Search form

Ranehlö 26

Iyöng Kērār Ang Isāk

1Ngaich inyāchö ök umuh im panam, tahëng tök raneh inyāchö hē nuk sakāmö Aprahām. Ngaich Isāk nö chuh ik rācha yik aṅ Filistain ang Apimelek nö i Kērar. 2Ngaich ngam Mā Tēv nö meūkö tö ò, ngaich ngöṙô, Uhman chuh Aikup; iyöng im panam ngam ṙô Chu tö mehː 3Rahëichtaṙen iyöng i ngih panam, holtörah meh Chin min, hakôlò meh inrē; pò Chu min in meh tī, ip kūön meh inrē, Öich kētö në panam, ngaich haköpngö ngam kinlēk̠ngôre Chū-ö, ngam ṙô Chu in Aprahām ök yöng meh: 4Ṙūölö ṙôken ap kūön meh Chin min sā taneūsömat ngam halīöngö; ngaich kē-ĕkūö ap kūön meh min tö në panam; ngaich ip kūön meh min nö ṙòkhöre vē mumā-aṅ tarik ing panam nö kanôluṙô; 5Pò Aprahām nö hang ṙô Chu, haköp tinölôre tö Chu inrē, në chöngö Chu inrē nö ṙòkhöre.

6Ngaich Isāk nö iyöng Kērar: 7Ngaich yik tarik aṅ ngam panam nö vë-ekūö ò tök pīhö ò: ngaich ngöṙô angā-aṅ, Kanānö chu anː pòn pa-ekūö angā-aṅ nö ngöṙô, Pīhö chu an; ngöṙô angā-aṅ, Hòṅ yip tarik aṅ ngam panam nö öt fëlngen chu tö pòkūö Repëka: pòn tövāyö mineūkö angā-aṅ. 8Chalô tö e, hē ò nö ngaich nö marô-òten nö umuh, ngaich Apimelek ök rācha kūö yik aṅ Filistain nö môknyö kūöre nö ik lökhöt kuföt inkūp, ngaich meuk, yĕhmeuk, halôpö Repëka ang Isāk ök pīhö ò: 9Ngaich Apimelek nö havëten Isāk, ngaich ngöṙô, Yĕhmeuk, kô-en ang nö pīhö meh: ngaich sitih më-eṅ ngöṙô, Kanānö chu ana? Ngaich Isāk nö ngöṙô tö ò. Pò chu ngöṙô, Hòṅ chu öt kapah töpòkūö ò. 10Ngaich ngöṙô Apimelek, Asuh öng angū-ö tī meh in ih? Hĕng tak öre tö më tarik töng höhtöheichlōn nö hulalngöre nö im pīhö meh, ngaich kētö ngih fālen öre më-eṅ ikui ih. 11Ngaich tölṙô yik tarik ang Apimelek nö ṙòkhöre, nö ngöṙô, kumpaha ap min ap lamūöltötīre nö i ngòh tarik hēk im pīhö ò.

12Ngaich teūich Isāk nö im panam, ngaich kôtökūö im samyeūheu angū-ö tö töhēngòng michaplö. Ngaich hakôlò ò ngam Mā Tēv. 13Kirönglöre ngaich ngam tarik, sīöp sīöplöre hanöng saha ò nö kiröng takô-enː 14Ngaich chëhevṙen anga-aṅ tö nuā, chëhevṙen tö pököre inrē, pōyen aṅ patī inrē tö tarik: ngaich yik aṅ Filistain nö kunyāha elmat tö ò. 15Ngaich ṙòkhöre nuk tö-ūlö mak nuk ahul yik kūön alaha ök yöng ò, kikōnyö, nö löpikūö tö yik aṅ Filistain, ngaich höltu ël tö tumlat 16Ngaich Apimelek nö ngöṙô tö Isāk, Kiröönngöre man tö ih; tön mötlö kumlēk̠ man tö ih.

