Search form

Ranehlö 27

Hakòlò Yāköp ang Isāk

1Ngaich ngöh lāinyngen angū-ö, hē Isāk ngaich nö köiny, ngaich nuk mat ò nö paṙūöya maheuṅk, lökten ò nö ötkô nö meuk, havëten Isô ngaich angā-aṅ, ök maṙöinylö kikōnyö kūön ò, ngaich ngöṙô tö ò, Kakūönö: ngaich ngö ṙô anga-aṅ Ihih chini. 2Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Yĕhmeuk, köiny chin ngaich töngamuh, öt akahalōn tö sakāmö kinpahare.

3Vë-ekūö meh chin lökten, öm kē minë aṅtīre, chòk meh, linreny meh inrē, kuṙòh chuh kūöchōnngö, kē kāk̠ chu tö hanchōn: 4Ngaich vī kāk̠ chu tö tökuchik, tösā nup lōn chu ṙung, ngaich kētö e in chu, hòṅ chu nyā-aṅvkūö: hòṅ chu hakôlò meh urēhĕkūö chu kapah. 5Ngaich Repëka nö hang hē ṙô Isāk nö vë-ekūö ök kūönre kikōnyö, Isô. Ngaich kiröönngöre Isô nö chuh kūöchōnngö nö chöh hanchōn, nö hòṅ kumten ò. 6Ngaich Repëka nö vë-ekūö Yāköp ök kikōnyö kūön ò, nö ngöṙô, Yĕhmeuk, hang ṙô ap kikōnyö chin yöng meh nö vë-ekūö Isô, ap mëm meh, nö ngöṙô. 7Kē-ĕre kāk̠ chu tö hanchōn, vī kāk̠ chu tö tökuchik; hòṅ chu nyā-aṅvkūö, ngaich hakôlò meh ikūö ngam Mā Tēv, urēhĕkūö, kinpāha chu. 8Yĕh lökten, kakūönö, hangṙô chu, sā öp tinöölô meh tö chu. 9Kuṙòh, chuh i nup tömūlhak man pököre, kē-ĕre kun pököre, tövāyö ṙôkö, nët nòng i nup pököre; ngaich chū-ö min vī-i u nö kuchik nö nyā-aṅkūö öp yöng meh kikōnyö, tösā nup lōn ò ṙung: 10Ngaich kētö e më-eṅ min in öp kikōnyö yöng meh, hòṅ ò nö nyā-aṅvkūö, hòṅ ò nö hakôlò meh urēhĕkūö kinpāhare. 11Ngaich Yāköp nö ngöṙô tö Repëka, ök yöng ò kikānö, Yĕhmeuk, tö sanôyu öp mëm chu Isô nö tarik, töfaṙëcha alaha chū-ö öich tarik. 12Lohten öp min kikōnyö yöng chu nö ṙēpken chu, ngaich chū-ö min in ò höng sā tö miyëk̠: ngaich chū-ö min kētö kuire tö öt inkôlò, ngān rö-ö nö inkôlò. 13Ngaich ngöṙô ök yöng ò kikānö, Kakūönö, ikui chu ap yēk̠ öt inkôlò: höng hangṙô chu, kē-ĕr u. 14Kirööngöre ngaich angā-aṅ nö kē-ĕr u, ngaich kētö u nö ik kikānö yöngre: ngaich ök kikānö yöng ò nö vī tökuchik nyā-aṅkūö, sānup lōn öp yöng ò kikōnyö ṙung. 15Ngaich Repëka nö kē ök tövai inyut Isô ök maṙöinylö kikōnyö kūön ò, nuk mī-in ò nö el pati, ngaich hayutlö u nö in Yāköp ök ṙālö kūön ò kikōnyö: 16Ngaich angā-aṅ nö haṙung tö nuk uk kun pököre nö i kël ò, ik töfaṙëcha inrē likeun ò: 17Ngaich kētö eltī ök kikōnyö kūönre Yāköp, tö nuk tökuchik kāk, rôtī inrē, nuk halēnṙen ò.

