Search form

MANEUTNYI 8

Tarôṅt

1Ngaich vë-ekūö Môsös ngam Mā Tēv, Kuṙòh chuh in Fërō man ngö ṙô tö ò. Ngö ṙô An ngam Mā Tēv, Hökngen yip tarik Chu nö kiröönngöre, hòṅ cha nö lök la-en Chu. 2Ngaich yē meh sōḵten cha nö kiröönngöre, yĕh meuk, keuheūtngöre nup kūöngö panam meh tö tarôṅt: 3Höng tarôṅtnyöre an min ngam tahël, nup mameutlö min, ngaich yòhlö në el patī meh, el chūök meh haṙòh, el chamam meh, el patī yip tarik meh, i alaha yip tarik meh, el tisum meh inrē, el nup tökachāvu chūök kinrāich atra inrē: 4I alaha meh nup min tarôṅt, hĕnghöre in yip tarik meh inrē, in yip tarik alaha meh inrē. 5Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Ngö ṙô man tö Āròn, Hateutnyö këlre man aṅ eltī tö ngam tinkung, i kui minë tahël, i kui minë kuntöhëm mak, i kui nup tö rūḵngö mak, vīten nup tarôṅt nö meutlö nö im panam Aikup. 6Hateutnyö këlre ngaich Āròn nö i kui nup mak i Aikup, meutlö ngaich nuk tarôṅt, löpngöre ngaich ngam panam i Aikup. 7Ngaich ngati tī yik tömilūönö nö lökten i inchūṙö, ngaich kēlö nuk tarôṅt nö im panam Aikup.

8Ngaich Fërō nö havëten nā Môsös, nā Aròn, ngaich ngö ṙô, Vë-ekūö ngam Mā Tēv, hòṅ Ò nö kēngö në tarôṅt nö ṙā-ang in chu, ṙā-ang i vē tarik chu; ngaich chū-ö min hökngen më tarik nö kiröönngöre, hòṅ cha nö kētö tökētu nö im Mā Tēv. 9Ngaich ngö ṙô Môsös tö Fërō, Ineū-eu chu an tö meh: Ihēṙu ṙô öich min vë-elkui meh, vë-elkui yip tarik alaha meh, vë-elkui yip tarik meh inrē, hòṅ në tarôṅt nö ahātiyö nö ṙā-ang in meh, ṙā-ang patī meh inrē, ngaich höngngöh nö el ngam tahël? 10Ngaich ngö ṙô angā-aṅ, Ip huṙöich. Ngaich ngö ṙô angā-aṅ, Ngatī an yēḵ sā ṙô meh; hòṅ meh akahalōn tö töthĕng tak tösā ngam Mā Tēv, ngam Tēv ih. 11Ṙāngen meh nun min nö ngaich minë tarôṅt, ṙā-ang patī meh, ṙā-ang i yip tarik alaha meh, ṙā-ang in yip tarik meh inrē; höngngöh nun min nöng el tahël. 12Kiröönngöre nā Môsös nā Āròn nö ṙā-ang in Fërō: ngaich Môsös nö vë-ekūö ngam Mā Tēv tö kūö minë tarôṅt nuk hayih tö ò nö in Fërō. 13Ngaich ngam Mā Tēv, nö asā ṙô Môsös; ngaich kapah nuk tarôṅt nö el nuk patī, el nuk töluvë-ak el milūkö el patī, el kahôyö inrē. 14Afôngngö u achā-a ngaich, nö hamūlngö u: ngaich ngam panam nö hangeūṅtu. 15Ngaich hē Fërō nö meūkö e nö heuh hë, hangëḵngö ellōnre angā-aṅ, ngaich öt hang ṙô cha.

