Search form

Ranehlö 18

Hakūön Tö Kikōnyö Min Aprāham

1Ngaich ngam Mā Tēv nö meūkö tö ò i nup chōn tarpin i Mamrī, isaha ò nö ūichhaka nö ikūö inkūp inrūkui hē ṙānāchö ngam sakāmö; hachônglö matre ngaich angā-aṅ, ngaich meuk. 2Yĕh meuk, lūöi tak yik tarik ngaich tö sökhaka lāmuh nö kamten ò; ngaich hē ò nö meūkö cha, fal angā-aṅ ngaich nö höngkūö cha nö ṙā-ang ikūö inkūp inrūkui, sōnngöre ngaich nö el tumlat nö ngöṙô. 3Mā chu, yē chu töngamuh ngaich teūngen tö neukhöre ikūö Meh, Vë-ekūö Meh chin, un chööḵökūöre töngam mahalanṙenre: 4Höktö öp törahëichyen mak nö kēḵĕrvö, söich röönre Më-eṅ, ngaich heūheure el katòh ngam chōn: 5Töich kiröönngöre kēḵĕrö töhĕng hanam rôtī, haṙamlōnre yī-ö; unôich tö e yī-ö min ngaich iṙūöhöröön: tön yih yin yih ngaich i ngòh mahalanṙenre. Ngaich ngöṙô cha-a, Ngatī yēḵ sā ṙô meh ngaich. 6Kurāten ngaich Aprahām nö chuh in Sëra nö el inrūkui, ngaich ngöṙô, Ka-eūyen, vī töpahīöya atra lūöi nyanum nö lēn, kirāchö e, vī-i e ngaich nö kēk. 7Falngöre ngaich Aprahām nö i nuk nuā nö kēḵĕrö tövai, tö ayal kūön nuā, ngaich kēḵten u nö in yik mahalanṙen, kurāten ngaich angā-aṅ nö leūchan. 8Kēḵ ta-öng aṅteh angā-aṅ ngaich, ṙāten e nö i kūö cha; in cha angā-aṅ nö sökhaka elkatòh ök chōn, ngaich nyā chā-a.

9Ngaich ngöṙô cha-a tö ò, Isuh ap pīhö meh Sëra? Yĕh meuk el inrūkui, ngö angā-aṅ. 10Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Kô-en Chin min havantöre in meh hē ngam ṙētak nö havanritre; yĕh meuk, kūönu ap min pīhö meh Sëra tö kikōnyö. Hāngö e Sëra nö el inrūkui, ök lā uk ò. 11Hē e ngaich nā Aprahām nāṅ Sëra nö köiny sööḵngö tö ṙētöre; ngaich ngam inlaha kikānö nö ṙāngenre nö in ò. 12Ngaich Sëra nö ngöṙô, nö hayīölkūö nö ellōnre, Möl hòng min öich inṙāmulōn, yē chu ngaich ṙūöhölre ṙēti köiny, köiny inrē ap mā chu? 13Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv tö Aprahām, Kūöyòh ap taheui Sëra nö hayīölkūö, nö ngöṙô, Kô-en öich min kūönu, chū-ö tököiny ngaich? 14Hĕng hòng tökihngen nö i ngam Mā Tēv? Havantöre Chin min in meh, ip ṙētak, yē ngam ṙētak min nö havanritre, ngaich Sëra min nö kūönu tö kikōnyö. 15Ngöṙô ngaich Sëra nö mahangre, Öt hayīölkūö chin; pòn pa-ekūö angā-aṅ. Ngaich ngöṙô Anga-aṅ, Hö-ö; kô-en man hayīölkūö.

