Search form

Ranehlö 17

Tunnyinyngö, Nö Minkahngö Ngam Kinlēḵngô

1Ngaich hē Aprām nö machūötör anāi machūötör samyeūheu nö köiny, meūkö ngam Mā Tēv tö Aprām, ngaich ngöṙô tö ò, Chū-ö Chin Tēv tökeuheūttöre chöngö; lök ikūö Chu, hateūngöre më-eṅ inrē. 2Vītö ngam kinlēḵngôre Chin min ihôi Chu tömeh inrē, siṙaklötīre inrē ṙūölö ṙòken meh. 3Fātngökūöre ngaich Aprām nö afukngöre: ngaich vë-ekūö ò ngam Mā Tēv. 4Nö ngöṙô, Chū-ö pöri, yĕh meuk, in meh an ngam kinlēḵngô Chu, kikōnyö man min yöng tömaṙôngö mumā-aṅ tarik. 5Ötrēhĕn ngam minënyö meh min nö ngöhöre nö Aprām invëka, Aprahām pöri min minënyö meh; tön ngaich Chin vīlen meh kikōnyö yöng tömaṙôngö mumā-aṅ tarik. 6Siṙaktīre Chin vīlen meh öm mikūönlö, vīlö mumā-aṅ tarik Chin min aṅ in meh, löknyö in meh min inrē yip rācha. 7Haköpngö ngam kinlēḵngôre Chin min ihôi Chu tö meh inrē, töp kūön meh unôichrit meh i tumkölchap cha nö tötchanūhuvṙen kinlēḵngô, Öich Tēv meh, ap kūön meh inrē unôichrit meh. 8Kēḵĕkūö meh Chin min, ap kūön meh inrē unôichrit meh, tö ngam panam chūök meh rahëichtaṙen iyöng, ṙòkhöre ngam panam Kanā-an, nö amin tötchanuhuvṙen; ngaich Tēv cha Chū-ö min inrē.

9Ngaich ngöṙô ngam Tēv tö Aprahām, Më-eṅ pöri, haköp ngam kinlēḵngô Chu man, më-eṅ, töp kūön meh inrē unôichrit meh i tumkölchap cha. 10Ngih ön kiklēḵngô Chu, haköp yīö min, ihôi Chu töyīö inrē, tap kūön meh unôichrit meh; tunyīnyi yip min kikōnyö in yīö nö ṙòkhöre. 11Tunyīnyi min yī-ö ngaich angū-ö min nö minkahngö kinlēḵngô ihôi Chu tö yīö. 12Angā-aṅ ngòh tö hëvhör höiny sumkam ṙēti nö in yīö, tunyīnyi ngaich min, ṙòkhöre kikōnyö i tumkölchap yīö; angā-aṅ öp töfötnyu nö i patī, hēk töhavaha nö ṙāi tö rupīö aṅ i tahëng, öp töt kūön meh. 13Angā-aṅ öp töfötnyu nö i patī meh, angā-aṅ inrē öp töhavaha nö ṙāi tö rupīö meh nö töhòṅ tunyīnyi: ngaich i alaha yīö min ngam kinlēḵngô. 14Ngaich öp kikōnyö töt tunyīnyi öp töt tunyīnyi nö i alahare, angā-aṅ min tarik törökiṙen nö i yip tarik ò; payāyötī an angā-aṅ tö ngam kinlēḵngô Chu.

15Ngaich ngöṙô ngam Tēv tö Aprahām, Ap pīhö meh pöri Sārai, uh man havëkö minë-eny ò nö Sarai; Sëra pöri min minë-nyö ò. 16Hakôlò ò Chin min, ane inrē kēḵtö kūön meh min Chū-ö tökikōnyö in ò: hôṅ, hakôlò ò Chin min, ngaich angā-aṅ min nö kikānö yöng mumā-aṅ tarik, rācha vē tarik min nö löknyö in ò. 17Ngaich afukngöre Aprahām nö fātngökūöre, ngaich hayīölkūö nö ngöṙô nö ellōnre, Nyī-öv uvöh min tökayôḵnyu nö kūön ò ngam töhēngòng samyeūheu nö köiny? Kūönu hòng uvöh min Sëra ngam tö machūötör anāi samyeūheu nö köiny? 18Ngaich ngöṙô Aprahām tö ngam Tēv, Ō höng Ismael ön yĕh ngaich nöng amin chu nö i kūö Meh! 19Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv, Hö-ö, Sëra pöri min ngam pīhö meh nö kayôḵnyö kūön meh tö kikōnyö; ngaich kaheuk minë-eny ò min më-eṅ nö Isak: ngaich Chū-ö min haköpngö ngam kinlēḵngôre in ò nö tötchanūhuvṙen kinlēḵngô ip kūön ò unôichrit ò. 20Ismael pöri, hang ṙô meh Chin ngaich: yĕh meuk, hakôlò ò Chin ngaich, vī an Chin min nö mikūönlö, siṙaktīre inrē ṙūölö ṙôken ò, nët sīön tak hakūönti min angā-aṅ tö kūön rācha, vīlen ò Chin min inrē nö tökiröng mumā-aṅ tarik. 21In Isak tī pöri min Chū-ö Öich haköpngö ngam kinlēḵngôre, öp kayôḵnyö Sëra min nö kūön meh, i ngih ṙētak, ip tahëng samyeūheu.

22Ṙāngôre ngaich Angā-aṅ nö vë-ekūö ò, ṙāngen Aprahām ngaich ngam Tēv nö chuh lātulöng. 23Kēḵĕ Ismael ngaich Aprahām ök kikōnyö kūön ò, ṙòkhöre inrē yik tökayôḵnyu nö i patī ò, ṙòkhöre inrē yik tö havāha nö ṙāi tö rupīö ò, ṙòkhöre yik aṅ el patī Aprahām, im sakāmö ngaich angū-ö chā-a nö tunyīnyi, sā ṙô ngam Tēv tö ò. 24Ngaich Aprahām nö machūötör anāi machūötör samyeūheu nö köiny, hē ò nö tunyīnyi. 25Ngaich lūöisīön samyeūheu Ismael nö köiny ök kikōnyö kūön ò, hē ò nö tunyīnyi. 26Im hē e angū-ö sakāmö ang Aprahām nö tunyīnyi, Ismael inrē ök kikōnyö kūön ò. 27Ṙòkhöre inrē yik kikōnyö aṅ patī ò, cha-a yik töfötnyu nö i patī ò, cha-a inrē yik töhavaha nö ṙāi tö rupīö ò aṅ tahëng, hol ò nö tunyīnyi.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index