17Kiröönngöre ngaich Isāk nö ṙa-ang muh, ngaich vītö elyöngöre nö el achāṙö Kērar, ngaich iyöng umuh. 18Ngaich hēk Isāk nö ul nuk mak, nuk tö-ūlö tö cha misī hē nuk sakāmö Aprahām ök yöng ò; pò yik aṅ Filistain nö löpngökūö u, unôichrit kinpāha Aprahām: ngaich kaheuk minë-eny u angā-aṅ nö sā nuk minë-enyre tö nuk ṙô ök yöng ò nö kaheūkö u. 19Ngaich yik kūön alaha Isāk nö el achāṙö nö ul, ngaich kôtökūö tök mak töhëmlö. 20Ngaich yik yōm pököre tarik aṅ Kērar nö lā-alkūö yik tarik yōm pököre kūön Isāk, nö ngöṙô, Mak ih an ngam mak: ngaich angā-aṅ nö kaheuk minë-eny ök tö-ūlö mak nö Esek, pò cha nö lā-alkūö ò. 21Ngaich chā-a nö ul tahëng mak, lā-alkūöre chā-a inrē tökūö e: ngaich kaheuk minë-eny e angā-aṅ nö Sitna. 22Ṙā-ang umuh angā-aṅ ngaich nö kē-ĕngre, ngaich ul tahëng mak; ngaich achā-a nö öt lā-alkūöre tö e: ngaich kaheuk minë-eny e angā-aṅ nö Rehōpot; ngöṙô angā-aṅ, Pòn möl ngam Mā Tēv nö vītö chūök hī, ngaich in min miṙònglö ing panam.

23Ngaich kiröönngöre angā-aṅ nö ṙā-ang muh nö chuh Pirsipā. 24Ngaich ngam Mā Tēv nö hameuktöre nö in ò im angū-ö hatööm, ngaich ngöṙô, Chu-ö Chin Tēv Aprahām ök yöng meh kikōnyö: un pa-ekūö, tön holtöṙah meh Chin, hakôlò meh Chin min, ṙūölö ṙôken ap kūön meh min inrē, pòkūö ök kūön alaha Chu Aprahām. 25Ngaich angā-aṅ nö vīlö tahāklö nö umuh, ngaich havëkö minë-eny ngam Mā Tēv, ngaich vītö inrūkuire nö umuhː ngaich in e yik kūön alaha Isāk nö ul mak.

Kinlēḵngô ihôi Isāk nāṅ Apimelek

26Ngaich Apimelek nö chuh in ò nö ṙā-ang Kērar, ök hol ò inrē Ahūsat, Fikòl inrē ök makūö kumyung. 27Ngaich Isāk nö ngöṙô tö cha, Kūöyòh öi yih in chu, töyīö sumrīkhen chu, ngaich tīnngörit chu ṙā-ang in yīö? 28Ngaich ngöṙô chā-a, Löökö mat in meuk ngam Mā Tēv nö holtöṙah meh: ngaich ngöṙô īhö, Hökngen öp kinlēḵngô yēk̠ nö ihôi hī, ihôi ih tö meh, tā-a inrē töi vītö öp kinlēk̠ngô in meh; 29Tö meh min öt chökhuṙen tö ih, sā ih īhö inrē öt chanôchu tī in meh, höng tölöök, ngaich tīnngörit meh inrē im kumchikṙen: ngaich man töngamuh tökôlò aṅ im Mā Tēv, 30Ngaich angā-aṅ nö vī nyā-aṅkūö cha, nyā chā-a ngaich, òk inrē. 31Chōholre ngaich cha-a nö anònglö ngam peuheū, ngaich kö kilēk̠ngôre nö in höö: tīnngörit cha ngaich Isāk, ngaich chā-a nö ṙāngen ò im kumchikṙen. 32Ngaich im sakāmö angū-ö, yik kūön alaha Isāk nö yih, ngaich vë-eny nang ò tök tö-ūlö mak ök tö-ūlö tö cha, nö ngöṙô, Kôtökūö in tö mak. 33Ngaich kaheūkö e angā-aṅ nö Sipā: lökten ngam minë-eny ngam elpanam nö Pirsipā söl ing töngamuh.

Pīhö tö aṅ tahëng ang Isô

34Hē Isô nö fën anāi samyeūheu, kē pīhöre ngaich angā-aṅ tö Yutit ök kikānö kūön Piri aṅ Hitait, Pasemat inrē kikānö kūön Elòn aṅ Hitait: 35Ngaich anū-ö miṙivlōn nā Isāk nā Repëka.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index