Search form

Ranehlö 24

Kikānö Pīhö Isāk

1Köiny ngaich Aprahām, sööḵngö tö ṙētöre: ngaich ngam Mā Tēv nö hakôlò Aprahām nö i tökeuheūttöre. 2Ngaich ngöṙô Aprahām tök kūön alahare, ök mā nö i patī ò, ök mahayōm nuk taṙòkhöre in ò, Vë-ekūö meh chin, ṙātö eltīre man elkatòh takeun chu: 3Hōten meh chin chūöku ṙô kilēḵngôre im Mā Tēv, ngam Tēv ngam halīöngö, ane inrē Tēv ngam tumlat, tö meh min öm uh kēḵ pīhö ngòh kūön chu kikōnyö tö kikānö aṅ Kanā-an, vē tö iyöngö elṙôngö tö chu: 4Chuh panam chu pöri min më-eṅ, i yip mak alaha chu, öm kē pīhö Isāk, ngòh kikōnyö kūön chu. 5Ngaich ök mahalanṙen ò nö ngöṙô tö ò, Lohten ap kikānö min nö sōk nö tömrit chu nö chuh i ngih panam: kētö ngòh kikōnyö kūön meh hòng min chū-ö hēk im panam ngam ṙeūngö meh? 6Ngaich Aprahām nö ngöṙô tö ò, Haṙēmngenre man öm uh öm kētö ngòh kikōnyö kūön chu nö hēk nö umuh. 7Ngam Mā Tēv An, ngam Tēv ngam halīöngö, ngam kamëngen chu ṙā-ang i patī ök yöng chu, ṙā-ang ap panam chūök finötnyö chu, ngam vamë-ekūö chu inrē, ngam töchūökuṙô nö kilēḵngônre nö in chu, nö ngöṙô, Kēḵtö ngih Chin min panam ip kūön meh; tīntö ma-ahāngare An min nö urēhĕkūö meh ngaich më-eṅ min kē pīhö ngòh kūön chu kikōnyö ṙeū-eung muh. 8Ngaich yē ap kikānö min nö sōk nö tömrit meh, ngaich më-eṅ min höng tö keuheūten töngam töchūöku kinlēkngô chu; höng uh pöri më-eṅ kētö ap kikōnyö kūön chu nö umuh nö hēk. 9Ngaich ök mahalanṙen nö ṙātö tīre nö ellkatòh takeun ök yönṙenre Aprahām, ngaich chūöku ṙô nö kilēkngôre nö in ò tö inlahen e. 10Kē ūṅt ngaich ök mahalanṙen, söm nòng, aṅ inuk ūṅt ök yöngṙen ò; feus ngaich nö kiröönngöre, pòn eltī ò nö ṙòkhöre nuk inlānen ök yöngṙen ò, chōholre ngaich angā-aṅ, ngaich kiröönngöre nö chuh Mesapòtamia, ik elpanam Nāhōr. 11Ngaich angā-aṅ nö asulngö nuk ūṅt nö la elkahôyö ök elpanam, ranghö ök tö-ūlö mak, i ṙētak harap, ngam ṙētak yik kikānö nö kunyī-inyre nö fòk mak. 12Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Ō Mā Tēv, Tēv ap yöngṙen chu Aprahām, vë-ekūö Meh chin, tīntö tölöök taneūngen chu i ngih sakāmö, ane inrē hameuktö miṙēlōnre ip yöngṙen chu Aprahām. 13Yĕh meuk, sökhak chin ranghö ngam peūnyö; ngaich yip kikānö kūön yip tarik aṅ ngam elpanam nö kunyī-inyre nö fòk mak: 14Hökngen e pöchö, Hòṅ öp rēlö öp tö ngöh el nang töṙô chu min, Ṙātö ngam hanòk mak man, vë-ekūö meh chin, hòṅ chu òk; ngaich ngöṙô min angā-aṅ, Yĕh òk, töich kētö òk minë ūṅt meh inrē: hökngen ò pöchö nö angā-aṅ halēnngen meh nö lumnööṙö öp kūön alaha Meh Isāk; ngaich in e chū-ö min akahalōn tö Meh hameuktö miṙēlōnre ip yöngṙen chu.