Mirötö

16Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Ngö ṙô man tö Āròn, Kuvāilö ngam tinkungre man foh pitung el ngam tumlat, hòn mirötö nö keuheūtngöre chūök nö im panam Aikup. 17Ngaich chā-a nö ngatī, hateūtnyö këlre ngaich Āròn nö aṅ eltī tö ök tinkung, foh pitung el ngam tumlat ngaich, ngaich nuk mirötö nö i alaha tarik, i alaha töṙeūla inrē; keuheūtlöre nuk pitung ngam tumlat nö vīngöre nö mirötö im panam Aikup, nö keuheūtngöre chūök, 18Ngaich ngati tī yik tömilūönö nö hachūlö nuk mirötö, hö-ö pöri nö kô: miröötu ngaich i alaha tarik, i alaha töṙeūla inrē. 19Ngaich ngö ṙô yik tömilūönö tö Fërō, Kuntī ngam Tēv ön ngih: ngëḵngöre ellōn ngaich Fërō, ngaich nö öt hang ṙô cha; nö sā ṙô ngam Mā Tēv.

Inṙūöi

20Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Chōholre man, ka-euilö kūö tö peuheū, söklöre i kūö Fërō, yĕh meūkan nö yih nö im mak, ngö ṙô tö ò, Ngö ṙô An ngam Mā Tēv, hökngen yip tarik Chu nö kiröönngöre, hòṅ cha nö lök la-en Chu. 21Ngaich yĕn rö-ö, yē meh öt halöngngen cha nö kiröönngöre, yĕh meuk, tīntö inṙūöi chin min in meh, in yip tarik alaha meh, in yip tarik meh, el nup patī meh inrē: ngaich nup patī yip aṅ Aikup min nö tööḵlö tö inṙūöi, ngam taṙeū inrē chūök cha nö sökhaka. 22Ip sakāmö hē e Chū-ö min haköhngen ap panam Kōsen, ip chūök yip tarik chu nö iyöng, öt inṙūöiyu min in e; hòṅ meh akahalōn tö Chu öich Chū-ö Mā Tēv ellōn ngih panam. 23Haköhngen yip tarikre Chin tö yip tarik meh; ip huṙöich öp min angū-ö minkahngö. 24Ngaich ngati tī ngam Mā Tēv; yöng ṙôken nuk inṙūöi ngaich nö yih, nö el patī Fërō, el patī yik tarik alaha ò: keuheūtngöre i panam Aikup nö lëlngö tökūö ṙôken nuk inṙūöi.

25Ngaich Fërō nö havëten, nā Môsös, nā Āròn, ngaich ngö ṙô, kuṙòh kiröönngöre yin kētö tökētu im Tēv, höng ing panam. 26Ngaich ngö ṙô Môsös, Öt huveū-en in ngatī; pò ih kētö tökētu im Mā Tēv, ngam Tēv ih, tö nup sinòkkūö aṅ Aikup: yĕh kētö tökētu in min nup sinòkkūö aṅ Aikup öi i kūö cha, ngaich öt kuleh kui ih hòng min chā-a? 27Hòṅ lūöi sumkam rô-òlkūö in kiröönngöre el nyaṅlnyi, öi kētö tökētu im Mā Tēv, ngam Tēv ih sā Chöngö Ò tö ih. 28Ngaich ngö ṙô ang Fërō, Hökngen yīö chin ngaich kiröönngöre, hòṅ yīö öi kētö tökētu im Mā Tēv, ngam Tēv yīö, öi el nyaṅlnyi; höng uh pöri yī-ö marô-òlkūö kiröönngöre: vë-elkui chu. 29Ngaich ngö ṙô ang Môsös, Yĕh meuk, ngaich chin kiröönngöre ṙā-ang in meh, ngaich vë-ekūö ngam Mā Tēv min, hòṅ nup inṙūöi nö ṙā-ang in Fërō, ṙā-ang i yip tarik alaha meh ṙā-ang in yip tarik meh, huṙöich: höng uh pöri nö michīl ang Fërō nö hēk nö öt hökngen yip tarik nö kiröönngöre, nö kētö tökētu nö im Mā Tēv. 30Kiröönngöre ngaich Môsös nö ṙā-ang in Fërō, ngaich vë-ekūö ngam Mā Tēv. 31Ngaich ngam Mā Tēv, nö keuheūten nö sā ṙô Môsös; kēngö nuk inṙūöi ngaich angā-aṅ nö ṙā-ang in Fërō, ṙā-ang i yik tarik alaha ò, ṙā-ang in yik tarik ò inrē; öt hĕngtit nòng tö ōtren. 32Hangëngö ellōnre Fërō ing töngamuh inrē, öt halöngngen yik tarik angā-aṅ nö kirööngöre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index