Search form

Ranehlö 21

Kayônyuvö Ang Isāk

1Ngaich sā ṙô re ngam Tēv nö chöhken Sëra, ngaich ngam Mā Tēv nö tī-iv nö in Sëra sā ṙô Ò sin nö ngaich. 2Pirūkö nyīö ngaich Sëra, ngaich kayôḵnyö nyīö kikōnyö kūön Aprahām, i kanöinyö ò, ik ṙētak ṙô ngam Tēv tö ò. 3Ngaich Aprahām nö kaheuk minënyö ök kūön ò nyīö kikōnyö nö Isāk, ök tökayôḵnyu nö kūön ò, tö Sëra. 4Ngaich Aprahām nö tunyinyngö ök kūönre kikōnyö Isāk, hē ò nö hëvhör sumkam ṙēti, sā inchöngten ò tö ngam Tēv. 5Hēngòng samyeūheu ngaich Aprahām nö köiny, hē ök kūön ò kikōnyö Isāk nö fötnyu nö kūön ò. 6Ngaich ngöṙô Sëra, Vīten chu an ngam Tēv hayīölkūö; ṙòkhöre yip min hamang nö holṙô chu hayīölkūö. 7Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Achīö ökvö tö ṙô-òv nö in Aprahām, tö Sëra nö hapō nyīö? Tön ngaich chin yih kayôḵnyö kūön ò tö nyīö kikōnyö i kanöinyö ò. 8Pōyö ngaich ök nyīö, ngaich ṙā-aikūö nö pō: ngaich Aprahām nö vī tökiröng nāhaṅl im sakāmö hē Isāk nö ṙā-aikūö nö pō.

Ha-ōṙiyö Hakār Nāṅ Ismael

9Ngaich Sëra nö meuk ök nyīö kikōnyö kūön Hakār ök aṅ Aikup, ök kayôḵnyö ò nö kūön Aprahām, nö miyëṙen. 10Lökten angā-aṅ nö ngöṙô tö Aprahām, Kavalngö ngòh töhakövö man kikānö tö ngam kikōnyö kūön ò inrē: tön ötkô ön ngòh nyīö kikōnyö kūön ngòh töhakövö kikānö nö amīnu nö hol ngòh kūön chu kikōnyö, ngòh Isāk. 11Ngaich angū-ö nö ikuö Aprahām nö miṙivlōn, kūö ök kikōnyö kūön ò. 12Ngaich ngöṙô ngam Tēv tö Aprahām, Uh an yēḵ nö miṙivlōn nö ikūö meh tökūö ngam nyīö kikōnyö, kūö ngam haköv meh inrē kikānö; i nup ṙô Sëra tö meh, hang ṙô ò; tön in Isāk ap kūön meh min nö havëka. 13Ane Chin inrē, vīlö ngam kikōnyö kūön ngam töhakövö kikānö nö mumā-aṅ tarik min pòn kūön meh angā-aṅ. 14Ka-euilökūö ngaich Aprahām nö chōholre tö peuheū, ngaich kēḵ rôtī, hĕng ök uk inrē chūök mak, ngaich kēḵtö e nö in Hakār, hakeunlö e nö elranôṙö ò, tök nyīö inrē, ngaich tīnngörit ò: kiröönngöre ngaich angā-aṅ, ngaich nöng ötkamngu kū-ö nö elinchōn Pirsipā.