15Chalô tö e, urēhĕkūö kinheūṅtö ṙô ò, yĕh meuk, tö Repëka nö kunyī-inyre, ök hakūöntö Petuel, ök kikōnyö kūön Milka, ök pīhö Nāhōr, kahëm Aprahām, nö kumtö hanòk mak nö elranôṙö ò. 16Tövāiyö mineūkö ök nö rēlö, töt chô-òv rēlö, öt rēhĕn nö hĕngtak tarik tö-akahakūö tö ò: ngaich peūtöre anga-aṅ nö ik peūnyö, ngaich hatööḵlö ök hanòk makre, ngaich peūlöre. 17Faltöre ngaich ök mahalanṙen nö höngkūö ò, nö ngöṙô; Vë-ekūö meh chin, kētö òk chu man tö mak rahëichyen tö aṅ ngam hanòk mak meh. 18Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Mā chu, yĕh òk: kurāten ngaich angā-aṅ nö ṙātö ök hanòk mak nö eltīre, ngaich kētö òk ò. 19Ngaich hē ò nö keuheūten nö kētö òk ò, ngöṙô ngaich anga-aṅ, Hòṅ tūök òk minë ūṅt meh chin inrē, hanöng saha u nö ngaich kūö. 20Kurāten ngaich angā-aṅ, ngaich asëngö aṅ ök hanòk makre nö ël tökachāvu, faltöre hēk nö ik mak nö fòk, ngaich fòk òk nuk ūṅt ò nö ṙòkhöre. 21Ngaich ök tarik nö tēltamat nö hatīönken ò; ma-iṅngenre nö öt ṙô-òv, nö hòṅ akahalōn yē ngam Mā Tēv nö hakôlò ngam kinröönngöre ò, yĕn rö-ö.

22Chalô tö e, tö kinheūṅtö kūö nuk ūṅt nö òk, töngam tarik nö kē humlum kinlong hĕng nòng töròngti kinlāha lumngan, nët nòng merkul kël ò inrē tösöm kinlāha lumngan nö humlum: 23Ngaich ngöṙô, Kūön chīö öm më-eṅ kikānö? Vë-ekūö meh chin, vë-eny nang chu. Chūöku hòng i patī ap yöng meh kikōnyö nö inchūöklö ih? 24Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö ò, Kikānö chin kūön Petuel öp kikōnyö kūön Milka, öich kayôḵnyö ò kūön Nahōr. 25Ṙūönyôre angā-aṅ tö ò nö ngöṙô, Hĕnghöre aṅhavin in tö tönyô kiyôp, pōyen inrē nya-aṅkūö u, urôhò inrē inchūöklö. 26Ngaich ngam tarik nö sōnngö kuire, nö salām ngam Mā Tēv. 27Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Tökôlò an ngam Mā Tēv ngam Tēv ap yöngṙen chu Aprahām, ngam töt ṙamāngö ngam miṙēlōnre, kanô-enre inrē nö lā ip yöngṙen chu: ngaich pöri chū-ö hachōtu töngam Mā Tēv el talöökö patī öp hanöng kisānö öp yöngṙen chu.

28Fal ngaich ök kikānö, ngaich vë-eny nang yik aṅ patī ök yöngre kikānö nö a-sā në ṙô. 29Hĕngtak ök kanônyö Repëka, Lēpān ök minënyö ò: ngaich ang Lēpān nö Falnyöre nö ik tarik, nö ik mak peūnyö. 30Chalô tö e, hē ò nö meuk ök kinlong tö nuk merkul kël nö i kël ök kanānö ò inrē, nö hang nuk ṙô ök kanānöre Repëka, nö ngöṙô, Ngöṙô öp tarik tö chu: ngaich yihtöre angā-aṅ nö ik tarik; yĕhmeuk, sökhaka anga-aṅ nö inuk ūṅt nö ik peūnyö. 31Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Kuhēthötre man, më-eṅ tökôlò aṅ im Mā Tēv; kūöyòh öm höng sökhaka lā el kahôyö? Tön ngaich chin lēnötī töp patī, tö chūök minë ūṅt inrē. 32Kuhēhötre ngaich ngam tarik nö el patī, ngaich lihngö inmöpṙat nuk ūṅt, kētö tönyô kiyôp angā-aṅ nyā-aṅkūö nuk ūṅt inrē, mak sanöich röön ò, sanöich röön yik tarik hol ò inrē. 33Ngaich ṙātu nö ikūö ò nuk nya-aṅkūö: ngöṙô pöri angā-aṅ, Öthòṅ nyā chin, hanöng saha chu vënyö öp röönöre. Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Ṙô-òv man yĕh.

34Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Kūön alaha Aprahām chin kòl. 35Hakôlò ap yöngṙen chu An ngam Mā Tēv nö pōyen tī; ngaich ap nö vītöre nö kiröng: ngaich kē-ĕkūö ò tö nuā, sīṅp inrē, rupīö, humlum inrē, kikōnyö mahalanṙen, kikānö mahalanṙen inrē, ūṅt, köttö inrē. 36Ngaich Sëra öp pīhö öp yöngṙen chu nö kayôḵnyö nyīö kikōnyö kūön ap yöngṙen chu, hē Sëra nö ngaich nö köiny: ngaich in ò tī anga-aṅ nö kētö nup taṙòkhöre chehenre. 37Ngaich ap yönṙen chu nö hōten chu chūöku ṙô kilēḵngôre, nö ngöṙô, Uh man kē pīhö öp kikōnyö kūön chu tö aṅ i yip kikānö kūön aṅ Kanā-aṅ, yip tö-iyöngö kūö panam tö chu: 38Kiröönngöre pöri më-eṅ kuṙòh ip patī ap yöng chu, i yip makalaha chu, öm kē pīhö ngam kūön chu kikōnyö. 39Ngaich ngöṙô chū-ö töp yöngṙenre, Lohten ap min kikānö nö öt hòṅ tömrit chu. 40Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö chu, Tīntö ma-aṅhānga an min ngam Mā Tēv nö hol meh, hakôlô el talöökö meh inrē, ngam tölökökūö tö chu; ngaich më-eṅ kē pīhö ngam kūön chu kikōnyö ip hanöng kisānö chu, i patī ap yöng chu inrē. 41Ngaich möl më-eṅ min keuheūten töngam töchūöku kinlēḵngô chu, yē meh sölta ip hanöng kisānö chu; ngaich yē cha nö öt kētö kikānö nö in meh, ngaich më-eṅ min höng tökeuheūten töngam kinlēḵngô chu.

42Ngaich chū-ö taheui löö ip mak peūnyö, ngaich ngöṙô, Ō Mā Tēv, Tēv ap yönṙen chu Aprahām, yē Meh töngamuh hakôlò el talöökö chu ngam lahök chu: 43Yĕh meuk, sökhak chin i ngih mak peūnyö; ngaich hökngen e pöchö, hòṅ öp rēlö kikānö öp yamih nö fòk mak, öp töngöh elnang min töṙô chu, Vë-ekūö meh chin, kētö òk chu man tö mak rahëichyen aṅ ngam hanòkmak meh; 44Ngaich ngöṙô min angā-aṅ tö chu, Òk nyöre yin tö meh, ngaich fòk òk minë ūṅt chū-ö min inrē: hökngen ò pöchö yēḵ angā-aṅ kikānö, halēnngen ngam Mā Tēv nö lumnöö öp kikōnyö kūön öp yöngṙen chu.

45Ngaich urĕh tökinheūṅtö ṙô chu vë-ekūö ellōnre, yĕh meuk, yih ngaich Repëka nö kumtö ök neu-euṅ elranôṙö ò; ngaich peūtöre angā-aṅ nö ik mak peūnyö, ngaich fòk mak, ngaich ngöṙô chū-ö tö ò, Vë-ekūö meh chin, höktökūö chu òk. 46Kurāten ngaich angā-aṅ, ngaich ṙātö ök neū-euṅre nö ṙā-ang elranôṙöre; ngaich ngöṙô Òk man yĕh, kētö òk minë ūṅt meh chin min inrē: ngaich òk chū-ö, ngaich anga-aṅ inrē nö ha-òk nuk ūṅt chu. 47Ngaich hatönö ò chū-ö, öich ngöṙô, Kūön chīö öm më-eṅ kikānö? Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Kūön Pe-tuel, öp kikōnyö kūön Nāhōr, öp kayôḵnyö Milka nö in ò: ngaich chū-ö halökhöt elmeh ò tö kinlong, kalonghöt kël ò inrē tö minë merkul. 48Sōntökūöre chū-ö ngaich, ngaich salām ngam Mā Tēv, ngaich eū ngam Mā Tēv, ngam Tēv ap yöngṙen chu Aprahām, ngam mahachōten chu el ngam tölöng talöökö öich kē ngam kikānö kūön kahëm ap yöngṙen chu nö lumnööṙö-öp kikānö kūön kahëm ap yöngṙen chu nö lumnöörö öp kikōnyö kūön ò. 49Vë-enynang chu man, yē meh min töngamuh aṙē-ĕlōn, kô-en tī inrē ip yöngṙen chu, Vë-enynang chu yĕn rö-ö; hòṅ chu kānngöre lā hāmö, hēk lā tavē.

