Search form

Ranehlö 24:7

7Ngam Mā Tēv An, ngam Tēv ngam halīöngö, ngam kamëngen chu ṙā-ang i patī ök yöng chu, ṙā-ang ap panam chūök finötnyö chu, ngam vamë-ekūö chu inrē, ngam töchūökuṙô nö kilēḵngônre nö in chu, nö ngöṙô, Kēḵtö ngih Chin min panam ip kūön meh; tīntö ma-ahāngare An min nö urēhĕkūö meh ngaich më-eṅ min kē pīhö ngòh kūön chu kikōnyö ṙeū-eung muh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index