18Yihtöre ngaich angā-aṅ nö ik yöngre kikōnyö, ngaich ngöṙô, Kayöngö: ngaich ngöṙô angā-aṅ, Ihih chini, achīö ömeh, kūön chu öm? 19Ngaich Yāköp nö ngöṙô tök kikōnyö yöngre, Chū-ö chin lanòh meh Isô; teūngen chin ngaich sāṙô meh tölṙô chu: vë-ekūö meh chin, chōholre man, ūichlöre, nyā-aṅvkūö töng alaha hanchōn hòṅ meh hakôlò chu. 20Ngaich ngöṙô Isāk tök kikōnyö kūönre, kakūönö, sitih öm yaha kineūṅyen kanôtökūö tö ò? Ngaich ngöṙô anga-aṅ, Pò ngam Mā Tēv meh nö tīntö hinòlṙen chu. 21Ngaich Isāk nö ngöṙô tö Yāköp, Vë-ekūö meh chin, ta-ih, haröhtöre, hòṅ chu ṙēpken meh, më-eṅ kūön chu, yē meh öm Isô öm kūön chu takô-en, yĕm rö-ö. 22Ngaich ang Yāköp nö haröhtöre nö in Isāk ök yöng ò kikōnyö; ngaich ṙēpken ò angā-aṅ, ngaich ngöṙô, Ëlô Yāköp öp ëlô, kël Isô pöri minë kël. 23Ngaich angā-aṅ nö öt akahakūö tö ò, pòn sanôyu nuk kël ò, nö sā kël ök mëm ò Isô: ngaich hakôlò ò angā-aṅ. 24Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Isô takô ömkan, öm kūön chu? Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Chū-ö chini. 25Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Kētö e, haröhtö e in chu, hòṅ chu nyā-anvkūö töp alaha hanchōn kum ngòh kūönre, hòṅ chu hakôlò ò. Ngaich kētö e angā-aṅ nö haröhtö e nö in ò, nyā-aṅvkūö ngaich anga-aṅ: kētök vain angā-aṅ inrē nö in ò, òk ngaich angā-aṅ. 26Ngaich ök kikōnyö yöng ò Isāk nö ngöṙô tö ò, Ta-ih, ṙūötöre man ngaich, hāmkūö chu, më-eṅ kūön chu. 27Haröhtöre ngaich angā-aṅ, ngaich hāmkūö ò: ngaich tongkö mat ök inyut ò, ngaich hakôlò ò, nö ngöṙô,

Yĕh ngëcha, tö tinôngö ngòh

kūön chu kikōnyö

Sā tinôngö öp panô-òṅ

Hakôlò ngam Mā Tēv:

28Kē-ĕkūö meh An ngam Tēv

tö tacham ngam halīöngö,

ane inrē kanôlò aṅ ngam

tumlat,

Pōyen inrē sāiny, vain inrē.

29Hökngen vē tarik nö kūön

alaha meh,

Pumnāmö tarik inrē nö sōn-

ngöre nö in meh:

Mā man ngaich ikui yip hol

maneukre,

Hökngen yip kikōnyö kūön

öp yöng meh kikānö inrē

nö sōnngöre nö in meh:

kö ötkôlò yip töt mahakôlò

meh,

Kö kôlò inrē yip mahakôlò

meh.

