Search form

MANEUTNYI 9

Kinpaha Töṙeūla

1Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Môsös, Kuṙòh kuhēthötre man in Fërō, vë-eny nang ò, Ngö ṙô an ngam Mā Tēv, ngam Tēv yip Hīprū. Hökngen më tarik chu nö kiröönngöre, hòṅ cha nö lök la-en chu. 2Yē meh sōten cha nö kiröönngöre, öm höng ṙòngmö hòṅ Haköpö cha, 3Yĕh meuk, i kui minë nuā meh an ngam kël ngam Mā Tēv nup el kahôyö, i kui nup kōra, i kui nup köttö, i kui nup ūṅt, i kui nup töhĕng mūl töṙeūla i mihëṅṙö u, i kui nup töṙōlkangen töṙeūla nö mūlhaka: yöng invah, elvāng nuā ap min ihih, invah kunröön inrē. 4Ngaich ngam Mā Tēv min nö haköhngen nup nuā Israĕl, tö nup nuā Aikup, öt hĕng nòng min tö kapah in nup nuā yip kūön Israĕl. 5Ngaich ṙētakvö ṙô ngam Mā Tēv, nö ngö ṙô, Huṙöich an ngam Mā Tēv nö tī tö e. 6Ngaich tinī-iṅv ngam Mā Tēv tö e im huṙöich, ngaich nuk nuā Aikup nö kapah nö ṙòkhöre: öt hĕng nòng pöri tökapah nö i nuk nuā yik kūön Israĕl. 7Tīnhang ngaich Fërō, tö ngamëcha, ngaich öt höng hĕng hang nòng tökapah nö i nuk nuā yik aṅ Israĕl. Ngëngö pöri ök ellōn Fërō, ngaich öt halöngngen yik tarik angā-aṅ nö kiröönngöre.

She

8Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Môsös, tö Āròn inrē, Kē tisum man hĕng më-eltī-i, tisum aṅkūö tameūyö, hökngö tī Môsös nö tūilö e nö kū-ö tö el halīöngö, nö i kūö Fërō. 9Ngaich vīngöre min angū-ö nö pitung nö keuheūtngöre chūök nö im panam Aikup, ngaich sīöpnyöre min nö seh nö taföö, nö i alaha tarik, töṙeūla inrē, keuheūtngöre chūök im panam Aikup. 10Ngaich chā-a nö kē tisum kūö tameūyö, ngaich sökhaka nö i kūö Fërō; tūilö e ngaich Môsös nö kū-ö tö el halīöngö, sīöpnyöre ngaich nö vīngöre nö seh nö taföö, nö i alaha tarik töṙeūla inrē. 11Ngaich yik tömilūönö nö ötkô nö sökhak nö i kūö Môsös, kūö minë seh, pò minë seh nö i alaha më tömilūönö, ṙòkhöre më aṅ Aikup inrē nö aṅhaṅv alaha. 12Ngaich ngam Mā Tēv nö hangë-eng ellōn Fërō, ngaich öt hang ṙô cha angā-aṅ; sā ṙô ngam Mā Tēv nö in Môsös.

Tökënngöre Kumṙah

13Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, ka-euilö kūö man choholre ip peuheū, söklöre öm i kūö Fërō, ngö ṙô tö ò, Ngö ṙô An ngam Mā Tēv, ngam Tēv yip Hīprū, hökngen më tarik Chu nö kiröönngöre hòṅ cha nö lök la-en Chu. 14Tön tīntö nup lanëlngö Chin nö el ṙôngö meh, i kui yip tarik alaha meh; hòṅ meh akahalōn tö töthĕng tak tö sā Chu i në taṙòkhöre panam. 15Tön ngaich Chin töngamuh kētö tīre hachökö meh inrē, tö yip tarik meh öich aṅtī tö tölëlngökūö invah, ngaich man inrē rökiṙen ṙāngö ngih panam. 16Kô-en an ri nö angū-ö lökten Chu hòṅ hameukhö mat meh tö minhôiṅyöre, hòṅ ngam Minë-eny Chu inrē nö keuheūtngöre chūök nö vënyu nö ing panam. 17Ṙòngmö hapōilöre öm lā-al vē tarik Chu, öm öt hökngen cha nö kiröönngöre? 18Yĕh meuk, tīntö kumṙah Chin ip huṙöich, ngatī ṙētak, yöng tökënngöre kumṙah, öt töngatī-iv nö i Aikup, löktö kūö ök sakāmö e nö vītu, söl ing töngamuh. 19Lökten man yĕh kurāten kēhĕt nup nuā re, nup töng chehen meh el kahôyö; tön ṙòkhöre nup tökôti nö el kahôyö, tarik töṙeūla inrē, nup tötkēhötvö nö i patī, fuk kui min anū-ö töm tökënngöre kumṙah, ngaich kapah min anū-ö. 20Angā-aṅ öp töpa-ekūö tö ṙô ngam Mā Tēv, nö in yik tarik alaha Fërō, tölṙô yik tarik alahare ngaich, afaltö nuk nuā re nö i patī: 21Angā-aṅ ök töt chumkūöṙen tö ṙô ngam Mā Tēv ṙāngö yik tarik alahare, tö nuk nuā re inrē, nö el kahôyö.

22Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Hateutnyö këlre man kū-ö tö el halīöngö, hòn keuheūtngöre chūök öp tökënngöre kumṙah, nö im panam Aikup i kui tarik, i kui töṙeūla, i kui nup kun chōn el kahôyö, nö keuheūtngöre chūök im panam Aikup. 23Hateutnyö këlre ngaich Môsös nö kū-ö tö el halīöngö: ngaich ngam Mā Tēv, nö tīntö kunṙôkö, tökënngöre kumṙah inrē nö i kui ngam panam, tameūyö inrē; tī tö tökënngöre kumṙah ngaich ngam Mā Tēv nö i kui ngam panam Aikup. 24Lökten ök tökënngöre kumṙah, tameūyö, holre tö tökënngöre kumṙah, nö kiröngen kumlēḵ, öt töngatī-iv nö im panam Aikup nö ṙòkhöre, hēten tö e nö pumnāmö tarik. 25Ngaich ngam tökënngöre kumṙah nö fuk kui tī tö nuk taṙòkhöre el kahôyö, hĕnghöre tarik, töṙeūla inrē, keuheuheūtngöre chūök im panam Aikup; ngaich ngam tökënngöre kumṙah nö fukkui tī tö nuk kun chōn el kahôyö, keuheūtngöre nuk chōn nö ohngö el kahôyö. 26Höng im panam Kōsen nö öt kumṙāhav tö tökënngöre, i chūök yik kūön Israĕl,

27Tīnhang ngaich Fërō, ngaich havëten nā Môsös, nā Āròn, ngaich ngö ṙô tö cha, Köölö fālen chin ing töngamuh: tölöök An ngam Mā Tēv, tölöök īhö tö vē tarik chu inrē. 28Vë-ekūö ngam Mā Tēv; ngāchö tölngö nun minë tö kalē-ĕṙô kunṙôkö, tökënngöre inrē kumṙah; ngaich chin min hökngen yīö kiröönngöre, rö-ö yin min ngöh ngaich. 29Ngaich Môsös nö ngö ṙô tö ò, Hanyāṅknyö këlre chin min i kūö ngam Mā Tēv, ilööṙen yē chu ngaich lā uk ngam elpanam; ṙātöre min ngaich ngam kunṙôkö, ötrēhĕn min inrē nö ōtngöre tökënngöre kumṙah: hòṅ meh akahalōn töng tumlat, nö tumlat ngam Mā Tēv. 30Akahalōn chin ri tö yīö öl hòṅ pa-ekūö tö ngam Mā Tēv, ngam Tēv, më-eṅ tö yip tarik meh inrē. 31Ngaich nuk flek, tö nuk parlī inrē nö chök: pò nuk ṙòng nö pöpnyöre, ngatī nuk flek inrē nö môlnyi ṙòng. 32Hö-ö pöri nuk vīt, tö nuk tahëng kangen vīt inrē nö chök; pòn öl nö sīöp. 33Ngaich Môsös nö kunyi-inyre nö ṙā-ang el ök ëlpanam nö ṙā-ang in Fërō, ngaich hanyāṅknyö këlre nö im Mā Tēv: ṙāngöre ngaich nuk kunṙôkö, tök tökënngöre kumṙah inrē, ngaich öt chahūköti ngam kumṙah nö i kui ngam tumlat. 34Ngaich hē Fërō nö meuk ngam kumṙah, tö ngam tökënngöre kumṙah, tö minë kunṙôkö inrē, nö ṙāngenre, ṙūölenre angā-aṅ nö köölö fālen, nö hangëngö ellōnre, tö yik tarik ò inrē. 35Ngëngö ngaich ök ellōn Fërō, ngaich angā-aṅ nö öt halöngngen yik tarik Israĕl nö kiröönngöre, sā ṙô ngam Mā Tēv nö in Môsös.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index