15Ngaich ök mak el ök uk nö keuheūt, ngaich angā-aṅ nö kavalngö ök nyīö nö elkatòh tölāt chōn. 16Kiröönngöre angā-aṅ, ngaich ūichngöre nö lāmuh tö ò nö löökö rôvat, sā rô-òl rāyö linreny: ngöṙô ngaich angā-aṅ, Uh chin ngëichngö kinpāha ngam nyīö. Ūichngöre ngaich anga-aṅ nö lāmuh tö ò; kaknyöre ngaich nö pōitô, ngaich peuiny. 17Ngaich ngam Tēv nö hang ṙô ngam nyīö kikōnyö; ngaich ök ma-ahānga nö löktö el halīöngö ṙô nö havëken Hakār, nö ngöṙô ò, Hakār, asuh ap kanihngen meh? Um pa-ekūö, tön hāngöṙô ap nyīö kikōnyö, nöng i chūökre, töngam Tēv. 18Chōholre, hachohlö ngam nyīö kikōnyö, ṙapken ò eltīre, tön vīlen ò Chin min nö tökiröng mumā-aṅ tarik. 19Mëichlö mat ò ngaich ngam Tēv, ngaich angā-aṅ nö meuk ök mak tö-ūlö; kiröönngöre angā-aṅ ngaich; ngaich hatööḵlö ök uk tö mak, ngaich ha-òk ök nyīö kikōnyö. 20Ngaich ngam Tēv nö holtöṙah ök nyīö kikōnyö, pōyö anga-aṅ ngaich; ngaich iyöng elinchōn angā-aṅ, kētöre ngaich nöng lumreny. 21Ngaich iyöng elinchōnngö Paran angā-aṅ: ngaich ök yöng ò kikānö nö kēḵ pīhö ò nö ṙā-ang Aikup.

Kinlēḵngô I Kūö Nā Aprahām Nāṅ Apimelek

22Chalô tö e, hē e, tö Apimelek, Fīkòl inrē ök makūö kumyung yik tömaṙôngö, nö vë-ekūö Aprahām, nö ngöṙô, Inmeh an ngam Tēv i nup taṙòkhöre vahīṙen meh: 23Lökten man kilēḵngôre in chu ihih, im Tēv, tö meh min öt michīlṙen in chu, unrēhĕn ip kūön chu kikōnyö, unrēhĕn ip kūön ap kūön chu kikōnyö: sā ap neūkölōn pöri tī chu ngaich in meh, ngatī tī më-eṅ min tö chu, töngam panam inrē ngam chūök meh rahëichtaṙen iyöng. 24Ngaich ngöṙô Aprahām, Kilēḵngôre chin min. 25Ngaich Aprahām nö vëken Apimelek, kūö ök tö-ūlö mak, ök filiny yik kūön Apimelek nö kēḵĕ. 26Ngaich ngöṙô Apimelek, Öt akahalōn chin töp töfāluṙen tö e, ötrēhĕn më-eṅ vë-eny nang chu; öl chin rēhĕn hāngö e, höng ing töngamuh. 27Ngaich Aprahām nö kēḵ sīṅp, kōny nuā inrē, ngaich cha-a nö kilēḵngôre nö nët taka. 28Sat nòng kan sīṅp töṙātu tö Aprahām, aṅ i nuk sīṅp, nö haköösiṙen. 29Ngaich Apīmelek nö ngöṙô tö Aprahām, Asuh manah ön në kan sīṅp tösat nòng, minë töhaköösiṙen tö meh? 30Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Anū-ö nun në tösat nòng kan sīṅp tökēḵĕ tö meh nö ṙā-ang eltī chu, hòṅ e min nö mahameukten chu, öich amul ngih mak. 31Lökten angā-aṅ nö kaheuk minë-eny ök chūökö nö Pirsipā, pòn in e cha-a nö nët tak nö kilēkngôre. 32Ngatī chā-a nö vī kinlēḵngô nö i Pirsipā: chōholre ngaich Apimelek, Fīkòl inrē ök yöngkūö kumyung, havantöre chā-a ngaich nö i panam Filistain. 33Ngaich Aprahām nö teūich ök chōn tamaris nö i Pirsipā, ngaich havëkö minë-eny ngam Mā Tēv, ngam tö örheūheu-aṅ nö Tēv. 34Ngaich ṙōl sumkam Aprahām nö rahëichtaṙen nö iyöng im panam Filistain.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index