Havëkö Inṙēlö Sôtöm Ang Aprāham

16Ngaich yik tarik nö ṙama-ang muh nö chōholre, ngaich ngëichkö lā Sôtöm: holröön cha ngaich Aprahām nö hachōten cha nö el talöökö. 17Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv, Hanyatngö ap la-enre Öich kòh in Aprahām; 18Tön kô-en min Aprahām nö tökiröng, tökalēḵ inrē nö mumā-aṅ tarik, ngaich ṙòkhöre min vē mumā-aṅ tarik ing tumlat nö tökôlò nö in ò? 19Pò Chu akahalōn tö ò, pòn hōḵtu angā-aṅ nö tölṙô yip kūönre yip aṅ patī ò inrē, unôichrit ò, pòn hōḵtu chā-a nö haköp talöökö ngam Mā Tēv, nö öt harööḵngen i kinṙôka, inkaha inrē; pò ngam Mā Tēv nö hòṅ kēḵtö kui Aprahām tö ök ṙô Ò tö ò. 20Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv, Pò öp töchōich ineūkö Sôtöm, Kômòra inrē nö kiröng, pò öp tökööl cha inrē nö chökhu takô; 21Hòṅ chuh in e Chin töngamuh, Öich ngëicha, yĕn kô-en chā-a nö sā öp ineūköre, öp yamih nö in Chu; yĕn rö-ö, akahalōn Chū-ö min.

22Havööngökūöre ngaich yik tarik nö ṙā-ang umuh, ngaich kiröönngöre nö kū-ö tö Sôtöm: ṙòngmö sökhaka pöri Aprahām nö ikūö ngam Mā Tēv. 23Ṙūötöre ngaich Aprahām nö haröhtöre, ngaich ngöṙô, Halëlngö tölöök Öm min nö anòngngen tötlöök? 24Lohten yip umuh nö taneui anāi tölöök ël ngam panam: halëlhanga Öm min, öt aṙēlö ngam panam tökūö yip tö taneui anāi tölöök yip aṅ ël e? 25Marôvat ön angū-ö tö Meh Öm ngatī inlahen tī, Öm fëlngö tölöök nö anòngngen tötlöök; marôvat ön angū-ö tö Meh; röh Ang ngam Ma-akah në taṙòkhöre panam nö töhòṅ chīpö tī? 26Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv, Yē Chu kôtökūö i Sôtöm tö tötaneui anāi tölöök ël ngam panam, ngaich möl Chū-ö min aṙēlö në panam nö ṙòkhöre tö pòkūö cha. 27Ngaich ngöṙô Aprahām nö sapṙô, Yĕh meuk, töngamuh, höng kahngenre chin vë-ekūö ngam Mā, chū-ö töng pinṙōngö tumlat, tisum inrē: 28Lohten yip min umuh nö taneui tak, hanāṅtökūö yip tötaneui anāi tölöök: hòṅ halëlngö nup el panam Öm min nö ṙòkhöre pòn taneui tak hanāṅtökūö? Ngaich ngöṙô Anga-aṅ, Hö-ö Chin min halëlngö e, yē Chu fën anāi taneui kanôtökūö umuh. 29Ṙuönyôre hēk angā-aṅ nö ngöṙô, Lohten yip umuh min nö fën anāi tökôti. Ngaich ngöṙô Anga-aṅ, Ṙā-anglōnre Chin tö e, tö pôkūö yip töfën anāi. 30Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Mah, uh an yēḵ ngam Mā nö līn, töich ṙô-òv: lohten yip nöng lūöi anāi tökôti nö umuh. Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Ṙā-anglōnre Chin tö e, yē Chu kôtökūö tö tölūöi anāi nö umuh. 31Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Yĕh meuk, töngamuh, höng kahngôre chin vë-ekūö ngam Mā: Lohten yip min nö nët anāi tökôti nö umuh. Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Hö-ö Chin halëlngö e tö pòkūö yip tönët anāi. 32Mah, uh an yēḵ ngam Mā nö līn, töich ṙô-òv höng hĕng tör vīöl heuh ṙô tö ngih. Lohten yip min nöng söm tak tökôti nö umuh. Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Ṙā-anglōnre Chin halëlngö e tö pòkūö yip tösöm tak. 33Kiröönngöre ngaich ngam Mā Tēv nö im kū-öre, höng keuheūthë ṙô Angā-aṅ nö vë-ekūö Aprahām: havantöre ngaich Aprahām nö i chūökre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index