Search form

Ranehlö 12

Havëka Ang Āprāham Töm Tēv

1Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv tö Aprām, Kēḵĕngre man ṙāngö ngam panam re, ṙāngö yip makalahare, ṙā-ang patī yöngre inrē, ip panam öp hameuktö Chu min in meh: 2Ngaich vīlen meh Chū-ö min tökiröng mumā-aṅ tarik, hakôlò meh Chin min, vīlö ngam minë-eny meh nö kiröng; inkôlò pömchö më-eṅ yēḵ: 3Hakôlò cha Chin min yip mahakôlò meh, rūttö öt inkôlò Chin min in ò öp ramūttö öt inkôlò meh: in meh yip min nö ṙòkhöre mupīhö aṅ ngam tumlat nö tökôlò.

4Kiröönngöre ngaich Aprām, sā ṙô ngam Mā Tēv nö vë-ekūö ò; hol ò inrē Lòt nö kiröönngöre: sat anāi taneui samyeūheu ngaich Aprām nö köiny hē ò nö ṙāngö Haran. 5Kēḵ ök pīhöre Aprām ang Sarai, Lòt inrē kikōnyö kūön hanöng kisānö ò. Ṙòkhöre inrē nuk inlīnen cha nuk töhamūlö tö cha, yip tarik inrē taneūngen cha nö i Haran; kiröönngöre cha-a ngaich nö chuh ip panam Kanā-an; sölta cha-a ngaich nö ip panam Kanā-an. 6Tufunngöre Aprām nö lök ip panam Sikem, ip chōn tarpin i Môrē. Ngaich yip aṅ Kanā-aṅ nö umuh ik panam. 7Ngaich ngam Mā Tēv nö meūkö tö Aprām, ngaich ngöṙô, Kēḵtö ngih Chin min panam ip kūön meh: vīlö tahāklö ngam Mā Tēv ngaich angā-aṅ nö umuh, ngam tömeūkö tö ò. 8Kēḵĕngre ngaich angā-aṅ nö ṙā-ang umuh nö ip rôngö nö lā chuhöt tö Pētĕl, ngaich vītö rūkuire nö lā sūng tö Pētĕl, lā chuhöt Ai: ngaich umuh angā-aṅ nö vīlö tahāklö ngam Mā Tēv, ngaich havëkö minë-eny ngam Mā Tēv. 9Kiröönngöre ngaich Aprām iṙūöhöröön nö kū-ö tö lòhngö.

1 Aikup Ang Aprāham

10Inyāichö ök umuh im panam: ngaich Aprām nö chuh Aikup nö iyöng umuh nö rahëichtaṙen; pò ngam inyāichö nö kalēḵ nö im panam. 11Chalôḵ tö e, hē ò ngaich nö röhta nö kuhēthötre nö i Aikup, ngaich ngöṙô anga-aṅ tök pīhöre Sarai, Yĕh meuk, akahalōn chin tömeh tövāiyö mineūkö öm kikānö: 12Ngaich angū-ö min, tö cha min nö ngöṙô, hē yip aṅ Aikup min nö meūkö meh; Pīhö ò ön ngòh: ngaich fëlngen chu min cha-a, hayöölen meh pöri min chā-a öm aṅ. 13Vë-ekūö meh chin, kanānö chu pömchö tö ṙôre: hòṅ e min nö lööken nö in chu töpòkūö meh, hòṅ ngih nômö chu nö aṅ nö kūö meh. 14Chalô tö e, hē Aprām nö sölta nö i Aikup, ngaich yik aṅ Aikup nö ngëichkö ngam kikānö tö ò nö tövai. 15Ngaich yik kikōnyö kūön mā aṅ in Fërō nö meūkan, ngaich eū an nö in Fërō: ngaich ngam kikānö nö kēḵhĕtvö nö el patī Fërō. 16Ngaich angā-aṅ nö kôlòlōn tö Aprām tö pòkūö ò: ngaich angā-aṅ nö pökörevö, nuā, kōiny köttö, kikōnyö mahalanṙen, kikānö mahalanṙen, kan köttö, ūṅt inrē.

17Ngaich ngam Mā Tēv nö kēḵtö invah Fërō, ik patī ò inrē, tö tökiröng invah tökūö Sarai ök pīhö Aprām. 18Ngaich havëten Aprām ang Fërō, ngaich ngöṙô, Asuh öng ngih tī meh töchu? Kūöyòh öm öt vë-enynang chu tö ò nö pīhö meh? 19Kūöyòh öm ngöṙô, Kanānö chu an? Ngaich lökten chu kēḵ an nö pīhöre: meuk ngam pīhöre man ngaich lökten, kēḵ an, ngaich kuṙòh kiröönngöre më-eṅ. 20Ngaich ang Fërō nö kēḵtö tarik nö hayōmken ò: ngaich chā-a nö söömten ò nö el talöökö, tök pīhö ò, ṙòkhöre inrē nuk mī-in ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index