Search form

MANEUTNYI 7

1Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Yĕh meuk, vīlen meh chin öm Tēv i kūö Fërō: ngaich ap mëm meh min Āròn, nö Pròfĕt meh. 2Keuheūtnyöre ṙô pömchö tö nup tinöölôre tö chu: ngaich ap mëm meh min Āròn nö vë-ekūö Fërō, hòn hökngen yip kūön Israĕl angā-aṅ nö kiröönngöre nö ṙā-ang im panam ò. 3Hangëḵngö ellōn Fërō Chin min, ngaich ṙūölö ṙôken nup minkahngö, pinngangkūö inrē im panam Aikup. 4Hö-ö pöri min Fërō nö hang ṙô meh, ngaich Chū-ö min kētö tīre i kui Aikup, ngaich kēnyö yip tömaṙôngö, yip tarik chu kūön Israĕl, nö ṙā-ang im panam Aikup: aṅtī tö yöng kinṙôka. 5Ngaich akahahakūö min yip aṅ Aikup tö Chu öich Chū-ö Mā Tēv, yē Chu öich Chū-ö Mā Tēv, yē Chu min hateutnyö këlre i kui Aikup, Öich kēnyö yip kūönre Israĕl nö rā-ang in cha. 6Ngaich ngatī nā Môsös, nā Āròn; sā tinöölô cha tö ngam Mā Tēv, ngatī chā-a. 7Hëvhöre anāi samyeūheu ṙēti Āròn, hē cha nö vë-ekūö Fërō.

Tinkung Āròn

8Ngaich vë-ekūö nā Môsös nā Āròn, ngam Mā Tēv, nö ngö ṙô, 9Yē Fërō min nö vë-ekūö nā nö ngö ṙô, Hameuktö pinngangkūö nan: ngaich ngö ṙô min më-eṅ tö Āròn, Kēḵ ngam tinkungre man, kavalten ò i kūö Fërō, i kūö yip tarik ò inrē, ngaich vīngöre min angā-aṅ nö pēch. 10Ngaich nā Môsös, nā Aròn, nö chuh in Fërō, ngaich ngatī chā-a, sā ṙô ngam Mā Tēv nö ṙöltô cha; kavaltö ök tinkungre ang Āròn, nö i kūö Fërō, i kūö yik tarik ò inrē, vīngöre angā-aṅ ngaich nö pēch. 11Ngaich Fërō nö havëtö yik tö-akaha tarik chamòng alaha inrē; ngaich sā tī cha, achā-a inrē yik tömilūönö aṅ Aikup nö lökten i inchūṙö tö cha. 12Pò cha nö kavalngö nuk tinkungre, ngaich vīngöre anū-ö nö pēch; ngaich pöri ök tinkung Āròn nö lānngö nuk tinkung cha. 13Hangëḵngö ellōnre ngaich ang Fërō, öt hang ṙô cha angā-aṅ; sā ṙô ngam Mā Tēv.

LANËLNGÖ I AIKUP

Mahām

14Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, ngëḵ ap ellōn Fërō, sōḵ ap nö hökngen yip tarik nö kiröönngöre. 15Yihtöre man in Fërō ip peuheū: yĕh meuk, chuh ip mak apa; sökhak pömchö i kui ap tahël öm höngkūö ò; kēḵ ngam tinkung eltīre ngam tö vīngöre nö pēch. 16Ngaich ngö ṙô pömchö tö ò, Tīntu chin in meh tö ngam Mā Tēv, ngam Tēv yip Hīprū, nö ngö Ṙô, Hökngen yip tarik Chu nö kiröönngöre, hòṅ cha nö lök la-en Chu nö el nyaṅlnyi: meuk mana, tö meh höng öl hang. 17Ngö ṙô an ngam Mā Tēv, Ihih man min akahalōn tö Chu öich Chū-ö Mā Tēv: yĕh meuk, fohkö ngam mak chin min tö ngòh tinkung, ngòh eltī chu ngaich min ngam mak el ngam tahël nö vīngöre min nö mahām. 18Ngaich nup kāḵ nup me-el ngam tahël min nö kapah, ngaich hangūṅtu min ngam tahël; ngaich min yip aṅ Aikup nö sā-òkkūö nö òk mak aṅ ngam tahël. 19Ngaich ngö ṙô man tö Āròn, Kē ap tinkungre man, hateutnyö këlre i kui minë mak i Aikup, i kui minë tahël, i kui nup tö-ūlö talöökö mak, i kui nup tö rūḵngö mak nö ṙòkhöre, hòṅ u nö vīngöre nö mahām; ngaich keuheūtngöre chūök min nup mahām nö im panam Aikup, el tökachāvu, el ihong chūökṙen inrē.

20Ngati tī nā Môsös, nā Aròn, sā Chöngö ngam Mā Tēv; hachônglö ngam tinkungre angā-aṅ, ngaich foh minë mak el ngam tahël, nö i kūö Fërō, i kūö yik tarik ò inrē; ngaich keuheūtngöre ngam mak el ngam tahël nö vīngöre nö mahām. 21Ngaich kapah nuk kāḵ el ap tahël; hangeūṅtu ngaich ngam mak, ötkô yik aṅ Aikup nö òk mak aṅ ngam tahël; keuheūtngöre chūök inrē ngam mahām nö im panam Aikup. 22Ngaich ngati tī inrē yik tömilūönö aṅ Aikup nö lökten i inchūṙô tö cha: ngëḵngöre ellōn ngaich ang Fërō, ngaich öthang ṙô cha. 23Havan ngaich Fërō nö i patīre, ötrēhĕn angā-aṅ nö ṙātö ellōnre nö in e. 24Ṙòkhöre ngaich yik aṅ Aikup nö ul makre nö havīlö ök tahël, tö tö-ôkö; pò cha nö ötkô nö òk mak aṅ ök tahël. 25Keuheūt tö sat sumkam, unôichrit tī ngam Mā Tēv nö fohtö el ngam tahël.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index