Search form

Ranehlö 19:2

2Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Yĕh meuk, yī-ö mā chu, vë-ekūö yīö chin, havānghötre yin el patī ngòh kūönre, hĕng mitööm höngngöh, söich röönre, ka-euilökūö chōholre min, ngaich kiröönngöre iṙūöhöröön. Ngaich ngöṙô chā-a, Hö-ö, hòṅ hĕng mitööm in höngngöh el talöökö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index