50Ngaich nā Lēpān nā Petuel nö ngöṙô nö sapṙô, Lamöknyö im Mā Tēv ön angū-ö: ötkô an ṙô tö töchōich hēk tölöök ai in meh. 51Yĕh meūkö Repëka man nö ikūö meh, kē an, ngaich kuṙòh, hökngen ò nö pīhö ap kikōnyö kūön ap yöngṙen meh sā ṙô ngam Mā Tēv nö ngaich.

52Chalô tö e, hē ngam kūön alaha Aprahām nö hang minë ṙô cha, sōntökūöre ngaich anga-aṅ nö i ngam Mā Tēv nö el tumlat. 53Ngaich ök mahalanṙen nö kēnyö nuk rupīö yanöötö, humlum inrē yanöötö, hilā inrē, ngaich kētö u nö in Repëka: kētö töpōiṙāi anga-aṅ inrē chehen nö ik kanônyö ò, ik kikānö yöng ò inrē. 54Nyā chā-a ngaich, òk inrē, angā-aṅ tö yik tarik hol ò inrē, ngaich hĕng mitööm nöng ngöh; ka-euilökūö chā-a ngaich nö chōholre tö peuheū, ngaich ngöṙô anga-aṅ, Tīnngen chu ngaich ip yöngṙen chu. 55Ngaich ök kanônyö ò tök kikānö yöng ò inrē nö ngöṙô, Hökngen ngam kikānö nyīö nö ngöh nö in ih haroh tum sumkam, lahë nöng söm; unôichrit e möl angā-aṅ min nö kiröönngöre. 56Ngaich ngöṙô angā-aṅ tö cha, Uh chin asāni, meuk ngam Mā Tēv nö ngaich nö hakôlò talöökö chu; tīnngen chu hòṅ chu kiröönngöre ip yöngṙenre. 57Ngaich ngöṙô cha-a, Havëtö ap nyīö in kikānö, hatöntöre inrē elvang ò. 58Havëten Repëka cha-a ngaich, ngaich ngöṙô ò, Hōḵ ömeh kiröönngöre i ngòh tarik? Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Hōḵ chin. 59Ngaich chā-a nö tīnngen Repëka ök kanānö cha, tök maharūkan, tök kūön alaha Aprahām, tö yik tarik ò inrē. 60Ngaich chā-a nö hakôlò Repëka, nö ngöṙô tö ò, Më-eṅ kanānö ih, yöng yip tököṅnyu man yēḵ tösöm köṅny, hökngen ap kūön meh nö hayōm kūö inkūp yip tökunyāha el mat tö cha. 61Chōholre ngaich Repëka, tö yik kikānö kūön alaha ò inrē, ngaich chā-a nö i uk nuk ūṅt, ngaich tömrit ök tarik: ngaich ök mahalanṙen nö kē-ĕ Repëka, ngaich kiröönngöre.

62Ngaich Isāk nö yih nö löktö el talöökö Pirlahairōi; pòn iyöng ip panam lā lòhngö. 63Ngaich kunyī-inyre Isāk nö el kahôyö tö hē el harap nö chöh ellōnre: ngaich angā-aṅ nö chingôhòlkūöre, ngaich ngëcha, ngaich, yĕh meuk, yih nuk umuh ūṅt. 64Chingôhòlkūöre ngaich Repëka, ngaich hē ò nö meūkö Isāk, yôkti ngaich angā-aṅ nö ṙā-ang uk ök ūṅt. 65Ngaich ngöṙô angā-aṅ tök mahalanṙen, Achīö Asuh ang ngòh tarik, mahavötköre nö el kahôyö nö höngkūö hī? Ngaich ök mahalanṙen nö ngöṙô, Angā-aṅ an yöngṙen chu: kē ök kinṙulkuire ngaich angā-aṅ, ngaich kahumngöre. 66Ngaich ök mahalanṙen nö vë-eny nang Isāk nö keuheūtnyöre ṙô tö inlahen tīre. 67Ngaich Isāk nö kēhĕtnen ò nö el inrūkui ök yöngre kikānö Sëra, ngaich kē-ĕ Repëka, ngaich angā-aṅ nö pīhö ò; hāngenlōn angā-aṅ tö ò: ngaich ang Isāk nö haṙāmölōn unôichrit kinpaha ök yöng ò kikānö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index