Search form

MANEUTNYI 5

I Kūö Ök Rācha Nā Môsös Nāṅ Āròn

1Unôichngöre nā Môsös nā Āròn nö yih, ngaich ngöṙô tö Fërō, Ngöṙô an ngam Mā Tēv, ngam Tēv Israĕl, Hökngen më tarik chu nö kiröönngöre, hòṅ cha nö ip tö kiröng, nyinā-aṅ in chu nö el nyaṅlnyi. 2Ngaich ngöṙô Fërō, Achīö ap Mā Tēv, öp töhòṅ hāngöṙô tö chu öich hökngen Israĕl nö kiröönngöre? Öt akahakūö chin töp Mā Tēv, hö-ö inrē hòṅ hökngen Israĕl nö kiröönngöre. 3Ngaich ngöṙô chā-a, meūkökūö An ngam Tēv Hīprū tö ai: vë-ekūö meh an, hökngen ih kiröönngöre el nyaṅlnyi höng lūöi sumkam rô-òlkūö, öi kētö tökētu i ngam Mā Tēv ih, hòṅ ih ötlëlngö tö tī Ò tökūö invah hēk kūö sanët. 4Ngaich ngöṙô ök rācha aṅ Aikup tö cha, Kūöyòh an nā-aṅ Môsös Āròn inrē, an asānngö vē tarik nö i në la-en cha? Kētöre yin in minë la-enre. 5Ngaich ngöṙô Fërō, Yĕh meuk, maṙôngö yin vē tarik aṅ ngih panam, ngaich nā-aṅ vīten cha nö heūheure nö i minë la-enre. 6Ngaich ang Fërō im hē e angū-ö sakāmö nö tölṙô yik yōm la-en yik tarik, yik mā cha inrē, nö ngöṙô; 7Ötngöhöre tī in kētö afō tī vē tarik nö vī īt, öi sā tīre, hökngen cha nö kiröönngöre nö hakôtenre chā-a nö hamūl. 8Haköp ṙôken nuk īt vahī cha, hakeunlö u nö in cha, uh yin hakūöṅnngö u nö hĕng hang: tön ṙahata yin; lökten cha nö ngöṙô, Hökngen ih kētö tökētu im Tēv ih. 9Hökeunlö yip tarik tö nup tö hönlöre lumngan la-en, hòṅ cha nö la-evṙen nö in u; un hāngö nup minyôinyaṅ cha.

10Kiröönngöre ngaich yik yōm la-en yik tarik, tö yik mā cha, ngaich ngöṙô nö vë-ekūö yik tarik, Ngöṙô ap Fërō, Öthòṅ kētö afō yīö chin. 11Hakôtenre yin yī-ö kiröönngöre, kēḵ afōre ip chūök yīö kôtökūö: öt kūöṅnngöre min nup la-en yīö. 12Lökten yik tarik nö kö parātṙen, keuheūt chūökre nö im panam Aikup nö hamūl kaṙālö afō. 13Kurātô yik yōm la-en nö ngöṙô, Hateung nup la-enre yin, nup la-en i töhĕng sumkam, sā nuk vahī yīö, hē yīö afōṙu. 14Ngaich yik mā yik kūön Israĕl, yik töhamālöngö nö ikui cha, tö yik yōm la-en Fërō, nö fōho, ngaich ngö intönö, Kūöyòh öi öt hateung la-enre öi vī īt vahë, töngamuh inrē sā ṙôkhölre i töha-eh?

15Ngaich yihtöre yik mā yik kūön Israĕl nö ngöṙô nö peuinyhökūö Fërō, Kūöyòh öm ngatī tī tö vē tarikre? 16Öt kinëtuṙen yin vē tarik tö afō, ngaich ngöṙô chā-a tö ih, Vī īt yin: Yĕh meuk, foho yin vē tarik; fālen yip tarik yīö ngam fālen. 17Ngöṙô pöri angā-aṅ, Ṙahāta yin, ṙahata yin, lökten yin ngöṙô, Hökngen ih kiröönngöre öi kētö tökētu im Mā Tēv. 18Kiröönngöre yin kuṙòh lökten, la-evṙen; tön rö-ö yin kinëtuṙen tö afō, höng sön pöri yī-ö kētö ṙôken nup īt. 19Ngaich yik mā yik Israĕl, nö meuk öt inkôlòre, hē cha nö ngö elnang, Uh yin hĕnghang kanūönen vahī tö īt, nup la-en yīö i töhĕng sumkam. 20Ngaich chā-a nö höngkūö nā Môsös nā Āròn, nak samökhaka nö el talöökö, tö yanīhih cha nö ṙā-ang in Fërō: 21Ngaich ngöṙô chā-a tö cha, Ngëich tökui nā an ngam Mā Tēv kahòkken nā inrē; pò nā vītö ngam kumchikṙen ih, nö kumnyah nö elmat Fërō, elmat yip tarik ò inrē, an kētö eltī cha tö sanët nö fëlngen ih.

Lā-alkūö Ngam Tēv Ang Môsös

22Havantöre ngaich Môsös nö im Mā Tēv, ngaich ngöṙô, Mā kūöyòh öm öt lēḵĕtī tö vē tarik? Kūöyòh öm tīnten chu? 23Tön höng chalôhë chin in Fërō, öich i minë-eny meh ṙô ṙô-òv, ngaich angā-aṅ nö öthakôlò vē tarik; hö-ö man ṙānyö vē tarik meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index