Search form

Ranehlö 19

Ötlanöökö Sôtöm

1Yih ngaich nak tö nët tak ma-ahānga nö i Sôtöm tö harap; ūichhak Lòt nö ikūö inkūp Sôtöm: meūkö ngaich chā-a tö Lòt, ngaich chōholre nö höngkūö cha; ngaich sōntöre nö el tumlat; 2Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Yĕh meuk, yī-ö mā chu, vë-ekūö yīö chin, havānghötre yin el patī ngòh kūönre, hĕng mitööm höngngöh, söich röönre, ka-euilökūö chōholre min, ngaich kiröönngöre iṙūöhöröön. Ngaich ngöṙô chā-a, Hö-ö, hòṅ hĕng mitööm in höngngöh el talöökö. 3Kalēḵĕ ṙô angā-aṅ nö līpö cha; ngaich havānghötre cha-a nö in ò, kuhēthötre ngaich nö el patī ò; vī nya-aṅkūö cha ngaich angā-aṅ, harang töt aföhlöng rôti, ngaich nyā chā-a. 4Urēhĕkūö cha pöri nö ṙōlngöre, yik tarik aṅ Sôtöm, nö havīlö ngam patī, tö-ayal tököiny inrē, ṙôkhöre yik tarik aṅ tökeuheūttöre lā-a; 5Ngaich yihtöre chā-a nö in Lòt, ngaich ngöṙô tö ò, Isuh yip tarik yip yamih nö in meh i ngih hatööm? Kēḵnyen cha in ih, hòṅ ih akahakūö tö cha. 6Ngaich Lòt nö kunyī-inyre nö in cha, nö ikūö inkūp ngaich öpngökūö ök inkūp nö lā-ukre. 7Hol chu, ngö angā-aṅ, Vë-ekūö yīö chin, uh yin ngatī öt lanöökö tī. 8Yĕh meuk, nët tak kūön chin tö kikōnyö; vë-ekūö yīö chin töich kēnyen cha in yīö, ngaich kahanglōnre yī-ö tö tīre tö cha sā öp tölöök tö mat yīö: un halöinyka pöri vē tarik, sā cha nö ngaich nö hanyatlöre nö el patī chu. 9Ngaich ngöṙô cha-a, Heūlngöre. Ngaich ngöṙô cha-a, Törahëichtakūö ön ngòh hĕng tak tarik nö yih nö iyöng, ngaich angā-aṅ nö hòṅ akaha: ngaich yih min īhö chōchötī tö meh mötlö tī tö tīre in cha. Ngaich chā-a nö līp ök tarik ang Lòt, ngaich ṙūötöre nö liköl ök inkūp. 10Silônyö këlre pöri nak tarik, ngaich kēḵhĕtnen Lòt nö el patī nö in cha, ngaich öptökūö ök inkūp. 11Fël yik tarik chā-a yik mī-ik inkūp ök patī nö aṅtī tö öt maneūkö, hĕnghöre tökūöṅnö tökiröng inrē: ngaich chā-a nö öt meuk löknyöre.

Ṙāngö Sôtöm Ang Lòt

12Ngaich ngöṙô nak tarik tö Lòt, Inu öm ihih tö tahëng? Köinykūön, kūön meh inrē kikōnyö, kūön meh kikānö, ane inrē yip töng mi-in meh el ngam elpanam; kēḵnyen cha lā uk ngam panam: 13Tön piyāingö ngih panam an min, pò öp töchōich ineūkö cha nö kirönglöre nö i kūö ngam Mā Tēv; ngaich ngam Mā Tēv nö tīnten ai piyāīngö e. 14Kunyī-inyre ngaich Lòt, ngaich vë-ekūö nak köiny kūönre, nak töhapīhö lang tö nak kikānö kūön ò, ngaich ngöṙô, Chōholre, kēḵĕngre nan ṙāngö ngih panam; tön piyāingö ngam el panam An min ngam Mā Tēv. Ngaich pöri angā-aṅ nöng sā töminôn nö i nak köinykūönre.

15Hē linngāṅlö ngam peuheū, kuratken Lòt ngaich nak ma-ahānga, nö ngöṙô, Chōholre, kē ap pīhöre, tönap kikānö kūön meh yip mi-ihih; hòṅ meh öt ṙāpngö i öt lanöökö ngih el panam. 16Hangihngenre pöri angā-aṅ, ngaich nak tarik nö kētö tīre nö i kël ò, i kël ök pīhö ò, i kël nak kikānö kūön ò inrē; aṙē-ĕlōn ngam Mā Tēv tö ò: ngaich kēnyen ò chā-a, ngaich lā-uk tī tö ò tök elpanam. 17Chalô tö e, hē cha nö ngaich nö el kahôyö tī tö cha, ngöṙô anga-aṅ, Afalngö ngam nômöre man; um tēk ritre, um rēhĕn ngöh i minë tö ṙa-akūö panam; afalngöre im rôngö, hòṅ meh öt ṙāpngö. 18Ngaich ngöṙô Lòt tö cha, Mah, un ngatī, Mā chu: 19Yĕh meuk töngamuh, ngòh kūönkūö meh nö teūngen tö neukhöre nö ikūö meh, ngaich më-eṅ inrē hapōilö ngam miṙēlōnre, ngam hameuktö meh in chu i inyööken nômö chu; ötkô chin afalngöre im rôngö, kô-òngvah chin min tökūö tötlöök, ngaich kapah chū-ö: 20Yĕh meuk, töngamuh, röhta ön ngih elpanam nö infalngö, tökūöṅnö ön inrē. Mah, hökngen chu in e afalngöre, röh öng nö tökūöṅnö? Ngaich aṅ min ngih nômö chu. 21Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö ò, Yĕh meuk, hōḵo e Chin in meh ngih angū-ö inrē, tö Chu min öt ruvalngö ngam elpanam ngam ṙô meh. 22Ka-eūyen man in e afalngöre; tön ötkô Chin kahëkuṙen hanöngsaha meh yih umuh. Lökten ngam el panam nö kaheūkö minë-eny nö Sōār.

