Search form

Ranehlö 28

1Ngaich Isāk nö havëten Yāköp, ngaich hakôlò ò, ngöṙô tö ò, Uh man kē pīhöre tö kikānö kūön aṅ Kanā-an. 2Chōholre kuṙòh, chuh Patanarām, i patī Petuel, öp kikōnyö yöng öp yöng meh kikānö; in e më-eṅ kē pīhöre tö kūön Lēpān ap kanônyö öp yöng meh kikānö. 3Hakôlò meh An ngam Tökeuheūttöre chöngö Tēv, vīten meh inrē mikūönlö, ṙūölö ṙôken meh inrē, hòṅ meh öm töpōyen tarik; 4Kē-ĕkūö meh inrē töngam inkôlò Aprahām, in meh, ip kūön meh inrē in meh; hòṅ meh amīnu töngam panam ngam chūök meh rahëichhangkūö iyöng, ngam kahëtö ngam Tēv nö in Aprahām. 5Ngaich Isāk nö tīnngen Yāköp: ngaich angā-aṅ nö chuh Patanarām nö in Lēpān, ök kikōnyö kūön Petuel aṅ Siria, ök kanônyö Repëka, ök kikānö yöng Yāköp Isô inrē.

Kē Tahëng Pīhöre Ang Isô

6Ngaich ang Isô nö meūkö Isāk nö hakôlò Yaköp, ngaich tīnngen ò nö chuh Patanarām, nö kē pīhöre nö umuh; ngaich hē ò nö hakôlò ò, kētö chöngö ò angā-aṅ nö ngöṙô, Uh man kē pīhöre tö kikānö kūön aṅ Kanā-aṅ; 7Tö Yāköp inrē nö hang chöngö nak yöngre, ngaich nö chuh Patanarām: 8Ngaich Isô nö meuk ök yöng re Isāk nö öt kumchikulōn tö yik kikānö aṅ Kanā-an. 9Ngaich Isô nö chuh in Ismael, ngaich kē pīhöre tö Mahalat, ök kikānö kūön Ismael, ök kikōnyö kuön Aprahām, ök kanānö Napayòt nö pīhö ò.

Heūv Yāköp nö i Pētĕl

10Kiröönngöre ngaich Yāköp nö ṙā-ang Pirsipā nö kū-ö tö Haran. 11Hĕngkang chūök ngaich angā-aṅ nö sökngöre, ngaich hĕng mitööm nö höngngöh nö umuh, pò ngam tavūöi nö ngaich nö sipti; ngaich hēngö kahë angā-aṅ tö aṅ i nuk ihong ngam panam, ngaich ṙātö e nö el katòh kui re, ngaich hulalngöre nö umuh nö haṙòh. 12Heūv ngaich angā-aṅ, ngaich meuk ök tayôhòh tö-asöklöngö nö el tumlat, söllö ök rōi ò nö el halīöngö, ngaich meūkö yik ma-aṅhānga ngam Tēv nö yòhlö, yòhngö inrē nö i kāha ò. 13Ngaich, yĕh meuk, ngam Mā Tēv nö lātulöng tö ò, ngaich ngöṙô, Chū-ö Chin Mā Tēv, Tēv Aprahām, ök kikōnyö yöng meh, Tēv Isāk inrē; ngam panam chūök meh hulalhaka, kētö e Chin in meh, ip kūön meh inrē; 14Ngaich öp kūön meh min nö sā ṙôken pinṙōngö ngam tumlat, ngaich më-eṅ min parāti lā sūng, lā chuhöt, lā kapā, lā lòhngö inrē: in meh yip min, ip kūön meh inrē ṙòkhöre yip aṅ ngih panam nö hakôlöngṙô. 15Yĕhmeuk, in meh Chin, aṅten meh min ip töng kū-ö meh kiröönngöre, ngaich kēten meh min hēk i ngih panam; pò Chu öthòṅ ṙāngen meh, hanöngsaha kinheūnten chu töp ṙô Chu in meh. 16Aṅhen ngaich Yāköp nö ṙā-ang im inṙôhòh, ngaich ngöṙô angā-aṅ; Kô-en An ngam Mā Tēv nö i ngih chūökö, öt akahalōn pöri chū-ö tö e. 17Ngaich pa-ekūö angā-aṅ, ngaich ngöṙô, Yöng vanööṙö ön ngih chūököǃ Öt tahëng ön, tön höng patī ngam Tēv, angū-ö ön ngih inrē inkūp ngam halīöngö.

18Chōholre ngaich Yāköp nö ka-euilökuö im peuheū, ngaich kē ök ihong ök tanômö kui ò, ngaich asöklö e nö machööḵlö, ngaich ṙöstö tavi-i nö ikui e. 19Ngaich angā-aṅ nö kaheuk minë-eny ök panam nö Pētĕl; Lus pöri sin minë-eny e nö lā urĕh. 20Kilēk̠ngôṅre ngaich Yāköp nö chūöku ṙô, nö ngöṙô, Yē ngam Tēv min nö in chu, ane inrē aṅten chu el ngih talöökö chu kiröönngöre, ane inrē kētö nyā-aṅkūö chu; kinṙum alaha chu inrē tö hilā. 21Hòṅ chu min hēk yih im kumchikṙen, i patī öp yöngre; ngaich möl min ngam Mā Tēv nö Tēv chu: 22Ngaich ngòh ihong, ngòh asöklö chu nö machöök̠lö, nö patī ngam Tēv minː ngaich i nup taneūngen chu min nö ṙòkhöre, öt hōk̠ min chū-ö öt hĕng hata i tösöm kē-ĕti in Meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index