-aṅ nö kēhĕt ngam kasòng Chöngö nö ël ngam inrūkui, ngaich vītö ök innyatngö ngam ṙanangkūö, ngaich hanyatngö ngam kasòng tökô-en inmeuktö, sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv. 22Ngaich anga-aṅ inrē nö ṙātö ap mīs nö el rūkui manūlö, nö lā kapā i kaha ngam inrūkui lā uk ök innyatngö. 23Ṙātö nuk ròtī anga-aṅ inrē nö lēn nö i kūö ngam Mā Tēv; sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv. 24Ngaich ṙātö öp chūök rööntö manyaṅk nö ël rūkui manūlö, kamlö nö i ngam mīs i kaha ngam inrūkui nö lā lòhngö. 25Tōttökūö nup ëāṅvö anga-aṅ ngaich nö i kūö ngam Mā Tēv; sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv. 26Ngaich anga-aṅ nö ṙātö ap humlum tahāklö nö el ngam rūkui manūlö lā kūö ngam innyatngö: 27Ngaich anga-aṅ nö föng tötahūsa lōpān, nö ël e; sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv. 28Vītö ök ranangkūö inkūp ngam inrūkui anga-aṅ ngaich. 29Ngaich ṙātö ök tahāklö töföngö tökētu anga-aṅ nö i kūö inkūp ök inrūkui ngam rūkui manūlö, ngaich ël e nö kētö töföngö tökētu nyā-aṅ inrē tökētu; sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv. 30Ngaich ṙātö ngam chūök sanöich anga-aṅ i hôi ngam rūkui manūlö tö ngam tahāklö, ngaich asëlö mak nö ël e nö sanöich. 31Ngaich Môsös, Āròn, tö yik kikōnyö kūön ò inrē nö söich tīre, röönre inrē nö ël e; 32Hē cha nö kuhēthötre nö el rūkui manūlö, hē cha inrē nö haröhtöre nö ip tahāklö, ngaich söichöre cha-a: sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv. 33Vīlö ngam elmilūkö anga-aṅ inrē nö vinngö nö el ngam inrūkui tö ök tahāklö inrē, ngaich vītö ranangkūö lökhöt im elmilūkö. Möl Môsös nö keuheūten töm la-en.

Taṙul I Kui Inrūkui Ngam Mā Tēv

(Kinṙeūkö 9.15-23)

34Ngaich ngam taṙul nö hanyattökui ngam rūkui manūlö, ngaich ngam yanëichö ngam Mā Tēv nö hatööḵlö ngam inrūkui. 35Ngaich ötkô Môsös nö kuhēthötre nö el ngam rūkui manūlö, tö kūö ngam taṙul nö i kui e, ngaich ngam yanëichö ngam Mā Tēv nö hatööḵlö ngam inrūkui. 36Ngaich hē ngam taṙul nö kē-ĕyö nö ṙā-ang kui ngam inrūkui, inṙūöhöröön ngaich yik kūön Israĕl, nö i nuk kinröönngö cha: 37Yē ngam taṙūl pöri nö öt kiröönngöre hanöng saha öp sakāmö kinëḵngö e. 38Pò ngam taṙul ngam Mā Tēv nö i kui ngam inrūkui tö sakāmö, ngaich in e inrē ap tameūyö tö hatööm, nö meūkö tö yip aṅ patī Israĕl nö ṙòkhöre, i minë kinröönngö cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index