Ötinkòlò Sôtöm Tö Kòmòra

23Meutlö ngam tavūöi nö ikui ngam tumlat hē Lòt nö yih nö i Sōār. 24Ngaich ngam Mā Tēv nö chihūḵtö ihong tameūyö, tameūyö inrē nö ikui Sôtöm, Kômòra inrē, ṙā-ang im Mā Tēv nö löktö el halīöngö; 25Ruvalngö nuk elpanam angā-aṅ, ṙòkhöre nuk töṙā-akūö panam, ṙòkhöre yik aṅ nuk elpanam, nuk tösīöp inrē ikūö ngam tumlat. 26Tēk ukre pöri ök pīhö ò, ngaich vīngöre nö sāl sā machööḵlö. 27Ka-euilökuö ngaich Aprahām nö chōholre tö peuheū nö chuh ik chūökre nö sökhak nö ikūö ngam Mā Tēv: 28Ngëichkö lā Sôtòm angā-aṅ Kômòra inrē, lā nuk panam töṙā-akūö nö ṙòkhöre inrē, ngaich meuk ök lul ngam panam nö chuh lātulöng sā lul tökiröng tameūyö. 29Chalô tö e, hē ngam Tēv nö piyāingö nuk elpanam ik töṙā-akūö panam, ngaich ngam Tēv nö Köpölōn tö Aprahām, ngaich tīnnyen Lòt nö ṙā-ang ellōn ök tinṙōlngö, hē Ò nö tiṙōlngö nuk elpanam chūök Lòt nö iyöng.

Ranehlö Yik Aṅ Môap Tö Yik Aṅ Amön

30Ngaich kunyī-inyre Lòt nö ṙā-ang Sōār, ngaich iyöng ip rôngö, in ò nak kūön ò kikānö; pòn pa-ekūö angā-aṅ nö iyöng Sōār: iyöng el kinlūhu angā-aṅ, tö nak kikānö kūön ò inrē. 31Ngaich ngöṙô ök lanòh tö ök ṙālö, Köiny öp nö ngaich kikōnyö yöng hā, ngaich öt hĕngtak kikōnyö ing tumlat yamih nö in hā nö sā inlahen në tumlat nö ṙòkhöre: 32Tā-a, tai mihiyōi ngö öp yöngre kikōnyö tö vain, ngaich ayā-a min ṙōlngöre in ò, hòṅ hā haköp mumātö ap yöngre kikōnyö. 33Ngaich chā-a nö mihiyōi ngö ök yöngre kikōnyö tök hatööm angū-ö: kuhēthötre ngaich ök lanòh, ṙōlngöre ngaich nö ik kikōnyö yöngre; öt akahalōn angā-aṅ tö hēten ò nö ṙōlhaka, ötrēhĕn tö hē ò nö chōholre. 34Chalô tö e, im huṙöich, tö ök lanòh nö ngöṙô tök ṙālö, Yĕhmeuk, holtöṙah öp kikōnyö chin vahë yöngre tö hatööm ṙōlhaka: tā-a tai mihiyōingen ò tö vain i ngih hatööm inrē; ngaich kuhēthötre më-eṅ ṙōlngöre holtöṙah ò, hòṅ hā haköpkö mumātö ap yöngre kikōnyö. 35Ngaich chā-a nö mihiyōi ngen ök yöngre kikōnyö tök hatööm angū-ö inrē: chōholre ngaich ök ṙālö ngaich ṙōlngöre nö in ò; öt akahalōn angā-aṅ tö hēten ò nö ṙōlhaka, ötrēhĕn tö hē ò nö chōlholre. 36Ngatī lökten nak kikānö kūön Lòt nö nëtre taka nö kūönu tö tī ök yöngre kikōnyö. 37Ngaich ök lanòh nö kayôḵnyö kikōnyö nyīö ngaich kaheuk minë-eny ò nö Môap söl ing töngamuh. 38Ngaich ök ṙālö, nö kayôḵnyö kikōnyö nyīö, ngaich kaheuk minë-eny ò nö Penami: angā-aṅ an kikōnyö yöng yik kūön Amön söl ing töngamuh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index