Search form

Ranehlö 2

1Keuheūten ngaich ngam halīöngö töngam tumlat inrē, ṙòkhöre inrē nup aṅ u. 2Im sinātö sakāmö nö keuheūten ngam Tēv tö la-enre nup vahīlö Ò; heūheure Anga-aṅ ngaich im sinātö sakāmö nö inup la-en re nö ṙòkhöre nup vahīlö Ò. 3Ngaich ngam Tēv nö hakôlò ngam sinātö sakāmö, ane inrē ha-etlö e: pòn hē e Anga-aṅ nö heūheure nö inup la-enre nö ṙòkhöre nup vahīlö ngam Tēv töngāchö vinī-iṅ inrē. 4Në nun ineūkö inlahen ngam halīöngö töngam tumlat inrē hē u misī nö vīlöngö,

Ngam Panò-òṅ I Ēten

Ik sakāmö ngam Mā Tēv nö vī halīöngö tumlat inrē. 5Öl misī nö chōnu el kahôyö nö el tumlat, öl inrē nö kun chōnu el kahôyö tö sīöplö: pò ngam Mā Tēv nö öt vīten e nö kumṙah nö ikui ngam tumlat, ane inrē öt hĕngtak tarik misī nö ul ngam tumlat; 6Meutlö pöri ök vang vaneūkö nö ṙā-ang el tumlat; ngaich hamakngökūö ngam tumlat, nö ṙòkhöre. 7Ngaich ngam Mā Tēv nö vī tarik tö aṅ pinṙōngö ngam tumlat, uhômhöt elmeh ò ngaich tö unhômö aṅ i nômö; ngaich ngam tarik nö tö-aṅ. 8Ngaich ngam Mā Tēv nö vītö ök panô-òṅ lā chuhöt, i Ēten; in e tī Anga-aṅ nö ṙātö ngam tarik ngam vahī Ò. 9Löklö el tumlat tī ngam Mā Tēv nö asīöp chōn nup tövāyö mineūkö tölöök inrē nö nyā-aṅkūö; ellōn ngam panô-òṅ ök chōn nômö, ane inrē ök chōn inkāha tölöök tötlöök inrē.

10Hĕng ök tahël löknyö ël Ēten nö hamak ngam panô-òṅ; ngaich ṙā-ang in e nö parāti, ngaich vītöre nö fënö kui. 11Pisòn minënyi ök raneh: angū-ö ök mahavīlö ök panam Havila nö keuheūtlöre, i chūök humlum; 12Ngaich öp humlum ngam panam angū-ö nö tölöök: umuh Tilīöm ane inrē ihong Ònik. 13Kihòn minënyi inrē ngam innëtö tahël: angū-ö ök mahavīlö ngam panam Kus nö keuheūtlöre. 14Hitiköl minënyi ök linūöyö tahël: angū-ö ök lamöknyökūö Asirīa. Yufratīs inrē ök finënö tahël.

15Ngaich ngam Mā Tēv nö kē ngam tarik, ngaich ṙāten ò nö el ök panô-òṅ Ēten, nö ūlö e aṅtö e inrē. 16Ngaich tölṙô ngam tarik ngam Mā Tēv, nö ngöṙô, Chuhēṙenkūö man nyā minë chōn ël ngam panô-òṅ: 17Ngam chōn pöri inkaha tölöök tötlöök inrē, uh më-eṅ nyā-aṅ in ò: pò meh min kô-en kapah ip sakāmö meh öm nyā aṅ in ò.

18Ngaich ngam Mā Tēv nö ngöṙô, Öt tölöök ön yē ngòh tarik nöng hĕng taka; hòṅ vīlö öp hamòlṙen ò Chin öp tösā ò. 19Ngaich ngam Mā Tēv nö löklö el tumlat tī nö vīlö töfënö kalröön aṅ ngam kahôyö, chëhechōn inrē aṅ ngam kuföt; ngaich kēten u nö i ngam tarik nö meuk ṙô re anga-aṅ nö havëkö u: ngaich öp töng ṙô ngam tarik nö kaheuk minë tö-aṅ chehen, anū-ö ngaich minë-eny. 20Kētö minë-eny nup nuā ngaich ngam tarik nö ṙòkhöre, minë chehechōn inrē aṅ ngam kuföt, minë töfënö kalröön inrē aṅ ngam kahôyö; ötkôti pöri öp hamòlṙen ngam tarik öp tösā ò. 21Ngaich ngam Mā Tēv nö vīten ök tölapat inṙôhò nö im tarik, haṙòh ngaich anga-aṅ; ngaich Anga-aṅ nö kē aṅ i nup ranūmö ò hĕng, ngaich haliptökūö ngam alaha nö ṙënngen e: 22Ngaich ngam ranūmö, ngam tökē-ĕ töngam Mā Tēv nö ṙā-ang ingam tarik, vī-i e Anga-aṅ nö kikānö, ngaich kēten ò nö im tarik. 23Ngaich ngöṙô ngam tarik, Tangë ön ngih aṅ i tangë chu, alaha inrē aṅ i alaha chu, kikānö invëka an min, pòn kēnyu anga-aṅ nö ṙā-ang i kikōnyö. 24Lökten ön min ngòh tarik nö ṙāngö yöngre kikōnyö yöngre kikānö inrē, ngaich haköpngöre min nö im pīhöre: ngaich chā-a min nö hēngö alaha. 25Nëtre taka cha-a nö lichôi, ngam tarik ngam pīhö ò inrē, ngaich hö-ö nö sirōngkūö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index