Search form

Ranehlö 23

Kapah Sërah Havāha Chūök Inulngö Tö Aprahām

1Ngaich ök nômö Sëra nö hēngòng nët anāi sat samyeūheu: anū-ö nun samyeūheu nômö Sëra. 2Kapah ngaich Sëra nö i Kiriatarpā (angū-ö an Hëpròn) i panam Kanā-an: ngaich Aprahām nö yih nö haṙīvölōn tö Sëra, nö peūnyan inrē. 3Ngaich Aprahām nö chōholre nö ikūö ök kupahre, ngaich vë-ekūö yik kūön Het, nö ngöṙô. 4Öt aṅhih chin chū-ö, ane inrē töng rahëichtaṙen iyöng in yīö: kētö chūök tī chu yin lāpngöre in yīö nö amin chu, hòṅ chu lāpngö kupahre öich hanyatngö matre. 5Ngaich yik kūön Het nö sapṙô Aprahām nö ngöṙô tö ò, 6Më-eṅ mā chu, hangihtöre tö ṙô ih, tökalēḵ man më-eṅ mā öm in ih. Lāpngö kupahre man, atöllö chūök tīre ikui kupah ih; öt hĕngtak min tö ih mam-iṅ kui kupahre, hòṅ meh pöri lāpngö kupahre. 7Chōhlore ngaich Aprahām, ngaich sōntökūöre nö iyik tarik aṅ ngam panam, chā-a yik kūön Het. 8Ngaich vë-ekūö cha angā-aṅ, nö ngöṙô, Yē e nö lōn yīö tö chu lāpngö kupahre, öich hanyatngö matre, hang ṙô chu yin, ngaich vë-elkui chu in Efròn, ap kikōnyö kūön Sohār. 9Hòṅ ò nö kē-ĕkūö chu töp kinlūhuh Makpela, ap in ò, ap i tinṙôkngö öp panô-òṅ ò; hökngö ṙô ò, nö asööḵṙôre töṙāi e nö kētö e nö inchu, nö amin chu, öich elṙôngö yīö, nö chūök lināphanga. 10Ūichhaka ök Efròn nö elṙôngö yik kūön Het, nö rònglen hē e: ngaich Efròn ök aṅ Hitait nö sapṙô Aprahām nö ikūö yik kūön Het, ikūö cha nö ṙòkhöre yik kumhëthötre nö ikūö inkūp ök el panam ò, nö ngöṙô. 11Mā chu; hang ṙô chu, kētö ap panô-òṅ chin in meh, ap kinlūhuh ël e inrē, kētö e chin in meh ikūö vē kikōnyö kūön vē tarik chu: lāpngö kupahre man ngaich. 12Sōntökūönre ngaich Aprahām nö ikūö yik tarik aṅ ngam panam. 13Ngaich vë-ekūö Efròn angā-aṅ nö ikūö yik tarik aṅ ngam panam nö ngöṙô, Vë-ekūö meh chin, hang ṙô chu, yē meh öm hōḵ: hòṅ kētö ṙāi ngam taṙeū chin; kē-tö e in chu, ngaich möl chū-ö min lāpngö kupahre umuh. 14Ngaich Efròn nö sapṙô Aprahām, nö ngöṙô; 15Më-eṅ mā chu, hangihtöre tö ṙô chu: ngih töhĕng tamṙeū-eu panam, fënòng lumngan ṙāi tö rūpīö, asuh öng angū-ö nö in chu tö meh inrē? Lökten man lāpngö ngam kupahre. 16Ngaich Aprahām nö hang ṙô Efròn; kalah lumngan nuk rupīö ngaich Aprahām nö in Efròn Het, fënòng lumngan rupīö, töhalūöka nö rupīö nö i mī-inyih. 17Lökten ök taṙeū Efròn, ök i Makpela, ök lā kūö Mamrī, ök taṙeū tök kinlūhuh inrē in e, ṙòkhöre tönuk chōn nuk ël ök taṙeū, nuk mahavīlökūö e nö vinta, 18Nö haköpi ikūö yik kūön Het, nö amin Aprahām, ikūö yik taṙòkhöre kumhëthötre nö ik inkūp ök elpanam ò. 19Keuheūthëṙen angū-ö, ngaich möl Aprahām nö lāpngö ök pīhöre, ang Sëra nö el kinlūhuh ök taṙeū Mamrī (angū-ö an Hepròn), ip panam Kanā-an. 20Haköpiyö nö in Aprahām nö amin ò töyik kūön Het, ök taṙeū, tök kinlūhuh inrē ël e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index