Havëkökūö Isāk ang Isô tö inkòlòre

30Ngaich höng keuheūthëṙen Isāk nö hakôlò Yāköp, ngaich ṙòngmö öl ang Yāköp nö ṙā-ang in Isāk, ök kikōnyö yöng ò, tö yanīhih Isô ök mëm ò nö ṙā-ang i incheū-eu tö ò. 31Ngaich angā-aṅ inrē nö vī tökuchik nyā-aṅkūö, ngaich kētö e nö ik kikōnyö yöngre, ngaich ngö ṙô anga-aṅ tök kikōnyö yöngre, Kayöngö, yĕh chōholre man, nyā-aṅvkūö tö alaha hanchōn pô ngòh kūönre, hòṅ meh hakôlò chu. 32Ngaich ngöṙô ök yöng ò Isāk tö ò, Achīö öm më-eṅ? Ngöṙô anga-aṅ, Chūö chin kikōnyö kūön meh, lanòh meh, Isô. 33Kalē-ĕ kinchëyö ngaich ang Isāk, ngaich ngöṙô, Nö achīö ök ihih tö ngaich nö kumtö alaha hanchōn, ngaich nö kētö e nö in chu, ngaich chin yih keuheūtö kūö nyā-aṅvkūö; urēhĕkūö yanīhih meh? Keuheūten ngaich öich hakôlò ò inrē. Hôṅ; kô-en ap min nö kôlò. 34Hē Isô nö ngaich nö hang minë ṙô ök yöngre, kikōnyö, ngaich pōitô angā-aṅ, peuiny nö kihīökkūö, ngaich ngöṙô tök kikōnyö yöngre. Ō, Kayöngö, hakôlò chu man chū-ö inrē. 35Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Hol tö inchīlö öp kahëm meh nö yih, ngaich nö kēngö ök inkôlò meh. 36Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Röh öp kan nö huveū-eu minë-eny nö Yāköp? Tön ngaich yih angā-aṅ nö nët heuh nö hachūk̠ngen chu ː ngaich yih angā-aṅ nö kēngö ök minā-aṅ chu; yĕh ngëcha, ngaich angā-aṅ töngamuh nö kēngö ök inkôlò chu. Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Öt ma-iṅku ömeh tö inkôlò chu? 37Ngaich sap ṙô Isô ang Isāk nö ngöṙô, Yĕhmeuk, ngaich chin vīlen ò nö mā tö meh, ṙòkhöre yip holmaneuk ò nö kētu tö chu nö in ò nö tarik alaha ò; hol tö sāiny, hol tö vain inrē, tī chu hakôlò ò ː kakūönö, sitih tī öich pökeh tö meh? 38Ngaich ngöṙô Isô tök kikōnyö yöngre, Kayöongö, töng humëngö aṅ-in öm tö inkôlò? Ō kayöngö, hakôlò chu, chū-ö inrē. Kaknyöre ngaich Isô nö pōitô, ngaich peuiny.

39Ngaich ök yöng ò Isāk nö sapṙô ò nö ngöṙô tö ò,

Yĕhmeuk, elyöngö meh an

min ngam kanôlò ngam tum-

lat,

Ngaich ap tacham ngam halīö-

ngö nö ṙā-ang lātulöng;

40Anaha tö ngam sanëtre man

min, kūön alaha öp kahëmre

min më-eṅ;

Ngaich ip hē meh min litòk-

ngöre,

Ngaich më-eṅ min kichenyngö

öp kaneun ò nö ṙā-ang li-

keun meh.

41Ngaich Isô nö kunyāha elmat tö Yāköp, kūö ök inkôlò tī ök kikōnyö yöng ò nö hakôlò ò: ngaich Isô nöng ellōnre ṙô nö ngö, Röhta nup sakāmö miṙivlōn tö öp kikōnyö yöng chu; ngaich möl min chū-ö fëlngö öp kahëmre Yāköp. 42Ngaich eūka elnang Repëka töṙô ök maṙöinylö kūönre Isô, ngaich tīnngö mahavëken Yaköp angā-aṅ, ök manāngö kūön ò, ngaich ngöṙô tö ò, Yĕh meuk, öp mëm meh Isô, nö hangëköre nö fëlngen meh. 43Kakūönö, hangṙô chu lökten töngamuh, chōholre man afalngöre in Lēpān öp kanônyö chu i Haran; 44Haroh tum sumkam ngöh in ò, hanöng saha öp inngëṙö ap mëm meh, nö havanngöre; 45Hanöng saha lanīnö ap mëm meh nö havanngöre nö ṙā-ang in meh, nö vaichngö angā-aṅ tö nuk tī meh tö ò ː möl min chū-ö tinngö kamë-erkūö meh ṙā-ang umuh: sitīh ṙöng öich min höng hēngö sakāmö mirivlōn tö nā nyöre?

Tīnngen Yāköp nö chuh in Lēpān ang Isāk

46Ngaich Repëka nö ngöṙô tö Isāk, Cheingö nômö chin tökūö vē kikānö aṅ Het: yē Yāköp nö kē pīhöre tö vē kikānö aṅ Het; töng sā vē, vē kikānö aṅ ngih panam, suh öp min kanôlò tī ngih nômö chu tö chu?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index