Search form

Ranehlö 16

Hākār nāṅ Ismael

1Öt kayôḵnyö kūön Aprām ang Sarai ök pīhö ò: ngaich hĕngtak ök mahalanṙen ò kikānö, aṅ Aikup, ök tö minënyu tö Hakār. 2Ngaich Sarai nö ngöṙô tö Aprām, Yĕh meuk töngamuh, ma-iṅngen chu An ngam Mā Tēv i kinūönö; ve-ekūö meh chin, kuṙòh, kuhēthötre man ip mahalanṙen chu kikānö; lohten chin min lökten in ò teūngen tö nyīö. Ngaich Aprām nö hang ṙô Sarai. 3Kēḵĕ Hakār ang Sarai, ök pīhö Aprām, ök aṅ Aikup mahalanṙen ò kikānö, unôich tö Aprām nö ngaich nö söm samyeūheu nö iyöng im panam Kanā-an, ngaich kēḵten ò nö ik pīhöre Aprām nö pīhö ò. 4Kuhēthötre ngaich angā-aṅ nö in Hakār, pirūkö nyīö angā-aṅ ngaich: ngaich hē ò nö meūkan nö pirūkö nyīö, miṙē-ĕyö ngaich ök yöngṙen ò kikānö nö ikūö ò. 5Ngaich Sārai nö ngöṙô tö Aprām, ikui meh ap yēḵ vanāchö chu: kēḵtö ngam mahalanṙenre chin kikānö elngòh meh; ngaich hē ò nö meuk tö ò nö pirūkö nyīö, miṙē-ĕyö chin ngaich ikūö ò: ngam Mā Tēv an ma-akah ihôi chu tömeh inrē. 6Ngöṙô pöri Aprām tö Sārai, Yĕh meuk eltī meh an ngam mahalanṙen meh kikānö; meuk öp tölöök tīre tö ò. Ngaich ang Sārāi nö kihngen tī tö ò, ngaich meutngö anga-aṅ nö ṙāngen ò.

7Ngaich ngam ma-ahānga ngam Mā Tēv nö kôtökūö tö ò nö ip mak töpöklö el inchōn, ip töpöklö mak el talöökö tö kū-ö tö Sūr. 8Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Hakār, kikānö mahalanṙen Sarai, ṙa-ang yih ömeh? Chuh yih öm inrē? Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Falngöre chin ṙā-ang in Sarai ap kikānö yöngṙen chu. 9Ngaich ök ma-ahānga ngam Mā Tēv nö ngöṙô tö ò, Havantöre man ip kikānö yöngre, hökngenre më-eṅ inrē elkatòh kël ò. 10Ngaich ngöṙô ngam ma-ahānga ngam Mā Tēv tö ò, Pōyen tī chin min ṙūölö ṙôken ngam kūön meh, öt kanṙeūken an min tö ṙôngöre. 11Ngaich ngöṙô ök ma-ahānga ngam Mā Tēv tö ò, Yĕh meuk, īnu man tö nyīö; ngaich kayônyö kikōnyö më-eṅ min; kaheuk minë-eny ò min më-eṅ nö Ismael, pò ngam Mā Tēv nö hang kanihngen meh. 12Sā hanchōn ap min köttö nö i tarik; ap kël ò min nö lā-al tökeuheūttöre tarik, kël tökeuheūttöre tarik inrē nö lā-al ò; ngaich anga-aṅ min nö iyöng lākūö yip hanöngkisānöre nö ṙòkhöre. 13Ngaich angā-aṅ nö kaheuk minë-eny ngam Mā Tēv ngam vamë-eṅkūö ò, Tēv Mana mameuk: pòn ngöṙô anga-aṅ, Ihih chin uroh höng ngëichken Ò ngam mameūkö chu? 14Lökten ök tö-ūlö mak nö kaheūkö nö Pirlahairōi; yĕh meuk, ihôi Kātes öp tö Peret.

15Ngaich Hakār nö kayôḵnyö kikōnyö kūön Aprām: kaheuk minënyö ök kikōnyö kūönre ang Aprām, nö Ismael, ök kayôḵnyö Hakār. 16Ngaich Aprām nö hëvhör anāi tafuöl samyeūheu nö köiny, hē Hakār nö kayôḵnyen Ismael nö in Aprām.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index