Search form

Ranehlö 24:14

14Hökngen e pöchö, Hòṅ öp rēlö öp tö ngöh el nang töṙô chu min, Ṙātö ngam hanòk mak man, vë-ekūö meh chin, hòṅ chu òk; ngaich ngöṙô min angā-aṅ, Yĕh òk, töich kētö òk minë ūṅt meh inrē: hökngen ò pöchö nö angā-aṅ halēnngen meh nö lumnööṙö öp kūön alaha Meh Isāk; ngaich in e chū-ö min akahalōn tö Meh hameuktö miṙēlōnre ip yöngṙen chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index