Search form

Ranehlö 15

Kilēḵngôre Ngam Tēv Nö In Aprāham

1Unôich tönë ngam ṙô ngam Mā Tēv nöyih nö in Aprām nö i inmeukhömat, nö ngöṙô, Aprām, un pa-ekūö: Chū-ö Chin lanaklö meh, kiröng nup min raneushö meh. 2Ngaich ngöṙô Aprām, Ō Mā Yāvē, suh ap min tī Meh in chu, töchu yih öt kūönu, ngaich angā-aṅ min tö-amīnuvö töng patī chu ang Tamesek Ēlīsör? 3Ngaich ngöṙô Aprām, Yĕhmeuk, hö-ö Man kēḵtö kūön chu: ngaich, yĕh meuk, hĕngtak öp tökayôḵnyu nö i patī chu ngaich angā-aṅ tö-amīnu. 4Ngaich, yĕh meuk, ngam ṙô ngam Mā Tēv nö yih nö in ò, nö ngöṙô, Ötngòh ön min tarik tö-amīnu; angā-aṅ pöri min öp lamöknyö ellōn meh takô nö tö-amīnu. 5Ngaich kēḵnyen ò Anga-aṅ nö el kahôiyö ngaich ngöṙô, Ngëichkö lā el halīöngö, kaheuk minë taneūsömat, yē meh kô kaheūkö u: ngaich ngöṙô Anga-aṅ tö ò, Ngatī ap kūön meh min. 6Ngaich ṙātö ellōnre angā-aṅ nö i ngam Mā Tēv; kaheuktö e Angā-aṅ ngaich nö lanöökö nö in ò.

7Ngaich ngöṙô Angā-aṅ tö ò, Chū-ö Chin Mā Tēv kamënyen meh ṙā-ang Ör ap panam aṅ Kāltī, Öich kēḵtö ngih panam in meh nö amīnö. 8Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Ō Mā Yāvē, asuh ap min lökten chu akahalōn töchu min amīnu tö e? 9Ngaich ngöṙô Anga-aṅ, tö ò, Kēḵtö kan nuā in Chu hĕng nòng, tö-ayal, tölūöi samyeūheu nö köiny, hĕng nòng kan pököre inrē tölūöi samyeūheu nö köiny, hĕng nòng kōiny pököre töpōyen sanôi tö lūöi samyeūheu nö köiny, hĕng nòng nyö-öṅ; hĕng nòng kūön pumpa. 10Ngaich kēḵĕ u angā-aṅ nö ṙòkhöre, ngaich hatāknyö u, ngaich kö ṙātö töròngti nö lā-al ngam tahëng: hö-ö pöri angā-aṅ nö hatāknyö nuk chehechōn. 11Ngaich nuk chehechōn kamā holre nö teungtöre nö i nuk alaha, ngaich ahōngö u Aprām.

12Ngaich hē ngam tavūöi nö meutti, in Aprām ngaich ök linpātö inṙôhò; ngaich, yĕhmeuk, hĕng ök yöng pinhë-eṅkūö singūlö fuk ikui ò. 13Ngaich ngöṙô Anga-aṅ tö Aprām, Akahalōn pömchö tö öp kūön meh min nö aṅ tahëng min nö ip töt panam cha, ngaich kūönkūö cha min, ngaich chā-a min nö hakihten cha nö eltö fënòng samyeūheu; 14Ngaich inrē öp mumā-aṅ tarik angū-ö, öp tö kūönukūö min tö cha, kahòkkaṙen min tö Chu; unôichngöre min cha-a nö kunyī-inyre nö pōyen kum tö chehen. 15Chuh i yip yöngre pöri min më-eṅ im kumchikṙen; lāpi man min i sanööḵlö kanöinyöre. 16Ngaich im finënkölchap chā-a min nö hēk nö yih nö ihih: pòn öl nup kanöölö yip aṅ Amôr nö tööḵlö.

17Chalô tö e, hē ngam tavūöi nö ngaich nö meutti, sangūla angū-ö, meūkö ngaich ök lul tökiröng tameūyö, ök töhūkūö inrē tanyukngö lamökngö hôi nuk alaha. 18Im sakāmö angū-ö ngam Mā Tēv nö Vītö kinlēḵngôṅ nö in Aprām, nö ngöṙô, ngaich Chin kēḵtö ngih panam ip kūön meh, löktökūö ngam tahël Aikup söl im tökiröng tahël Yufaritīs: 19Yip Kēnāit, Kenisāit, Katmònāit, 20Hitāit, Perisāit, Rifēm, 21Yip Amòrāit, Kananāit, kirkēsāit yip Yepusāit inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index