Search form

MANEUTNYI 6

1Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Min man meuk tī chu tö Fërō: Pò ò min nö hökngöröön cha nö aṅtī tö ngam tökalēḵ këlre, ahōnyen cha min angā-aṅ nö ṙā-ang im panam ò, nö aṅtī tö ngam tökalēḵ këlre.

Havëken Môsös Ngam Tēv

2Ngaich ngam Tēv nö vë-ekūö Môsös, ngöṙô tö ò, Chū-ö Chin Yāvē. 3Meūkö chin misī, tö Aprahām tö Isāk, tö Yāköp inrē, öich Tēv tökeuheūttöre Chöngö, hö-ö pöri Chū-ö öich akaha tö cha tö ngam minë-eny chu, nö Yāvē. 4In cha tī pöri Chū-ö ngaich, haköpngö ngam kinlēḵngô, öich kētö ngam panam Kanā-an nö in cha, ngam panam chūök cha nö rahëichtaṙen nö iyöng. 5Ane Chin inrē, hang inlöinyö yip kūön Israĕl, yip töHakövö tö yip aṅ Aikup, köpölōn chin inrē tö ngam kinlēḵngôre. 6Lökten nö ngöṙô tö yip kūön Israĕl, Chū-ö Chin Yāvē, kēnyen yīö chin min ṙā-ang i nup lumngan tī yip aṅ Aikup, kēnyen yīö chin ṙā-ang el inkövö tī cha, aṅtī tö töteuthak kël min Chū-ö ṙānyen yīö, aṅtī tö öp yöng inkaha fālen inrē; 7Kē-ĕ yīö Chin min öi tarik Chu, ngaich Chū-ö min öich Tēv yīö: ngaich akahakūö min yī-ö tö Chu Öich Yāvē, Öich Tēv yīö kamënyen yīö ṙā-ang elkatòh lumngan tī yip aṅ Aikup. 8Ngaich chū-ö min kēten ap panam yīö, ngam lökten Chu hachônglö këlre Öich kēten e in Aprahām, in Isāk, in Yāköp inrē; kētö e Chin min in yīö nö amin yīö; Chū-ö Chin Yāvē. 9Ngaich Môsös nö vë-ekūö yik kūön Israĕl: hö-ö pöri chā-a nö hangṙô Môsös tökūö kanihngen ellōnre, kūö ngam ötlinëken inkövö.

10Ngaich vë-ekūö Môsös ngam Mā Tēv, nö ngöṙô, 11Kuhēthötre nan vë-ekūö Fërō, ap rācha aṅ Aikup, hòṅ ò nö hökngen yip kūön Israĕl nö kunyī-inyre nö ṙā-ang im panam. 12Ngaich ngöṙô Môsös tö ngam Mā Tēv, Yĕh meuk, öthangṙô chu yip kūön Israĕl; sitih kanô-òṅ öp Fërō nö hangṙô chu, chū-ö töthëtö minuh? 13Ngaich ngam Mā Tēv, nö vë-ekūö nā Môsös, nā Āròn ngaich kētö Chöngö cha nö i yip kūön Israĕl, in Fërō inrē ök rācha aṅ Aikup, nö kēnyö yik kūön Israĕl nö ṙā-ang ngam panam Aikup.

Kinṙötngö Mikūönö Môsös Nāṅ Āròn

14Vē, yöngkūö patī yik yöng cha; kūön Rūpön, ök lanòh kūön Israĕl, Hanòk, Pallu inrē, Hesròn, Karmi inrē; chā-a yin kūön Rūpön 15Ngaich vē kūön Sīmōn, Yemuel, Yamin inrē Ohat, Yakin, Sohār, Sāul kūön aṅ Kanā-an kikānö; cha-a yin vē kūön Simōn. 16Ngaich në minë-eny yik kūön Lēvī, i tumköl chap cha; Kersōn, Kōhat, Merarī inrē: në nun samyeūheu Lēvī nö aṅ, hëngòng lūöi anāi sat samyeūheu. 17Vē kūön Kersōn; Lipni, Simei inrē, nö i tumköl chap cha. 18Vē kūön Kōhat; Amrām, Ishar, Hepròn, Yusiel inrē: në nun samyeūheu Kōhat nö aṅ, hēngòng lūöi anāi lūöi samyeūheu. 19Vē kūön Merarī; Mahli, Mushi inrē. Chā-a yin kūön Lēvī, nö i tumköl chap cha. 20Ngaich Amrām nö kē-ĕ Yōkepet ök kanānö ök yöng ò kikōnyö nö pīhöre; ngaich angā-aṅ nö kayôḵnyen Āròn, Môsös inrē: në nun samyeūheu Amrām nö aṅ, hēngòng lūöi anāi samyeūheu. 21Vē kūön Ishar; Kōhar Nefek, Sikrī inrē. 22Vē kūön Yusiel; Misael, Elsafan, Sitrī inrē. 23Ngaich ang Āròn, nö kēḵ pīhöre tö Elisīpa, ök kikānö kūön Amīnatap, kanānö Nahsōn, ngaich kayôḵnyen Natap, Apihu inrē, Elīasar, Itamar inrē. 24Vē kikōnyö kūön Kōrah; Asir, Elkana, Apiasaf: cha-a yin vē kūön Kōrah. 25Ngaich ang Elīasör, ök kikōnyö kūön Āròn, nö hĕngtak kahë tö pīhöre tö kikānö kūön Putīel; ngaich kayôḵnyen Finehas, chā-a yin vē yöngkūö aṅ patī Lēvī, nö tumköl chap cha.

26Chā-a yin ṙô ngam Mā Tēv, nö in nā Āròn, nā Môsös, nö ngöṙô, Kēnyö yip kūön Israĕl, nö ṙā-ang panam Aikup, sā ṙôngö cha. 27Chā-a yin vē vamë-ekūö Fërō ök rācha aṅ Aikup, nö kēnyö yik Israĕl nö ṙā-ang Aikup; chā-a nā Môsös, nā Āròn.

Tölṙô Môsös Nāṅ Āròn Ngam Tēv

28Ngaich im sakāmö hē ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö im panam Aikup, 29Nö ngöṙô ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, Chū-ö Chin Mā Tēv: ṙò-òv man in Fërō ap rācha aṅ Aikup keuheūtnyöṙôre tönup ṙô Chu in meh. 30Ngaich Môsös nö ngöṙô nö ikūö ngam Tēv töt hëtö minuh chin, sitih inlahen öp min Fërō nö hang ṙô chu?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index