Search form

Ranehlö 22

Tölô Aprahām Tö Ngam Tēv Nö Kēḵten Isāk

1Chalô ngaich tö e, unôich tö në, töngam Tēv nö kalaha Aprahām, nö ngöṙô tö ò, Aprahām, ngaich ngöṙô anga-aṅ, Ihih chini. 2Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Kēḵ ap kūönre man kikōnyö; ap töng hĕng maneuk kūön meh kikōnyö ap hanāngenlōn meh, ang Isāk, kiröönngöre më-eṅ ip panam Mōrīa; in e kēḵten ò nö töföngö tökētu nö ikui nup rôngö nup ṙô Chu min tö meh. 3Ka-euilökūö ngaich Aprahām nö chōholre im peuheū, ngaich hanāmlö uk ök köttö, ngaich nëttak nak ṙāl tarik hol ò, nö ngô-òṅ, tö Isāk inrē ök kikōnyö kūön ò; ngaich fung nuk ngòh töföngö tökētu, hōklöre ngaich, ngaich chuh ip chūökö, ök ṙô ngam Tēv tö ò. 4Im linūöi sumkam ang Aprahām nö môklökūöre, ngaich meuk ngam chūökö nö marôvat. 5Ngaich Aprahām nö ngöṙô tö nak ṙāl tarik ò, Höngngöh nan ihih, holtöṙah ngam köttö, ngaich āyö töng nyīö kikōnyö ai chuh umū-aṅ; ngaich salām āyö min, ngaich yih min hēk in nāṅ. 6Ngaich Aprahām nö kēḵ ök ngòh töföngö tökētu, ngaich hakeunlen Isāk tö e, ök kūön ò kikōnyö, kē ök tameūyö angā-aṅ nö eltīre tök surītö inrē; ngaich nëtre taka cha-a nö kiröönngöre. 7Ngaich Isāk nö vë-ekūö Aprahām ök yöng ò kikōnyö, nö ngöṙô, kayöngö; ngaich ngöṙô angā-aṅ, Ihih chini, kakūönö. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Yĕh meuk, ngam tameūyö tö ngam ngòh inrē: isuh pöri öp kūön sīṅp nö töföngö tökētu? 8Ngaich ngöṙô Aprahām, Kakūönö, meukṙenre an min ngam Tēv tö kūön sīṅp nö töföngö tökētu: lökten cha nö nëtre taka nö kiröönngöre.

9Ngaich yih nö ik chūökö ṙô ngam Tēv tö ò; ngaich Aprahām nö vīlö tahāklö nö umuh, ngaich ṙāḵ nuk ngòh nö lēn, nyëkö Isāk ök kikōnyö kūön ò, ngaich haṙōlngen ò, nö el ök tahāklö ikui nuk ngòh. 10Hanyāṅklö këlre ngaich Aprahām, ngaich kē ök surītö nö hòṅ fëlngö ök kikōnyö kūönre. 11Ngaich ök ma-ahānga ngam Mā Tēv nö löktö el halīöngö ṙô nö havëken ò, nö ngöṙô, Aprahām, Aprahām: ngaich ngöṙô anga-aṅ, Ihih chini. 12Ngaich ngöṙô Anga-aṅ, Uh man ṙātö eltīre im nyīö kikōnyö, um rēhĕn tinī-iv in ò, tön ngaich Chin akahalōn tö meh pa-ekūö töngam Tēv, yĕh meuk tömeh ötma-iṅ ngam kikōnyö kūönre, ngam aṅ in Chu, kikōnyö kūön meh töng hĕngmaneuk. 13Môklökūöre ngaich Aprahām, ngëicha ngaich, ngaich meuk ök kōiny kūön sīṅp nö lā uk ò nö vönngö sinrōl nö el tökihngen: kiröönngöre ngaich Aprahām nö kē ök kōiny kūön sīṅp, ngaich kēten ò nö töföngö tökētu nö ṙënngen ök kikōnyö kūön ò. 14Ngaich Aprahām nö kaheuk minënyö ök chūökö nö Yāvē chireh, sā ṙô e töngamuh, im rôngö ngam Mā Tēv ap min nö meuktuṙen.

15Ngaich löktö el halīöngö ṙô ök ma-ahānga ngam Mā Tēv nö havëken Aprahām im innët heuh, nö ngöṙô. 16Inre ṙô Chin kilēḵngôre, ngöṙô ngam Mā Tēv, pò meh ngaich tī tö e, ngaich ötma-iṅ ngam kikōnyö kūön meh, töng hĕngmaneuk kūön meh kikōnyö. 17Im inkôlò Chin hakôlò meh, i ṙinūöhöl ṙôken Chin öich ṙūölö ṙôken ngam kūön meh sā taneūsömat ngam halīöngö ane inrē sā kuyāyö ngam kūö mai; hayōm kūö inkūp yip tökunyāha elmat an min ngam kūön meh: 18Ane inrē im kūön meh min mumā-aṅ tarik ngam tumlat nö tökôlò, pò meh hang ṙô Chu. 19Havantöre ngaich Aprahām nö i nak ṙāl tarik; chōholre ngaich chā-a, ngaich holre nö chuh Pirsipā; ngaich Aprahām nö iyöng Pirsipā. Mikūönö Nāhōr 20Chalô tö e unôichrit në, tö e nö vënyu nö in Aprahām, nö ngöh, Yĕh meuk. Milka, kayôḵnyö kūön Nāhōr ap inrē angā-aṅ, ap kahëm meh; 21Us ap lanòh ò, Pus kahëm ò, Kemuel inrē, ap kikōnyö yöng Arām; 22Cheset, Hasō, Piltas, Chitlaf, Petuel inrē. 23Hakūönten Repëka ngaich Petu-el: Chā-a yin vē hëvhör tak kayôḵnyö Milka nö kūön Nāhōr, ök kahëm Aprahām. 24Ngaich ök pīhö ò töl, ök tö minënyu tö Reūmā, kayôḵnyen Tēpā, Kaham, Tahas, Ma-aka inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index