Search form

Ranehlö 20

Aprahām Nāṅ Apimelek

1Ṙa-ang muh Aprahām nö kiröönngöre nö kū-ö tö öp panam lā lòhngö, ngaich iyöng hôi Kates, Sur inrē; kiröönngöre angā-aṅ ngaich nö i Kērar. 2Ngaich ngöṙô Aprahām tök pīhöre Sëra, Kanānö chu ana: ngaich ök rācha Apimelek aṅ Kērar nö tīnhanga, ngaich kē-ĕ Sëra. 3Yih pöri ngam Tēv nö in Apimelek tö hatööm nö i heūvö, ngaich ngöṙô tö ò, Yĕh meuk, töng kupah man öre öm tarik, kūö ngam kikānö ngam kahë meh; pòn pīhö öp tarik angā-aṅ. 4Hö-ö pöri Apimelek nö yih nö röhta nö in ò: ngaich ngöṙô angā-aṅ, Mā, fëlngö tölöök Ömeh mumā-aṅ tarik? 5Öt kahngôre ang nö ngöṙô tö chu, Kanānö chu ana? Kônyô angā-aṅ inrē töre nö ngöṙô, Kanônyö chu ana: i lanöökö ellōnre chin öt chanôchö eltīre inrē öich ngatī. 6Ngaich ngam Tēv nö ngöṙô tö ò nö i heūvö, Hôṅ, akahalōn Chin tö meh ngatī i lanöökö ellōnre, ngaich ṙāpö meh Chū-ö inrē ṙā-ang im kanöölö fālen in Chu: lökten Chin öt halöngngen meh lūölken ò. 7Lökten yĕh ngaich havantö ap pīhö ap tarik; tön pròfĕt apa, vë-elkui meh ap min, ngaich aṅ min më-eṅ: ngaich yē meh rö-ö havanten ò, akahalōn më-eṅ tö meh min kô-òngvah kapah, më-eṅ ṙòkhöre inrē yip töng më-eṅ meh.

8Ka-euilökūö tö peuheū ngaich Apimelek nö chōholre, ngaich havëtö yik kūön alahare nö ṙòkhöre, keuheūtnyöre ṙô ngaich angā-aṅ tö u nö el nang cha: ngaich yik tarik nö pa-ekūö takô. 9Havëten Aprahām ngaich Apimelek, ngaich ngöṙô tö ò, Asūöng angū-ö tī meh tö ih? Ip yòh öich köölö fālen in meh, tö lökten meh kētö tökiröng tökööl ikui chu, ikui ngih pūlngö chu inrē? Ngaich tī man in chu tö la-en nup tö uh öre nö tī meh. 10Ngaich Apimelek nö ngöṙô tö Aprahām, Suh ap maheuṅk meh, tö lökten meh ngatī tī tö e? 11Ngaich ngöṙô Aprahām, Pò chu ngölōn, Kô-en ap öt pinhë-eṅ ngam Tēv nö hö-ö nö ing panam, ngaich chā-a min nö fëlngen chu nökūö ngam pīhö chu. 12Kô-en an inrē nö kanānö chu, kikānö kūön öp kikōnyö yöng chu, hö-ö pöri nö kikānö kūön öp kikānö yöng chu; ngaich angā-aṅ nö pīhö chu: 13Chalô tö e, hē ngam Tēv nö hōḵten chu ṙāngö patī öp yöngre, ngaich ngöṙô chū-ö tö ò, Ngih ön min miṙēlōn meh hameuktö meh in chu; ngöṙô pömchö min tö chu, ip töng panam chūök hā yih, Kanônyö chu ana. 14Ngaich Apimelek nö kēḵ sīṅp, kōiny nuā inrē, kikōnyö mahalanṙen, kikānö mahalanṙen inrē, ngaich kēḵten cha nö in Aprahām, ngaich havanten Sëra, ök pīhö ò nö in ò. 15Ngaich Apimelek nö ngöṙô, Yĕh meuk, ikūö meh an ngam panam chu: iyöng in e, ip chūök lōn meh. 16Ngöṙô inrē angā-aṅ tö Sëra, Yĕh meuk, ngaich chin hĕng köiny tī tö rupīö im kanônyö meh: yĕh meuk innyatngömat meh ön, i mat yip hol meh nö ṙòkhöre; i kūö tamaṙôngö man ngaich halöökö. 17Ngaich Aprahām nö vë-ekūö ngam Tēv: ngaich ngam Tēv nö lööken tī tö Apimelek, tök pīhö ò inrē, kikānö mahalanṙen ò; ngaich chā-a nö hakūöntö nyīö. 18Pò ngam Tēv nö haköpngökūö chūök kanūönö yik aṅ patī Apimelek nö ṙòkhöre, kūö ök pīhö Aprahām ang Sëra.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index